Vai lejupielādējiet maksas pakalpojumu saistošos noteikumus Nr.19 šeit

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
tel. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

Apstiprināti
ar Madonas novada domes
2009. gada 29. decembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.17;18.p.) Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.19

„Pašvaldības nodeva par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem”

2009.gada 29.decembrī                                                                                              Madonā

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1.punktu
AR GROZĪJUMIEIM, kas izdarīti ar:

Madonas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.31

1.   Noteikumi nosaka pašvaldības nodevu apmēru un maksāšanas kārtību par Madonas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas sagatavotajiem dokumentiem.

2.   Pašvaldības nodeva par arhīva izziņu, izrakstu izsniegšanu no civilstāvokļa aktu reģistriem ir:

            2.1. ja iesniegumā norādīts precīzs reģistrācijas gads un reģistrācijas vieta 2,00 euro (divi euro);

            2.1. ja iesniegumā norādīts neprecīzs reģistrācijas gads un reģistrācijas vieta 4,00 euro (četri euro).

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2013.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.31)

3.   Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras saņem attiecīgos dokumentus.

4.   Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas.

5.   No nodevas maksāšanas atbrīvojamas personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām, uzrādot pašvaldības izdotu izziņu.

6.   Nodeva iemaksājama novada pašvaldības kasē vai Dzimtsarakstu nodaļā, par nodevas samaksu tiek izsniegta kvīts.

7.   Nodevu ieskaita pašvaldības budžetā.

8.   Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to reģistrācijas LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, nākošajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības laikrakstā „Madonas Novada Vēstnesis”.

Madonas novada domes priekšsēdētājs                                                    A.Ceļapīters


  

© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums