SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Pēc novada reformas no 2022. gada 1. janvāra darbību uzsāka jaunizveidotais Madonas novada Sociālais dienests, kura kompetencē ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot viņu resursus un iesaistot atbalsta sistēmā, sniegt materiālo atbalstu ģimenēm un personām, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības un veicinātu personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā.

 1. Sociālās palīdzības nodaļas galvenie uzdevumi ir sniegt sociālo palīdzību novada iedzīvotājiem; novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos resursus; sniegt personām psihosociālu un materiālu palīdzību; izskatīt un izvērtēt personu iesniegumus par sociālo palīdzību, pieņemt lēmumus par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālo palīdzību; noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties par viņu veicamajiem pasākumiem; novērtēt problēmas un iespējamos riskus sociālās palīdzības jomā novadā.
 2. Sociālā darba nodaļas galvenie uzdevumi ir nodrošināt profesionālu un mērķtiecīgu sociālā darba un sociālo pakalpojumu sniegšanu ģimenēm ar bērniem, jauniešiem un pilngadīgām personām; organizēt sociālos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams; nodrošināt individuālās konsultācijas, sniegt psihosociālu palīdzību, kā arī nodrošināt sociālā darba pakalpojumu pieejamību; novērtēt problēmas un iespējamos riskus ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, un pilngadīgām personām sociālo pakalpojumu jomā novadā; izskatīt un izvērtēt personu iesniegumus par sociālo pakalpojumu piešķiršanu bērniem, jauniešiem, pilngadīgām personām.
 3. Sociālā pakalpojumu nodaļas galvenie uzdevumi ir nodrošināt un organizēt sociālo pakalpojumu saņemšanu novada iedzīvotājiem; novērtēt klientu vajadzības, problēmas un iespējamos riskus sociālo pakalpojumu jomā; sniegt personām psihosociālu palīdzību; izskatīt un izvērtēt iesniegumus par sociālajiem pakalpojumiem.

Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Madonas novadā:

 1. Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis – pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā 272 euro, pārējām personām mājsaimniecībā 190 euro.
 2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis – pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā 376 euro; pārējām personām mājsaimniecībā 264 euro.

Sociālās palīdzības pabalstu veidi ir pamata (garantētā minimālā ienākumu (GMI) pabalsts, kas ir materiāls atbalsts naudas izteiksmē minimālo ikdienas izdevumu apmaksai, un mājokļa pabalsts – materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu apmaksai) sociālās palīdzības pabalsti un papildus sociālās palīdzības pabalsti. Pašvaldības saistošajos  noteikumos ir noteikti papildus sociālās palīdzības pabalsti – pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai, pabalsts bērna izglītībai un pabalsts krīzes situācijā, kas ir operatīvi sniegts materiāls atbalsts ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai mazināšanai. Lai saņemtu atbalstu tiek vērtēti gan ienākumi, gan īpašumi, gan nepieciešams līdzdarboties.

 1. Garantētā minimālā ienākumu (GMI) pabalsts pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 109 euro, pārējām personām – 76 euro.
 2. Mājokļa pabalstu aprēķina un piešķir atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam un Ministru kabineta noteikumiem, kur aprēķināšanai piemērojami koeficienti GMI sliekšņa summai mājsaimniecībā. Piemērojot koeficientu, piešķirtā mājokļa pabalsta apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt summu, kas veidojas no klienta sākotnēji iesniegto atsevišķo izdevumu pozīciju summas. Mājokļa pabalstu izmaksā vienu reizi trīs mēnešos, izmaksājot klientam vai pārskaitot pakalpojumu sniedzējam. Savukārt pabalstu kurināmā iegādei izmaksā vienu reizi kalendārajā gadā. Lai aprēķinātu un piešķirtu šo pabalstu jāiesniedz rēķini par pakalpojumiem.
 3. Pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 100% apmērā piešķir ārstēšanās izdevumu (ģimenes ārsta, poliklīniku pakalpojumi, stacionārā ārstēšana, neatliekamā medicīniskā palīdzība, izmeklējumi, manipulācijas) kompensēšanai un ar ārsta recepti nozīmētu medikamentu iegādes izdevumu kompensēšanai. Pabalst veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai kopējā summa vienai personai trūcīgā mājsaimniecībā ir līdz 150 euro gadā, personai maznodrošinātā mājsaimniecībā – līdz 200 euro gadā. Lai saņemtu šo pabalstu jāiesniedz iesniegums, izraksts par ārstēšanos stacionārā, izziņa par ambulatoro ārstēšanos (veidlapa 027/u), recepšu kopijas un izdevumu apliecinoši dokumenti. Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no izdevumu par medicīnas pakalpojumiem saņemšanas vai preču iegādes dienas.
 4. Pabalstu bērna izglītībai piešķir obligātās pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem vienreiz gadā 75 euro katram bērnam trūcīgā ģimenē un 45 euro katram bērnam maznodrošinātā ģimenē.
 5. Pabalstu krīzes situācijā piešķir dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas gadījumā, ja katastrofa skārusi dzīvojamo vidi, un tā apmērs ir līdz divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram. Saskaņā ar sociālā darbinieka atzinumu gadījumos, kad citu ārēju notikumu dēļ mājsaimniecībai vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, ir iztērēti savi uzkrājumi, un saviem spēkiem nespēj pārvarēt notikuma radītās sekas, tai ir nepieciešama materiāla palīdzība un nav saņemts pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību, var saņemt atbalstu līdz vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram.
 6. Vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu 300 euro ir tiesības saņemt par katru jaundzimušo ir vienam no vecākiem, ja ne mazāk kā gadu pirms bērna dzimšanas viņa pamatdzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un ja jaundzimušā pirmā dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, un pabalsts nav piešķirts citā pašvaldībā.
 7. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā piešķir dzīves jubilejās personām, kuras sasniegušas 75, 80, 85, 90, 95 gadu vecumu, pabalsta apmērs 100 euro, bet 100 un vairāk gadu jubilejās pabalsta apmērs ir 200 euro. Pabalstu piešķir personām, kuras  deklarējušas savu pamatdzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 5 gadus.
 8. Apbedīšanas pabalsts paredzēts apbedīšanas izdevumu segšanai (zārka un piederumu iegāde, pakalpojumi kapos, transporta pakalpojumi u.c.). Pabalsts tiek piešķirts, ja mirušās personas deklarētā dzīvesvieta bija pašvaldības teritorija. Pabalsta apmērs ir 600 euro. Atsevišķos gadījumos, kas saistīti ar ārpus valsts mirušas personas apbedīšanu, Sociālais dienests var piešķirt un izmaksāt pabalstu līdz 1500 euro. Pabalstu pilnā apjomā piešķir gadījumos, ja netiek saņemts valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) apbedīšanas pabalsts. Ja saņemts VSAA apbedīšanas pabalsts, tad pašvaldības pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp summu 600 euro un VSAA izmaksāto summu, ko apliecina VSAA lēmums par pabalsta piešķiršanu.
 9. Pabalsts svētkos politiski represētajām personām – pabalsts, ko izmaksā reizi gadā uz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu (18. novembris), un tas ir 50 euro.
 10. Pabalsts svētkos Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem ir pabalsts, ko izmaksā reizi gadā uz Latvijas Republikas Lāčplēša dienu (11. novembris), tas ir  50 euro.
 11. Pabalstu bērna izglītībai piešķir un izmaksā daudzbērnu ģimenēm obligātās pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem vienreiz gadā 45 euro katram bērnam.
 12. Pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai piešķir personām, kurām ir noteikts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss, un pabalsta apmērs līdz 300 euro gadā, kā arī personām ar 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu, tad pabalsta apmērs līdz 50 euro gadā. Personām, kuras slimo ar slimībām, kuru ārstēšanai nepieciešami lieli finansiāli resursi un to apliecina ārstu konsīlija lēmums, pabalsta apmērs var būt līdz 3000 euro gadā.

Pašvaldība nodrošina sociālos pakalpojumus atbilstoši novada iedzīvotāju vajadzībām un saskaņā ar pašvaldības finansiālajām iespējām. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Madonas novada administratīvajā teritorijā, krīzes situācijā ģimenēm (personām), kuras uzturas Madonas novada administratīvajā teritorijā, personām bez noteiktas dzīvesvietas un personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Madonas novada administratīvā teritorija. Pašvaldība sniedz un nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

 1. Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā – sociālā darba pakalpojums, psihologa pakalpojums, speciālistu pakalpojumi, ģimenes asistenta pakalpojums, aprūpes mājās pakalpojums,  aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti, sociālā rehabilitācija bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām, higiēnas pakalpojums, zupas virtuves pakalpojums, atbalsta centra pakalpojums, atbalsta un izglītojošās grupas, specializētā transporta pakalpojums, pašvaldības transporta un/vai mobilā pacēlāja pakalpojums, tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana.
 2. Sociālie pakalpojumi institūcijā – ilgstoša sociālā aprūpe un sociālās rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām, īslaicīga sociālā aprūpe (sociālās gultas) institūcijā pilngadīgām personām, ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem.

Pašvaldība īsteno Labklājības Ministrijas projektu deinstitucionalizācija un tās ietvaros tiks papildināti vēl sociālie pakalpojumi, kā, piemēram, sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti, grupu dzīvokļa pakalpojums, specializētās darbnīcas personām ar invaliditāti un atelpas brīža pakalpojums.

© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums