Madonas novada iedzīvotāji diskutē par jauno teritorijas plānojumu

Šī gada aprīlī ikviens tika aicināts piedalīties un izteikt savu viedokli sanāksmēs, kurās notika konsultēšanās ar iedzīvotājiem par sagatavoto jaunā Madonas novada teritorijas plānojuma darba redakciju – priekšlikumiem pilsētu un ciemu robežu izmaiņām, kā arī tajos noteikto funkcionālo zonējumu.
iesūtīts: 02.05.2024lasīt tālāk

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem "Zāģētava", Cesvaines pagastā, Madonas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7027 014 0143 funkcionālā zonējuma maiņai un tā vides pārskata 1. redakcijas publisko apspriešanu

Madonas novada pašvaldības dome 29.02.2024. pieņēma lēmumu Nr.99 (protokols Nr.4, 40.) “Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem "Zāģētava", Cesvaines pagastā, Madonas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7027 014 0143 funkcionālā zonējuma maiņai un tā vides pārskata 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma un tā Vides pārskata publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas – no 18.03.2024. līdz 28.04.2024.
iesūtīts: 18.03.2024lasīt tālāk

Paziņojums par lokāplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā "Liepaslejas", Vestienas pagastā, Madonas novadāun darba uzdevuma apstiprināšanu

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra domes sēdes lēmumu Nr. 54 (protokols Nr.2,11.p.) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Liepaslejas”, Vestienas pagastā, Madonas novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7096 004 0012 funkcionālā zonējuma grozīšanai.”, Madonas novada pašvaldības dome vēlas informēt, ka tiek uzsākts izstrādāt lokālplānojumu nekustamajā īpašumā “Liepaslejas”, Vestienas pagastā, Madonas novadā.
iesūtīts: 07.02.2022lasīt tālāk

Paziņojums par lokāplānojuma izstrādes uzsākšanu Madonas pilsētā un darba uzdevuma apstiprināšanu

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 2021. gada 28. oktobra domes sēdes lēmumu Nr. 346 (protokols Nr.13,4.p.) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu teritorijas plānojuma grozījumiem Madonas pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai, nekustamajos īpašumos Kalna ielā 31, Kalna ielā 32, Kalna ielā 34, Rūpniecības ielas daļā, Gaujas ielā 33, Daugavas ielas daļā, Daugavas ielā 25, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai”, Madonas novada pašvaldības dome vēlas informēt, ka tiek uzsākts izstrādāt lokālplānojumu Madonas pilsētā.
iesūtīts: 07.02.2022lasīt tālāk

Lēmums par nodošanu publiskajai apspriešanai

2021. gada 28. oktobrī, tika pieņemts Madonas novada pašvaldības domes lēmums Nr. 390 "Par Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam un Madonas novada attīstības programmas 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai" (protokols Nr.13, 48.p)
iesūtīts: 07.02.2022lasīt tālāk

IESAISTIES MADONAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ!

Madonas novada pašvaldības dome 2020. gada 22.septembrī ir pieņēmusi lēmumu uzsākt Madonas novada Attīstības programmas 2021. -2027.gadam un Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035.gadam izstrādi sadarbojoties ar Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novada pašvaldībām.
iesūtīts: 04.11.2020lasīt tālāk

Paziņojums par Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam investīciju un rīcību plāna aktualizāciju 2020. gadā

2020.gada 27.februārī ar Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 93 " Par Madonas novada Attīstības programmas 2013.- 2020.gadam rīcības un investīciju plāna aktualizāciju" (protokols Nr.5, 14.p.) ir izstrādāta Madonas novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam rīcību un investīciju plāna 2020. gada aktualizētā redakcija.
iesūtīts: 25.08.2020lasīt tālāk
   1 2   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums