Pašvaldība

 1. Atļauja publisku izklaides un svētku pasākuma organizēšanai
 2. Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai publiskās vietās
 3. Brīvpieejas datoru pieejamības nodrošināšana
 4. Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
 5. Dzīvesvietas deklarēšana
 6. Izziņa par personas dzīvesvietu
 7. Licencētās rūpnieciskās zvejas organizēšana iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos
 8. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana
 9. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana
 10. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam
 11. Par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā
 12. Par piekrišanu vai atteikumu zemes iegūšanai īpašumā 
 13. Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana
 14. Personas reģistrācija palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā
 15. Publisko ūdenstilpju un upju, kurās zvejas tiesības pieder vienīgi valstij, noma
 16. Sapulču, gājienu un piketu organizēšanas saskaņošana 
 17. Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana

Izglītība

    17.Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā (Madonas novada pašvaldība)
    18.Informācija par mūžizglītības iespējām 
    19.Interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana 
    20.Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana (Madonas novada pašvaldība)
    21.Izziņa par mācīšanos pašvaldības izglītības iestādē (Madonas novada pašvaldība)
    22.Mājmācības vai mājas apmācības pieteikums (Madonas novada pašvaldība)
    23.Pedagoģiski medicīniskā komisija (Madonas novada pašvaldība)
    24.Uzņemšana izglītības iestādē (Madonas novada pašvaldība) 

Bāriņtiesa

 1. Adopcija
 2. Aizbildnība
 3. Apliecinājumu izdarīšana
 4. Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
 5. Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma
 6. Ārpusģimenes aprūpe
 7. Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām
 8. Mantisko interešu aizstāvība

Būvvalde

 1. Autoceļi un ielas
 2. Būvatļaujas pagarināšana
 3. Būvatļaujas pārreģistrācija
 4. Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā
 5. Elektrisko sakaru tīkli
 6. Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves
 7. Ēkas
 8. Hidrotehniskās un meliorācijas būves
 9. Inženierbūves
 10. Izziņa par jaunbūvēm
 11. Izziņa par būves neesību
 12. Par adreses piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu
 13. Par atzīmes veikšanu
 14. Par būvprojekta izmaiņu akceptēšanu
 15. Par nosaukuma piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu
 16. Par reklāmas/reklāmas objektu izvietošanu 

Dzimtsaraksti

 1. Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību izsniegšana
 2. Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana
 3. Bērna dzimšanas svinīga reģistrēšana
 4. Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana un atjaunošana
 5. Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana
 6. Izziņu izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem
 7. Laulības (kāzu) jubilejas ceremonijas organizēšana
 8. Laulības reģistrēšana
 9. Miršanas fakta reģistrēšana
 10. Pašvaldības pabalsts par bērna piedzimšanu
 11. Tautības ieraksta maiņa
 12. Vārda, uzvārda maiņa

Sociālais dienests

 1. Aprūpe mājās
 2. Asistenta pakalpojumi
 3. Ilgstošās sociālās aprūpe institūcijā pakalpojums
 4. Madonas novada pašvaldības pabalsti
 5. Pašvaldības atbalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam
 6. Pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti
 7. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
 8. Pašvaldības pabalsts krīzes situācijā
 9. Personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma anketas izvērtēšana īpašas kopšanas pabalsta saņemšanai
 10. Psihologa pakalpojumi
 11. Trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršana
 12. Valsts apmaksāts Ilgstošās sociālās aprūpe pakalpojums institūcijā personām ar garīga rakstura traucējumiem
 13. Valsts apmaksāts Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar funkcionālajiem traucējumiem, politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem , Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušām personām līdz 18 gadu vecumam
 
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika