Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas iela 12-5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Vesetas iela 12-5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7062 900 0367). Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa 34,9 kv.m. platībā (kopīpašuma 349/2632 domājamās daļas no dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 70620110269001, būves - šķūnis, kadastra apzīmējums 70620110332001 un zemes, kadastra apzīmējums 70620110269, 70620110332).
iesūtīts: 09.05.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – apauguma (tā novākšanas un izvešanas) nekustamajā īpašumā “Dzelzceļš”, Indrānu pagastā, Madonas novadā, izsoli

Madonas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – apaugums, tā novākšana un izvešana, kas atrodas Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dzelzceļš”, Indrānu pag., zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 70580110128 un 70580100109, kā nedalāmu vienību, sastāvošu no:
iesūtīts: 03.05.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā “Silvas”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, izsoli

Madonas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Silvas”, kadastra Nr.7050 008 0088, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, kā nedalāmu vienību, kas sastāv no:
iesūtīts: 11.04.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, otro izsoli

Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Parka iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7070 007 0450). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70700070450) 0,3173 ha platībā, dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 70700070450001) un palīgēkas (kadastra apzīmējums 70700070450002).
iesūtīts: 08.04.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kraukļu tautas nams”- 1A, Kraukļi, Cesvaines pagasts, Madonas novads, izsoli

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Kraukļu tautas nams”- 1A, Kraukļi, Cesvaines pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7027 900 0061). Nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.1A 131,4 kv.m. platībā (kopīpašuma 1314/7975 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējums70270060219001 un zemes ar kadastra apzīmējums 70270060219).
iesūtīts: 08.04.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma E.Graudiņa iela 4A, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu E.Graudiņa iela 4A, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7042 006 0009). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70420060663) – 143 m2 platībā.
iesūtīts: 22.02.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaine”, Ošupes pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Mežaine”, Ošupes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7082 013 0266). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70820130324) – 2,85 ha platībā.
iesūtīts: 14.02.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Arāji”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Arāji”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7070 007 0310). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70700070310) – 1,55 ha platībā.
iesūtīts: 14.02.2022lasīt tālāk

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ciņi”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Ciņi”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7070 007 0304). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70700070304) – 2,27 ha platībā.
iesūtīts: 14.02.2022lasīt tālāk
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Piekļūstamības paziņojums