MNJD nolikums

pieņemts Kongresā 29.01.2009

pēdējo reizi labots 05.10.2020

MADONAS NOVADA JAUNIEŠU DOMES

NOLIKUMS

1.         Vispārīgie jautājumi

1.1.   Madonas novada jauniešu dome (turpmāk - MNJD) ir Madonas novada jauniešu grupa, kas darbojas Madonas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “KUBS”, Madonas Bērnu un jauniešu centra pārraudzībā.

1.2.   MNJD darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”, Latvijas Republikas Jaunatnes likumu, Jaunatnes politikas pamatnostādnēm, Madonas novada Jaunatnes politikas stratēģiju, šo nolikumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

1.3.   Nolikums nosaka Jauniešu domes mērķus, uzdevumus, funkcijas, tiesības, pienākumus un organizatorisku struktūru.

1.4.   MNJD darbību atbalsta un koordinē Madonas Bērnu un jauniešu centrs.

1.5.   MNJD lēmumiem un izstrādātajiem priekšlikumiem ir konsultatīvs spēks

2.         MNJD darbības mērķis un uzdevumi

2.1.   MNJD mērķis ir nodrošināt Madonas novada jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, sekmēt pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu, iniciatīvu realizāciju, veicināt personīgo izaugsmi un pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, politiskajā, kultūras jomā - vietējā, valsts un starptautiskā mērogā.

2.2.   MNJD uzdevumi: 

2.2.1.           izzināt, pētīt un analizēt jauniešu intereses un vajadzības Madonas novadā

2.2.2.           organizēt pasākumus, kas orientēti uz jauniešu auditoriju

2.2.3.           piedalīties ar jauniešiem saistītu projektu izstrādē un realizācijā

2.2.4.           pārstāvēt jauniešu viedokli un veicināt sadarbību ar dažādām institūcijām

2.2.5.           veicināt sadarbību ar citu pašvaldību izveidotām jauniešu domēm un organizācijām;

2.2.6.           izteikt priekšlikumus pašvaldības jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai

2.2.7.           piedalīties informācijas izplatīšanā par jauniešiem piedāvātajām iespējām

3.         MNJD darbības struktūra

3.1.   MNJD sastāvā darbojas Madonas novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri izteikuši vēlmi uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti Madonas novadā.

3.2.   Papildus MNJD sastāvā ir aicināti jaunieši (MNJD vēstnieki), kuri pārstāv savas izglītības iestādes pašpārvaldes, jauniešu organizācijas, iniciatīvu grupas un ir gatavi uzlabot jauniešu dzīvi Madonas novadā.

3.3.   MNJD darbu vada un sēdes sasauc tās priekšsēdētājs, kuru ievēl vienu reizi gadā

3.3.1.      Par MNJD priekšsēdētāju var tikt ievēlēts tikai kāds no MNJD locekļiem

3.3.2.      Ievēlot MNJD priekšsēdētāju tiek ņemtas vērā kandidāta personīgās kvalitātes un iepriekšējā pieredze MNJD darbā

3.4.   MNJD priekšsēdētaja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic priekšsēdētaja vietnieks, kurš tiek ievēlēts vienu reizi gadā

3.5.   MNJD sastāvs līdzdarbojas MNJD dibinātajā biedrībā “Jaunieši Madonai”

3.6.   MNJD sanāksmes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī, un tās ir atklātas

3.6.1.           MNJD sēdes norises vietu un darba kārtību nosaka MNJD priekšsēdētājs un informē par to MNJD locekļus ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pirms sēdes norises.

3.6.2.           MNJD sēdes tiek protokolētas

3.7.   Lēmumus MNJD pieņem balsojot

3.7.1.           Balsošana notiek atklāti vai aizklāti (iepriekš vienojoties), un priekšlikums uzskatāms par pieņemtu ar skaitlisku balsu vairākumu.

3.7.2.           Pie vienāda balsu sadalījuma, izšķirošā ir Jauniešu domes priekšsēdētāja balss.

3.7.3.           MNJD ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse MNJD locekļiem

4.         MNJD pienākumi un tiesības

4.1.   MNJD dalībnieku pienākumi:

4.1.1.           apmeklēt MNJD sapulces;

4.1.2.           iesaistīties MNJD organizētajos pasākumos;

4.1.3.           piesaistīt jaunus MNJD dalībniekus un sadarbības partnerus;

4.1.4.           popularizēt MNJD tēlu un rīkotās aktivitātes.

4.2.   MNJD dalībnieku tiesības:

4.2.1.           izteikt priekšlikumus MNJD darbības pilnveidošanai;

4.2.2.           saņemt informāciju par jauniešiem aktuāliem jautājumiem;

4.2.3.           piedalīties MNJD sēdēs, darba grupās un izteikt savu viedokli

4.2.4.           MNJD locekļi ir atbildīgi par viņiem uzticēto pienākumu godprātīgu izpildi un tiesību īstenošanu.

5.      MNJD finansējums

5.1.   Finansējums MNJD tiek piešķirts kā Madonas Bērnu un jauniešu centra budžeta sastāvdaļa.

5.2.   Finansējums MNJD darbības nodrošināšanai un iniciatīvām var tikt piesaistīts, iesaistoties projektu konkursos, organizējot labdarības akcijas un izglītojušus pasākumus.

6.      Noslēguma jautājums

6.1.   Nolikums stājas spēkā no brīža, kad to apstiprina Madonas Bērnu un jauniešu centra direktore

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums