Valsts pārbaudes darbu grafiks 2023./2024.mācību gadā


Pamatojoties uz Ministru kabineta  2022.gada 5.jūlija noteikumu Nr.398 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”  31.punktu, pieteikšanās eksāmenu kārtošanai ir jāveic līdz attiecīgā mācību gada  15.decembrim Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (turpmāk – VPS)
 • izglītojamam vispārējās vidējās izglītības eksāmeniem VPS jāpiesakās eksameni.vps.gov.lv, atzīmējot, kurus eksāmenus un kādā mācību satura apguves līmenī kārtos,
 • izglītības iestādei VPS https://vps.gov.lv/ jāpiesaka izglītojamos vispārējās pamatizglītības eksāmeniem, pamatojoties uz 9. klases izglītojamā vai viņa likumiskā pārstāvja, vai vispārējās vidējās izglītības eksāmeniem pamatojoties uz izglītojamā iesniegumu, kas atrodas ieslodzījuma vietā vai kuram nav subjekta identitātes pārbaudes iespēju informācijas sistēmā.
Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem

Izglītojamo no valsts pārbaudījumiem atbrīvo ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz šādiem izglītības iestādē iesniegtiem dokumentiem:

 • pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem;
 • psihiatra, neirologa vai hematoonkologa (turpmāk – speciālists) vai ārstu konsīlija izsniegtu izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapu Nr. 027/u), kas sagatavots atbilstoši normatīvajam aktam par medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību (turpmāk – izraksts), ar izrakstā iekļautu informāciju par ieteikumu atbrīvot izglītojamo no valsts pārbaudījumiem, nenorādot diagnozi un slimības anamnēzi. Speciālista vai ārstu konsīlija izrakstu izglītības iestādē iesniedz līdz attiecīgā mācību gada 1. martam;
 • ārstējošā ārsta izsniegtu izrakstu ar izrakstā iekļautu informāciju par ieteikumu atbrīvot izglītojamo no valsts pārbaudījumiem attiecīgajā mācību gadā, nenorādot diagnozi un slimības anamnēzi, ja izglītojamais pēc attiecīgā mācību gada 1. marta vai valsts pārbaudījumu norises laikā akūtas saslimšanas, infekcijas vai traumas radīto veselības traucējumu dēļ ārstējas stacionārā ārstniecības iestādē vai ambulatori un tādējādi neapmeklē izglītības iestādi.
Speciālists un ārstu konsīlijs izrakstu izsniedz pēc izglītojamā personīgas apskates un izmeklēšanas, ņemot vērā viņu rīcībā esošo medicīnisko informāciju. Pirms izraksta izsniegšanas speciālists vai ārstu konsīlijs, ja nepieciešams, nosūta izglītojamo uz papildu izmeklējumiem un konsultācijām pie citām ārstniecības personām. 

Izglītojamo pamatizglītības pakāpē ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem no valsts pārbaudījumiem par pamatizglītības ieguvi atbrīvo ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu un valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Atsauce:

Vienkāršota atbalsta pasākumu piemērošanas kārtība valsts pārbaudes darbos

Atbalsta pasākumus izglītojamiem gan 9.klases, gan vidējās izglītības valsts pārbaudījumos varēs  noteikt ne tikai valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija, bet arī skolas skolotājs logopēds, speciālais pedagogs, izglītības vai klīniskais psihologs - to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību.

Atzinumus iestādes vadītājam līdz 1. martam iesniedz pilngadīgs skolēns vai nepilngadīga skolēna likumiskais pārstāvis. Izglītības iestādes vadītājs nosaka atšķirīgus valsts pārbaudes darbu kā atbalsta pasākumu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām varēs noteikt pagarinātu eksāmenu izpildes laiku.

Pārbaudes darbos paredzēts piemērot tos atbalsta pasākumus, kādus izglītojamais ir saņēmis izglītības programmas īstenošanas procesā, un kuru piemērošana būs paredzēta Valsts izglītības satura centra izstrādātajos pārbaudes darbu norises plānos, kas tiks publicēti centra tīmekļa vietnē ne vēlāk kā mēnesi pirms konkrētā eksāmena norises.

Atbalsta pasākumus paredzēts noteikt ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu.

Lai atbalsta pasākumi mācību procesā un pārbaudes darbos atbilstu skolēna vajadzībām, to izvēlē piedalās  skolēns, mācību priekšmeta skolotājs, skolas atbalsta komanda (psihologs, sociālais pedagogs, logopēds). Par izvēlētajiem atbalsta pasākumiem tiek informēti bērna vecāki. Lēmums par atbalsta pasākumu nepieciešamību  tiek pieņemts par katru skolēnu atsevišķi, ņemot vērā viņa konkrētās vajadzības. Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par atbilstošu speciālās izglītības programmu nav vienīgais pamatojums lēmuma pieņemšanā. Skolēnam, kurš mācās atbilstoši individuālajam izglītības plānam, konkrēto atbalsta pasākumu nepieciešamība pārbaudes darbos tiek norādīta individuālajā izglītības plānā.

Speciālā izglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem nosaka, ka:

 • izglītojamie ar lasīšanas traucējumiem drīkst izmantot palīglīdzekļus, kas uzlabo teksta uztveri;
 • atļauts lasīt priekšā uzdevuma nosacījumus un tekstus;
 • izmantot atgādnes par matemātikas likumiem (izglītojamiem ar specifiskiem aritmētisko iemaņu traucējumiem vai jauktiem mācīšanās traucējumiem), par gramatikas likumiem (izglītojamiem ar specifiskiem pareizrakstības traucējumiem vai disgrāfiju vai jauktiem mācīšanās traucējumiem).
Atsauces:

Kur iespējams nokārtot centralizētos eksāmenus?

Skolēni centralizētos eksāmenus var nokārtot skolā.

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2022.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.398 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 34.punktu ir iespēja pieteikties 2023./2024.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai Latvijas Universitātē un Latvijas Kultūras Akadēmijā (tikai kultūras un mākslas eksāmens)

Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, lai kārtotu centralizēto eksāmenu, iesniegumu augstskolā iesniedz ne vēlāk kā 15.decembrī. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas tīmekļvietnē.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Valsts izglītības satura centra Lietotāju atbalsta dienestu (atbalsts@visc.gov.lv; tālrunis 66051908)

 
‌‌E-pakalpojumā  “Mani dati izglītības reģistros” nepilngadīgu skolēnu vecākiem un pilngadīgiem izglītojamajiem ir iespēja uzzināt savu eksāmenu rezultātus.

E-pakalpojums pieejams: https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP181/Apraksts  

Eksāmenu vērtējums tiek izteikts procentos, un, lai eksāmens tiktu uzskatīts par nokārtotu, 2023./2024.mācību gadā tajā jāiegūst vismaz 15%. Ja skolēns kādā no eksāmeniem nav ieguvis 15%, tad skolēns saņem liecību un atkārtoti apgūst visus pamatizglītības programmas mācību priekšmetus un stundu plānā ietvertos mācību priekšmetus un atkārtoti kārto noslēguma pārbaudījumus nākamā mācību gada noslēgumā.

Ko darīt, ja neapmierina saņemtais vērtējums centralizētajā eksāmenā?

‌Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas skolēnam vai viņa likumiskajam pārstāvim ir tiesības rakstīt iesniegumu [DOC] [PDF], kas adresēts VISC, ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. Iesniegums ir jāaizpilda un jāparaksta. Iesniegumam jāpievieno izsniegtā sertifikāta kopija.

Parakstīto iesniegumu un sertifikāta kopiju var iesniegt:

 • atstājot IZM 1.stāvā VISC sūtījumiem paredzētajā kastē (Vaļņu iela 2);
 • sūtot pa pastu uz adresi: Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Rīga, LV–1050;
 • sūtot droši elektroniski parakstīto iesniegumu uz e-pastu: visc@visc.gov.lv;

VISC tiek izveidota īpaša apelācijas komisija, kas mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata to un pārskata vērtējumu eksāmenā, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai mainīt to.

Elektroniski parakstīts apelācijas komisijas lēmums tiek nosūtīts uz iesniegumā norādīto e-pastu.

Ja centralizētā eksāmena iegūto vērtējumu mainīs, elektroniskajā vēstulē tiks norādīts sertifikātu apmaiņas laiks un vieta.

Vairāk informācijas - https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/ko-darit-ja-neapmierina-sanemtais-vertejums-centralizetaja-eksamena


© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums