Informatīvie paziņojumi par Sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu (SIVI) iesniegumiem.
 
 

A/S  “Latvijas valsts meži”

Meža meliorācijas sistēmas “Bunkuru masīvs” atjaunošana

“Pededzes sala” (zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu: 70580070006) Indrānu pagastā, Madonas novadā.

Informatīvais paziņojums

 
 Paredzētās darbības:

Meža meliorācijas sistēmas “Bunkuru masīvs” atjaunošana 498 ha., lielā platībā. Plānots nomainīt esošās caurtekas. Plānots attīrīt esošos grāvjus no sanešiem ~ 0.2-1,0 m dziļumā. Grāvju pārtīrīšana tiks veikta ar hidrauliskajiem ekskavatoriem. Trašu atbrīvošanas platums vidēji 14-18 metri. Jauni grāvji, kontrolakas un drenāža nav paredzēts izbūvēt. Plānots veidot sedmentācijas baseinus. Paredzētās darbības norises vietas “Pededzes sala” (zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu: 70580070006) Indrānu pagastā, Madonas novadā, Ziemeļlatgales reģiona Balvu meža iecirknī, ID 12608. Kvartālos: 404; 405; 406; 419; 420; 421; 422; 436; 437; 438; 439; 440; 456; 457; 458; 459; 464.

Atrašanās IADT un aizsargjoslās.

Robežojās ar īpaši aizsargājamu dabas teritoriju “Lubānas mitrājs”. Neatrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā. Atrodas virszemes ūdensobjektu Padedze un Aiviekste aizsargjoslās

Iesnieguma datums: 18.03.2024

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 12.04.2024. 
A/S  “Latvijas valsts meži”

Meža autoceļa “Salas ceļš” būvniecība

Ziemeļlatgales reģiona Madonas meža iecirknī, Madonas novada Ļaudonas pagastā


Informatīvais paziņojums 
 
Paredzētās darbības:

Meža autoceļa “Salas ceļš” jauna būvniecība, garums – 1,2km.  Paredzētās darbības norises vietas adrese - nekustamais īpašums “Valsts mežs” (kadastra numurs 70700070361), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70700140122, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, Ziemeļlatgales reģiona Madonas meža iecirknis 273. kvartāla 6., 7., 9., 25., 27., 28. nogabalos, 274. kvadrāta 6. nogabals, 277. kvadrāts 13. nogabals, 278. kvadrāts 1., 2., 3., 8., 9., 10. nogabali

Iesnieguma datums: 30.01.2024

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 23.02.2024. 

AS  “Latvijas valsts meži”

MMS  Mieriņa līnija atjaunošana, Ziemeļlatgales reģiona Lubāna meža iecirknī, ID 11575

Nekustamā īpašuma “Lubānas masīvs” (kadastra Nr.70580040111) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70580090026, 70580100098, 70580100097, nekustamā īpašuma “Mieriņlīnija” (kadastra Nr.70580040117) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 705800100155 un nekustamais īpašums “Skuju miltu ceha masīvs” (kadastra Nr.70580110116, zemes vienības kadastra apzīmējums 70580110116), Indrānu pagasts, Madonas novads.

AS “Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales reģiona, Lubānas iecirkņa 500., 501., 503., 504., 505., 509.-114., 520.-526, 733. kvartāls

Informatīvais paziņojums 

 
 Paredzētās darbības:

Paredzēta esošas meža meliorācijas sistēmas pārbūve ~497 ha platībā, pārtīrāmo grāvju kopgarums ~38 km, paredzot veikt apauguma novākšanu grāvju trasēs (platums ~7-14 m), grāvju gultnes mehanizētu pārtīrīšanu no sanešiem (piesērējums ~0.2-1.0 m), caurteku atjaunošanu, pārbūvi, jaunbūvi.

Paredzētās darbības apjomā nav ietverti visi meža meliorācijas sistēmas sateces baseinā esošie grāvji un apkārtējā teritorijā paredzēta un iespējama citu meža meliorācijas grāvju sistēmu pārbūve.

 Atrašanās ĪADT vai mikroliegumā:

Neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, bet tiešā tuvumā atrodas mikroliegums īpaši aizsargājamas putnu sugas – medņa Tetrao urogallus – aizsardzībai un daļa mikrolieguma buferzonas teritorijas atrodas paredzētās darbības vietā. Paredzētās darbības vietā un tās tuvumā reģistrēti īpaši aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamu sugu atradnes un novērojumi

Iesnieguma datums: 09.02.2024

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 23.02.2024.

AS  “Latvijas valsts meži”

Meža ceļa būvniecība “Kreklu ceļš” Madonas novada Indrānu pagastā

zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 70580040113, 70580040026. Nekustamā īpašuma kad. nr. 70580010076, 70580040191. Lubānas meža iecirknis, 310. kv. 19., 21., 24. nog., 311. kv. 8., 10., 11., 12., 13., 25. nog., 312. kv. 8. nog., 729. kv. 13. nog., 739. kv. 7. nog. (mežaudžu nogabali)

Informatīvais paziņojums  

 Paredzētās darbības:

Plānotais meža autoceļa garums 1.13 km.

Plānotais izcērtamais ceļa trases platums 16–18 m atsevišķās vietās trase būs platāka (izmainīšanās vietas, apgriešanās laukuma vietā un nobrauktuvju izbūves vietās). Paredzamais aptuvenais smilts apjoms ~1700 m3, aptuvenais grants apjoms ~1100 m3.

Notekūdeņi netiek plānoti.

Iesnieguma datums: 30.01.2024

 Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 01.03.2024. 

AS “Latvijas valsts meži”

MAC “Veizēnu nobrauktuve” būvniecība

(Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70460040125, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā)

Informatīvais paziņojums

 
 Paredzētās darbības:

Meža autoceļa “Veizēnu nobrauktuve” būves plānotais garums 0.14 km. Darbības rezultātā tiks uzbūvēts jauns meža autoceļš ar ceļa klātnes platumu NP 4.5 un apgriešanās laukumu (R 15) ceļa trases beigās. Plānotais ceļš pieslēdzas pie vietējās nozīmes autoceļa V856 “Bērzaune–Zelgauska–Kusa–Oļi–Cesvaine”. Meža autoceļa sega tiks izbūvēta no minerālmateriāla, kas iegūts no atradnes, kuras īpašnieks ir saņēmis zemes dzīļu izmantošanas atļauju vai licenci. Meža autoceļa būvdarbi notiks saskaņā ar akceptētu būvprojektu. Būvdarbu veikšanai tiks saņemta būvatļauja. Ūdens atvadei no ceļa klātnes tiks veidoti sāngrāvji visas ceļa trases garumā, sausajos meža tipos tiks veidotas kivetes - līdz 0.15 metri dziļas ievalkas. Ūdens no ceļa klātnes tiks novadīts reljefa zemākajās vietās. Būvniecības gaitā netiek plānots būvēt ūdens ņemšanas vietu. Perpendikulārie un līnijveida grāvji piegulošo meža nogabalu nosusināšanai netiks veidoti.  Plānotais izcērtamais ceļa trases platums 16-18 m. To noteiks projekta autors (sertificēts specialists) būvprojekta izstrādes gaitā. Meža autoceļš kalpos uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai, meža apsaimniekošanas un aizsardzības, t.sk. aizsardzībai pret uguni, vajadzībām.

!!! Atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – Vestiena Aizsargājamo ainavu apvidū

Iesnieguma datums: 30.01.2024.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 16.02.2024. 

AS “Latvijas valsts meži”

MAC Ezeriņu ceļš būvniecība

(Lejaskokneši, Lubānas masīvs (zemes vienību kadastra apzīmējumi 50640150033; 50640150034) Indrānu pagasts, Madonas novads, Ziemeļlatgales reģiona Lubānas meža iecirknī, ID 12419. 473; 474; 481. kvartālos)

Informatīvais paziņojums

 
Paredzētās darbības:

Meža autoceļa “Ezeriņu ceļš” būve. Ceļa aptuvenais garums 1.81 km un platums 4,5m ar nobrauktuvēm, izmainīšanās vietām un apgriešanās laukumu (R 16) ceļa trases beigās. Ceļš, tā sākuma posmā, pieslēgsies esošajam “Latvijas valsts meži” meža autoceļam “Mieriņa līnija”. Ūdens atvadei no ceļa klātnes tiks veidoti sāngrāvji visas ceļa trases garumā. Šķērsojot esošos grāvjus tiks iebūvētas caurtekas, vai pārbūvētas esošās. Būvniecības gaitā tiek plānots būvēt ūdens baseinu, kas kalpos meža faunas vajadzībām un nelielu vietējo ugunsgrēku lokalizēšanai līdz 3000 m2 ar dziļumu no 2-3 m. Ūdens baseins tiks aprīkots ar koka atvairbarjeru. Paredzamais aptuvenais smilts apjoms ~2700 m3, aptuvenais grants apjoms ~1800 m3. Meža autoceļš kalpos uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai, meža apsaimniekošanas un aizsardzības, t.sk. aizsardzībai pret uguni, vajadzībām.  

Iesnieguma datums: 30.01.2024.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 15.02.2024. 

AS “Latvijas valsts meži”

Meža autoceļa „Vītola ceļš” būvniecība

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70580060053, Indrānu pagasts, Madonas novads

Informatīvais paziņojums

 
 Paredzētās darbības:

Jaunais meža autoceļš būs 1,5 km garš ar ceļa klātnes platumu 4,5m. Trases platums 16-18 m. Plānots veikt jaunu caurteku izbūvi. Paredzamais aptuvenais smilts apjoms 2400 m3, grants apjoms ~1600 m3. Darbība tiek plānota meža masīvā ~7.5 km attālumā (pa gaisa līniju) no apdzīvotas vietas Lubāna

Iesnieguma datums: 30.01.2024.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 16.02.2024. 

 SIA “Rubate”

Smilts-grants un smilts ieguve atradnē “Pauliņi R” ~ 4,596 ha platībā

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70620060041, “Pauliņi” Kalsnavas pagastā, Madonas novadā.


Informatīvais paziņojums 

 Paredzētās darbības:

Derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnes “Pauliņi” iecirknī “Pauliņi R” ~ 4,596 ha platībā, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Pauliņi” (kadastra Nr. 7062 006 0041), Kalsnavas pagastā, Madonas novadā.

Atradnē ir akceptēti N kategorijas derīgā izrakteņa krājumi: smilts-grants – 119.96 tūkst.m3, no tiem 11.95 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeņa un smilts – 150.29 tūkst.m3, no tiem 32.17 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeņa.

 Iesnieguma datums: 04.01.2024

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 19.01.2024. 

Fiziska persona

Četru ēku novietošana

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70960010092, “Kālezers” Vestienas pagastā, Madonas novadā.

 

Informatīvais paziņojums 

 
Paredzētās darbības:

Četru rūpnieciski ražotu ēku ar kopējo platību ~49.80 m2 (katra), novietošana uz izbūvētiem stabveida pamatiem.

Atrašanās IADT: Paredzētās darbības norises vieta atrodas ezera “Kālezers” aizsargjoslā un Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā Natura 2000 – Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus.

Iesnieguma datums: 12.12.2023

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 18.01.2024. 

 A/S “Latvijas valsts meži”

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70580190047, Ziemeļlatgales reģiona Lubānas meža iecirknī, ID 11705, Indrānu pagasta, Madonas novadā

Meža autoceļa “Purmalu līnijas atzars” būvniecība īpašumā Lubānas masīvs

Informatīvais paziņojums 

 
 Paredzētās darbības:

Meža autoceļa “Purmalu līnijas atzars” būves plānotais garums 1.58 km. Darbības rezultātā tiks uzbūvēts meža autoceļš ar ceļa klātnes platumu NP 4.5 m, nobrauktuvēm, izmainīšanās vietām un apgriešanās laukumu (R 16) ceļa trases beigās. Ceļš, tā sākuma posmā, pieslēgsies esošajam AS “Latvijas valsts meži” meža autoceļam “Purmalu līnija”. Ūdens atvadei no ceļa klātnes tiks veidoti sāngrāvji visas ceļa trases garumā, grāvju dziļums tiks projektēts tikai dziļumā lai nodrošinātu ūdens atvadi no ceļa konstrukcijas. Sāngrāvji neveiks piegulošo teritoriju nosusināšanu. Sausajos meža tipos tiks veidotas kivetes - līdz 0.5 metri dziļas ievalkas, lai nodrošinātu ūdens atvadi no ceļa konstrukcijas. Būvniecības gaitā tiek plānots būvēt ūdens baseinu, kas kalpos meža faunas vajadzībām un nelielu vietējo ugunsgrēku lokalizēšanai līdz 3000 m2 ar dziļumu no 2-3 m.

Iesnieguma datums: 05.12.2023

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 16.12.2023. 
SIA”TESLA”

Vēja ģeneratora būvniecība

Nekustamā īpašuma “Lindes” (zemes vienības kadastra apzīmējums 70440090086), Barkavas pagastā, Madonas novadā

Informatīvais paziņojums
Paredzētās darbības:

Paredzēta vēja ģeneratora būvniecība ar jaudu 4,8 MW. Paredzētā būve plānota 161 m augsta. Papildus plānota inženiertīkla 20 kV pievada un abonenta transformatora apakšstacijas izbūve.

Iesnieguma datums: 22.09.2023

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 13.10.2023.

 
 AS Latvijas valsts meži

Smilts-grants un smilts ieguve atradnē “Saltupes” 22,81 ha platībā

Informatīvais paziņojums 
Paredzētās darbības: Nekustamajā īpašumā “Saltupes mežs”, Jumurdas pagastā ir paredzēta smilts-grants un smilts ieguve atradnē “Saltupes” 22,81 ha platībā. smilts-grants un smilts ieguve ir paredzēta ar atklāto paņēmienu virs gruntsūdens līmeņa. Krājumu aprēķinu laukumā paredzēts iegūt 745,3 tūkst.m3 smilts-grants krājumu un 249.9 tūkst.m3 smilts krājumus. Gada laikā paredzēts iegūt smilti apmēram līdz 60 000 m3 .
Iesnieguma datums: 24.07.2023
Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 04.08.2023 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "2RE" 40203309524

"Viedi" Vestienas pagasts, Madonas novads

Informatīvais paziņojums 
Paredzētās darbības: 10. Infrastruktūras projekti: 5) jauna ceļa būvniecība: b) ja tas paredzēts īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, robežojas ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vai paredzēts 100 metru attālumā no tās; 

Struktūrvienība: Vidzemes reģionālā vides pārvalde 

Iesnieguma datums: 17.04.2023

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 16.05.2023. 
 AS “Latvijas valsts meži”

40003466281

AS “Latvijas Valsts meži” Madonas novada, Indrānu pagastā. MAC atrodas LVM Lubānas meža iecirkņa 654. kv. 10., 14., 15., 18. nog., 664. kv. 3., 4., 5. nog., 665. kv. 1., 2., 6., 7. nog., 666. kv. 12. nog. Zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 70580190047

Informatīvais paziņojums 
 Paredzētās darbības: Meža ceļa “MAC Purmalu līnijas atzars” būvniecība ~1,58  km garumā.

Neatrodas ĪADT

Iesnieguma datums: 11.04.2023.
Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 10.05.2023. 
 
AS “Latvijas valsts meži”

40003466281

“Pietnieku meža masīvs” (kadastra Nr.70900100011) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70900100011, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā (AS “Latvijas valsts meži” Ziemļlatgales reģiona Lubānas meža iecirkņa 209.-212., 219.-222., 229.-232., 238.-242., 264.-268., 272.-277., 280.-285. kvartālā).

Informatīvais paziņojums
 
Paredzētās darbības: Meža meliorācijas sistēmas “Rozes masīvs” (platība 446 ha) un meža meliorācijas sistēmas “Žūkļa masīvs” (platība 433 ha) atjaunošana (pārbūve).

Atrašanās IADT: Meža meliorācijas sistēmas “Žūkļa masīvs” teritorija robežojas ar valsts nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas parku “Kuja” – un tās teritorijā reģistrēts mikroliegums Platlapju meža biotopa aizsardzībai.

Iesnieguma datums: 10.02.2023., 13.02.2023. Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 09.03.2023.

AS “Latvijas valsts meži”

40003466281

“Meža autoceļa „Kroņa ceļš” būvniecība 2,7 km garumā". Madonas novada Dzelzavas pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējumu 70500090005, Lubānas meža iecirknis 29. kv. 12., 14., 16., 40., 47., 48., 51. nog., 30. kv., 17., 19., 20. nog., 31. kv 5., 7., 8., 11., 11-1.nog., 35. kv 32., 36., 36-1., 38. nog., 36.kv. 5., 6. nog.

Informatīvais paziņojums

Paredzētās darbības: MAC “Kroņa ceļš” Ceļa garums 2,7 km Darbības rezultātā tiks uzbūvēts jauns meža autoceļš ar ceļa klātnes platumu NP 4.5 m, nobrauktuvēm, izmainīšanās vietām un apgriešanās laukumu (R 16) ceļa trases beigās. Ceļa atzars A daļā pieslēgsies esošajam AS “Latvijas valsts meži” meža autoceļam “Zosāru ceļš” (kad. apzīmējums 70500090004001). Ceļš D daļā pieslēgsies pie Valsts reģionālā autoceļa P83 “Lubāna - Dzelzava” (kad. apzīmējums 70500090007). Meža autoceļš kalpos uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai, meža apsaimniekošanas un aizsardzības, t.sk. aizsardzībai pret uguni, vajadzībām.

Iesnieguma datums: 24.01.2023.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 07.02.2023.

AS “Latvijas valsts meži”

40003466281

AS “Latvijas Valsts meži” Ziemeļlatgales reģiona Lubānas meža iecirkņa s, 95. kv. 12. nog., 96. kv. 3., 5., 6., 7., 13., 15., 18., 20., 21., 22. nog , Madonas novada Dzelzavas pagastā, Sarkaņu pagastā. Zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 70500070115

Informatīvais paziņojums 

Paredzētās darbības: MAC “Skuķu purva ceļš” būves aptuvenais garums 1.70 km, plānotais ceļa virsplatums 4.5 m. Plānotais ceļa trases platums līdz 16-18m, ar nobrauktuvēm, izmainīšanās vietām un apgriešanās laukumu (R 16) ceļa trases beigās. Ūdens atvadei no ceļa klātnes tiks veidoti sāngrāvji visas ceļa trases garumā, Plānotais meža ceļš pieslēgsies Valsts autoceļam  V864“Biksēre-Aizkuja-Dzelzava”. Darbības rezultātā plānots izbūvēt meža autoceļu meža apsaimniekošanai .

Iesnieguma datums: 13.01.2023.

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 13.02.2023.

AS “Latvijas valsts meži”

40003466281

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 70460040020, 70460080285, Bērzaunes pagasts, Madonas novads

Informatīvais paziņojums

Paredzētās darbības: MAC Skrīverkalna ceļš būvniecība (1,5 km garš un 4,5 m plats). Atrodas 4 km attālumā, Z virzienā no apdzīvotas vietas Bērzaune, 7 km attālumā, Z virzienā no apdzīvotas vietas Sauleskalns.

Iesnieguma datums: 16.01.2023.

‌Īpaši aizsargājamas teritorijas, biotopi un sugas: Atrodas aizsargājamo ainavu apvidū “Vestiena” (NATURA 2000).

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv līdz 26.01.2023.

AS "Latvijas valsts meži"

40003466281

Nekustamais īpašums “Latvijas valsts meži” ar kadastra numuru 7044 004 0040, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7044 004 0040, nekustamais īpašums “Saukas purvs” ar kadastra numuru 7044 004 0057, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7044 004 0057, Barkavas pagasts, Madonas novads

Informatīvais paziņojums


Paredzētās darbības:

2. Ieguves rūpniecība: 1) derīgo izrakteņu ieguve 5 hektāru vai lielākā platībā vai kūdras ieguve 25 hektāru vai lielākā platībā;

Struktūrvienība: Vidzemes reģionālā vides pārvalde

Iesnieguma datums: 09.11.2022

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, vai elektroniski: ap@vvd.gov.lv līdz 09.12.2022.

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums