MNJD nolikums

Pieņemts Kongresā 29.01.2009.

labots 12.01.2010.

Madonas novada jauniešu dome

NOLIKUMS

DARBĪBAS MĒRĶI

 1. Madonas novada jauniešu domes (turpmāk tekstā MNJD) darbības mērķi:

1.1.    veicināt Madonas novada jauniešu pārstāvniecību MNJD;

1.2.    veicināt Madonas novada jauniešu sadarbību, aktivitāti un līdzdalību sociālajās, politiskajās un kultūras norisēs vietējā, valsts un starptautiskā mērogā.

DARBĪBAS UZDEVUMI

 1. MNJD darbības uzdevumi:

1.1. veicināt Madonas novada skolu, interešu izglītības iestāžu audzēkņu, pašpārvalžu un aktīvo novada jauniešu darbību un sadarbību;

1.2. pārstāvēt un aizstāvēt jauniešu intereses valstiskās un nevalstiskās institūcijās;

1.3. sadarboties ar citu novadu un starptautiskām skolēnu un jauniešu organizācijām;

1.4. iepazīstināt jaunatni ar tās iespējām valstiskā un starptautiskā mērogā;

1.5. organizēt pasākumus, kas paredzēti jaunatnei.

MNJD PĀRVALDES STRUKTŪRA

 1. Reizi gadā tiek sasaukta kopsapulce. Kopsapulcē ievēl MNJD priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un komiteju vadītājus.

1.1.        Kopsapulci sasauc ne retāk kā reizi gadā;

1.2.        Valde izziņo kopsapulces laiku, vietu un norises gaitu ne vēlāk kā 14 dienas pirms kopsapulces sanākšanas;

1.3.        Valde balsošanas kārtībā ievēl priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un komiteju vadītājus. Tie var tikt ievēlēti arī atkārtoti.

1.4.        Kopsapulcē komitejas sniedz atskaiti par pagājušo gadu;

1.5.        Kopsapulcei ir tiesības mainīt MNJD nolikumu.

VALDE

 1. MNJD valdi veido locekļi:

1.1. priekšsēdētājs;

1.2. priekšsēdētāja vietnieks;

1.3. finanšu komitejas vadītājs;

1.4. ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību komitejas vadītājs;

1.5. kultūras komitejas vadītājs;

1.6. sporta, vides un veselības komitejas vadītājs;

1.7. projektu komitejas vadītājs.

 1. Valdes sēdes vada priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona.
 2. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, iepriekš par to informējot.
 3. Ja valdes loceklis, 3 reizes bez attaisnojoša iemesla un brīdinājuma neierodas uz sēdēm, viņš var tikt atcelts no amata.
 4. Valdes sēdēs drīkst piedalīties brīvprātīgie.
 5. Priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un komiteju vadītāji tiek ievēlēti aizklātās vēlēšanās ar vienkāršu balsu pārākumu, kurā kandidātam nav tiesību balsot.

KOMITEJAS

 1. Efektīvākas darbības nodrošināšanai MNJD dalībnieki apvienojas komitejās. Komitejas ir MNJD mērķu sasniegšanas izpildinstitūcijas, kas izstrādā un īsteno plānus un projektus.

 

 1. MNJD komitejas: 2.1. Finanšu komiteja : Komitejas galvenie uzdevumi ir piesaistīt līdzekļus MNJD mērķu īstenošanai, veicināt labdarību, sadalīt finanses pārējām komitejām, veidot finanšu dokumentāciju.

2.2. Ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību komiteja : Komitejas galvenie uzdevumi ir veicināt sadarbību ar medijiem un atspoguļot MNJD darbu,  mājas lapas izveide un uzturēšana, kā ari vēlēšanu organizēšana.

2.3. Kultūra komiteja: komitejas galvenie uzdevumi ir piesaistīt Madonas novada jauniešus, organizējot dažādus kultūras pasākumus, ieinteresēt jauniešu līdzdarboties.

2.4.Sporta, vides un veselības komiteja: Komitejas galvenie uzdevumi ir aicināt skolu, pilsētu, pagastu jauniešus aktīvi veselīgi atpūsties, veidot sakoptāku vidi sev apkārt, sadarboties ar sporta un tūrisma organizācijām.

2.5. Projektu komiteja: Komitejas galvenie uzdevumi ir sadarboties ar vietējām, valstiskām un starptautiskām izglītības iestādēm un dažādām organizācijām, meklēt jaunus projektus un iesaistīt tajos Madonas novada jauniešus.

MNJD DALĪBNIEKI

 1. MNJD dalībnieku tiesības:

1.1. piedalīties MNJD kopsapulcēs un sēdēs;

1.2. piedalīties projektu un pasākumu veidošanā;

1.3. brīvi izteikt savas domas un priekšlikumus.

 1. MNJD dalībnieku pienākumi:

2.1. aktīvi iesaistīties MNJD darbībā;

2.2. ievērot MNJD nolikumu.

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums