Izglītības jomu regulējošie pašvaldības līmeņa dokumenti

 Dokumenta nosaukumsDokumenta konsolidētā teksta datne Spēkā no
Madonas novada pašvaldības iekšējie noteikumi "Portatīvās datortehnikas piešķiršanas un lietošanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs"
(apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības izpilddirektora 10.04.2024. rīkojumu Nr.2.1.1.2/24/75)

  
10.04.2024. 
Madonas novada pašvaldības iekšējie noteikumi "Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanas kārtība"
(apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības izpilddirektora 19.03.2024. rīkojumu Nr.2.1.1.2/24/62)

  
19.03.2024. 
Madonas novada pašvaldības Jaunatnes lietu komisijas nolikums
(apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības 30.03.2023. lēmumu Nr.201 (protokols Nr.4, 60.p.))
 04.04.2023. 
Madonas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums
(apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības 30.03.2023. lēmumu Nr.200 (protokols Nr.4, 59.p.))
  04.04.2023.
Madonas novada pašvaldības noteikumi Nr.20 "Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”
(apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības 30.03.2023. lēmumu Nr.203 (protokols Nr.4, 62.p.))

  
04.04.2023. 
Madonas novada pašvaldības noteikumi Nr.19 "Pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēma Madonas novadā"
(apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības 30.03.2023. lēmumu Nr.202 (protokols Nr.4, 61.p.))
  04.04.2023. 
Kārtība, kādā piešķir, izlieto un apmaksā pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem "B" kategorijas autovadītāju apmācībai
(apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības 29.12.2022. lēmumu Nr.832 (protokols Nr.29, 9.p.))
  01.01.2023.
Par izglītības iestādes attīstības plāna veidnes apstiprināšanu
(Madonas novada pašvaldības izpilddirektora 08.12.2022. rīkojums Nr.198)
     08.12.2022.
Par Madonas novada pašvaldības pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas paraugnoteikumu apstiprināšanu
(Madonas novada pašvaldības izpilddirektora 07.12.2022. rīkojums Nr.197)

      
 07.12.2022.
Madonas novada pašvaldības noteikumi Nr.31 “Par valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtību Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”
(apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības 29.09.2022. lēmumu Nr.642 (protokols Nr.21, 35.p.))
  01.09.2022.
Madonas novada pašvaldības noteikumi Nr.29 “Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Madonas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, speciālās izglītības iestādēs un interešu izglītības grupās”
(apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības 31.08.2022. lēmumu Nr.555 (protokols Nr.19, 25.p.))
  01.09.2022.
Madonas novada pašvaldības noteikumi Nr.19 "Interešu izglītības programmu īstenošanas principi, kārtība un kritēriji valsts mērķdotācijas finansējuma sadalei"
(apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības 24.05.2022. lēmumu Nr.310 (protokols Nr.12, 48.p.))
24.05.2022.
Mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu organizēšanas un laureātu apbalvošanas kārtība
(apstiprināta ar Madonas novada pašvaldības 22.03.2022. lēmumu Nr.157 (protokols Nr.7, 4.p.),
ar grozījumiem, kas izdarīti ar Madonas novada pašvaldības 27.04.2023. lēmumu Nr.257 (protokols Nr.5, 53.p.))
 22.03.2022. 
Madonas novada pašvaldības noteikumi Nr.9 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Madonas novada pašvaldībā"
(apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības 15.02.2022. lēmumu Nr.98 (protokols Nr.3, 29.p.))
 15.02.2022. 
Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, pedagoģisko darbinieku amatu vienību skaita noteikšanas kārtība
(apstiprināta ar Madonas novada pašvaldības 25.11.2021. lēmumu Nr.471 (protokols Nr.15, 38.p.))
01.01.2022.
Madonas novada pašvaldības noteikumi Nr.21 "Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību nodrošināšana Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs"
(apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības 26.08.2021. lēmumu Nr.179 (protokols Nr.8, 58.p.))
  26.08.2021.
Madonas novada pašvaldības noteikumi Nr.18 "Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai"
(apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības 26.08.2021. lēmumu Nr.144 (protokols Nr.8, 23.p.))

    
 01.09.2021.
 Mācību jomu un mācību priekšmetu metodisko apvienību darbības nolikums
(apstiprināts ar Madonas novada pašvaldības 22.09.2020. lēmumu Nr.373 (protokols Nr.19,26.p.))
 22.09.2020.

Izglītības jomu regulējošie pašvaldības izdotie ārējie normatīvie akti

 Normatīvais aktsPielikuma teksta datne (ja tāda ir) Spēkā no
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas

Bērna reģistrēšana elektroniski - 

 03.02.2022.
Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Madonas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs iesniegums 22.03.2024.
Par Madonas novada pašvaldības stipendiju un finansējuma studiju maksai piešķiršanas kārtību 08.03.2024.
 11.05.2022.
Interešu izglītības programmu licencēšanas kārtībaiesniegums  09.05.2024.
 17.09.2022.
Par līdzfinansējumu Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas  01.01.2023.
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums