Sociālā palīdzība - naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
Pamatvajadzība: ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti ar mērķi - sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām personām (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.


Ar 2018.gada 12.decembri stājušies spēkā Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15 "Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem" un Nr.16 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Madonas novadā".

SN Nr.15 "Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem’’.

Saistošie noteikumi tika pieņemti no jauna. Tie nosaka Madonas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm (personām), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, un kārtību, kādā ģimene (persona) iegūst tiesības saņemt pabalstus.

Attiecībā uz statusa izvērtēšanu ienākuma līmenis nav mainījies – ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli (personu) mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 eiro, savukārt ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli (personu) mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 200 eiro.

Sociālais dienests piešķir un izmaksā šādus pabalstus:

 1. pabalsts garantētā minimāla iztikas līmeņa nodrošināšanai (55 eiro pieaugušajiem, 65 eiro bērniem);
 2. dzīvokļa pabalsts – šā pabalsta piešķiršanā ir izmaiņas – dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā trūcīgajām ģimenēm (personām) 250 eiro, maznodrošinātajām ģimenēm (personām) – 200 eiro (iepriekš maznodrošinātām bija 250 eiro), trūcīgām daudzbērnu ģimenēm  - 300 eiro gadā, maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm 250 eiro (iepriekš daudzbērnu ģimenēm, gan ar trūcīgo statusu, gan maznodrošināto statusu bija 300 eiro);
 3. pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai  - pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 100% apmērā tiek piešķirts ģimenēm (personām), kuras atzītas par trūcīgām un maznodrošinātām, kur kopējā pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai summa vienai personai ir līdz 300 eiro gadā (iepriekš 150 eiro gadā);
 4. pabalsts maksai par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem izmaiņu nav, tā bija iepriekšējos SN);
 5. pabalsts bērna izglītībai tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, pabalsts ir paredzēts arī piecgadīgo un sešgadīgo obligātās apmācības, vispārējās pamatizglītības audzēkņiem vienreiz gadā – 75 eiro vienam bērnam trūcīgā ģimenē un 45 eiro vienam bērnam maznodrošinātā ģimenē (izmaiņu nav, tā bija iepriekšējos SN);
 6. pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās – vienreizējs pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai – 130 eiro, vai invalīdam kopš bērnības -  215 eiro; vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 250 eiro; pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – 65 eiro vai invalīdam kopš bērnības 110 eiro, kuru izmaksā katru mēnesi, ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās, vai studijas augstākās izglītības iestādē vai koledžā un ir sekmīgs tās audzēknis (izmaiņu nav, tā bija iepriekšējos SN, šo nosaka MK noteikumi);
 7. pabalsts audžuģimenei – vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir 150 eiro, un ikmēneša pabalsts audžuģimenei vai ģimenei pirmsadopcijas periodā bērna uzturam ir – 215 eiro bērnam vecumā no 0-6 (ieskaitot) un 258 eiro bērnam vecumā no 7-18 (ieskaitot), šie pabalsti tiek izmaksāti pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības un audžuģimenes noslēgtu līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

SN Nr.16 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Madonas novadā".

Saistošie noteikumi tika pieņemti no jauna. Tie nosaka Madonas novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstu veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm (personām), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, un kārtību, kādā ģimene (persona) iegūst tiesības saņemt pabalstus. Šie saistošie noteikumi nosaka pašvaldības brīvās iniciatīvas sociālās palīdzības pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

Sociālais dienests izmaksā sekojošus pabalstus:

 1. vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts – 200 eiro apmērā un to tiesības saņemt par katru jaundzimušo ir vienam no vecākiem, ja viņa un jaundzimušā pamatdzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 2. pabalsts nozīmīgas dzīves jubilejā – pabalsts ir vienreizējs un tiek piešķirts dzīves jubilejās personām, kuras sasniegušas 75, 80, 85, 90, 95,- 100 eiro apmērā 100 un vairāk gadu vecumu -  200 eiro apmērā; ģimenēm laulību 50, 60, 70 un vairāk gadu jubilejā  - 100 eiro apmērā (iepriekš bija 55, 65gadu laulību jubilejās);
 3. apbedīšanas pabalsts – 450 eiro, piešķiršanas kārtību skatīt saistošajos noteikumos;
 4. pabalsts politiski represētām personām – tā apmērs ir 50 eiro apmērā, līdzšinējo 25 euro apmērā;
 5. pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem – tā apmērs ir 50 eiro apmērā, līdzšinējo 30 eiro apmēram;
 6. pabalsts bērna izglītībai – pabalsts tiek piešķirts daudzbērnu ģimenēm vienreiz gadā – 45 eiro vienam bērnam un aizbildnībā esošiem bērniem vienreiz gadā 45 eiro;
 7. pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai – pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 50% apmērā tiek piešķirts ģimenē (personām), kurām ienākumi pēdējos trīs mēnešos nepārsniedz 300 eiro (iepriekš 250 eiro) mēnesī uz vienu ģimenes locekli vai personu, neizvērtējot īpašumus, kur kopējā pabalsta veselības aprūpes pakalpojuma apmaksai summa vienai personai ir līdz 300 eiro gadā (iepriekš šie griezti bija 150 eiro). Ja persona slimo ar slimībām, kuru ārstēšanai nepieciešami lieli finansiāli resursi un to apliecina ārstu konsīlija lēmums, kā arī persona ir iztērējusi visus savus finansiālos resursus, var piešķirt vienreizēju pabalstu līdz 5000 eiro, (iepriekš šāda veida palīdzības izskatīja un piešķīra soc.lietu komiteja ar savu pieņemto lēmumu);
 8. no jauna tiek ietverts jauns pabalsts, kurš tiek piešķirts personām ar funkcionālajiem traucējumiem, kurām apgrūtināta pārvietošanās un ir noteikta 1.un 2.grupas invaliditāte, un bērniem ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanai līdz 5000 eiro viena mājokļa pielāgošanai. Tā piešķiršanas kārtību skatīt saistošos noteikumos.

Ar saistošajiem noteikumiem par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību un pabalstu apmēriem var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājas lapāSociālajā dienestā Madonā, Parka ielā 4, kā arī pie sociālajiem darbiniekiem.

‌‌Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta pārskats 2020.gadā

‌‌Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta pārskats 2019.gadā
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »