Miršanas fakta reģistrācija

Pakalpojuma nosaukums: Miršanas fakta reģistrācija.

Pakalpojuma saņēmēji/ klienti: laulātais, cits ģimenes loceklis vai cita persona, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: par miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļai jāpaziņo 6 darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Pakalpojuma īss raksturojums:  Miršanas faktu var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā vai pārstāvniecībā.

Iesniedzamie dokumenti:

§  ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni, tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu vai reabilitācijas iestāžu paziņojums par represētās personas nāvi;

§  mirušās personas personu apliecinošs (-ši) dokumenti;

§  jāuzrāda paziņotāja personas apliecinošs dokuments.

Reģistrēšanas kārtība: Pēc ziņu iekļaušanas vienotajā civilstāvokļa aktu reģistrā izdrukā datorizdruku, ko paraksta miršanas fakta paziņotājs, dzimtsarakstu nodaļas amatpersona vai darbinieks.

Pēc miršanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļa pēc pieprasījuma izsniedz miršanas apliecību.

Miršanas reģistra ieraksta datorizdruka tiek glabāta dzimtsarakstu nodaļas arhīvā.

Saņemamie dokumenti: Miršanas apliecība.

Maksa par pakalpojumu: Bezmaksas.

Apbedīšanas pabalsts: 

Valsts sociālās apdrošināšanas apbedīšanas pabalstu  tiesības saņemt:

§  apdrošinātai personai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā;

§  apdrošinātās personas ģimenes loceklim vai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi apdrošinātā persona, bezdarbnieks, pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs;

§  ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja apdrošinātā persona vai tās apgādībā bijušais ģimenes loceklis miris mēneša laikā pēc iemaksu perioda beigām.

 Valsts sociālās apdrošināšanas vienreizējo pabalstu mirušā laulātajam ir tiesības saņemt, ja ir visi sekojošie nosacījumi:

§  pensijas saņēmējs miršanas dienā ir bijis reģistrētā laulībā;

§  mirušā nāves dienā laulātais, kā arī mirušais, ir bijis vecuma, invaliditātes vai izdienas pensijas saņēmējs;

§  pabalsts pieprasīts 6 mēnešu laikā no mirušā laulātā nāves dienas.

Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā. Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no miršanas dienas.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot E-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību portālā  www.latvija.lv

Apbedīšanas pabalstu pārskaita uz pabalsta saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Kontakti: www.vsaa.lv ,

VSAA Madonas reģionālā nodaļa:

Blaumaņa iela 3, Madona, LV-4801
Tālr.+371 64807140
e-pasts:  madona@vsaa.lv

Madonas novada pašvaldība sniedz Apbedīšanas pabalstu, kas paredzēts apbedīšanas izdevumu segšanai (zārka un piederumu iegāde, pakalpojumi kapos, transporta pakalpojumu, u.c.).

Pabalsts tiek piešķirts, ja mirusi persona, kuras deklarētā dzīvesvieta bija Madonas novads, vai arī personai, kas uzņēmusies apbedīšanu deklarētā dzīvesvieta ir Madonas novads, un ir objektīvas grūtības veikt apbedīšanu.

Apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts līdz 427 euro. Pabalstu pilnā apjomā piešķir gadījumos, kad netiek saņemts valsts nodrošinātais apbedīšanas pabalsts. Ja tiek saņemts valsts nodrošinātais apbedīšanas pabalsts, tad pašvaldības pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp noteikto summu un VSAA izmaksāto summu, ko apliecina VSAA lēmums par pabalsta piešķiršanu. (Madonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 „Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā” 27.01.2010. sēdes lēmums (prot.Nr.3;7.p.) ?ct=pasvaldibassaistosienoteikumi

Normatīvie akti:

·          Civillikums

·          Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums,  "Latvijas Vēstnesis", 197 (4800), 14.12.2012.

·          Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 761/LV, 181 (4987), 17.09.2013.

·          Madonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 „Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā” 27.01.2010. sēdes lēmums, prot. Nr.3; 7.p. ?ct=pasvaldibassaistosienoteikumi

Cita noderīga informācija par apbedīšanu: https://www.latvija.lv 

   

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums