SOCIĀLĀ APRŪPE MĀJĀS

iesūtīts: 2022.07.27 09:19
Sociālie pakalpojumi - pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

Kas ir sociālā aprūpe mājās?

Aprūpe mājās – pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Aprūpes mājās pakalpojumi var tikt nodrošināti uz nenoteiktu laiku vai uz noteiktu laiku piemēram, personas atveseļošanās periodā.

Pakalpojuma samaksa

Madonas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošo noteikumu Nr. 19 “Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi)  5. punktā noteikti sociālie pakalpojumi, ko sniedz Madonas novada pašvaldība, tajā skaitā 5.1.5. apakšpunktā noteiktais pakalpojums “Aprūpe mājās”. Saistošo noteikumu 32.1. apakšpunktā paredzēts, ka līdzmaksājumu par aprūpes mājās pakalpojumu atbilstoši aprūpes līmenim nosaka ar pašvaldības domes lēmumu. Saistošo noteikumu 26. punktā  noteikts, ka ir četri aprūpes līmeņi un noteikts veicamo darbu apjoms stundās katram aprūpes līmenim.

Madonas novada pašvaldībā pakalpojumu sniedz biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”, šī pakalpojuma izmaksas ir:

 • I aprūpes līmenis (līdz 4 stundām nedēļā) - 85,00 EUR (bez drošības pogas), 95 EUR (ar drošības pogu) mēnesī;
 • II aprūpes līmenis (līdz 6 stundām nedēļā) – 95,00  EUR mēnesī;
 • III aprūpes līmenis (līdz 8 stundām nedēļā) – 105,00 EUR mēnesī;
 • IV aprūpes līmenis (līdz 10 stundām nedēļā) – 160,00 EUR mēnesī.

No 2022. gada 1. aprīļa klienta līdzdalības maksājumu par aprūpes mājās pakalpojumu:

 • I aprūpes līmenis (līdz 4 stundām nedēļā) – 20,00 EUR mēnesī;
 • II aprūpes līmenis (līdz 6 stundām nedēļā) – 30,00 EUR mēnesī;
 • III aprūpes līmenis (līdz 8 stundām nedēļā) – 40,00 EUR mēnesī;
 • IV aprūpes līmenis (līdz 10 stundām nedēļā) – 50,00 EUR mēnesī.

Trūcīgas personas ir atbrīvotas no līdzdalības maksājuma, maznodrošinātas personas maksā 50 % no līdzdalības maksājuma.

Kas ir ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā?

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir pakalpojums, kas nodrošina pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās noteikto pakalpojuma apjomu.

Pakalpojuma samaksa

 • Pilngadīgai personai, kura ir pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja, pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojuma saņemšanas, rīcībai paliek 15% no šīs personas pensijas.
 • Gadījumos, kad sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas mēneša summa ir lielāka par personas pensiju vai valsts nodrošinājuma pabalstu, tad šo starpību sedz personas likumīgie apgādnieki.
 • Ja personai nav likumīgo apgādnieku vai tiem ir trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, tad starpību starp ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas noteiktu mēneša summu par pakalpojuma saņemšanu apmaksā pašvaldība.

Kur vērsties, lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumu?

Persona vai viņas pilnvarots pārstāvis telefoniski informē vai vēršas Madonas novada sociālajā dienestā vai pie sociālā darbinieka tajā pagasta pārvaldē vai apvienībā, kuras teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta un/vai viņa faktiski dzīvo un iesniedz šādus dokumentu:

 • iesniegumu;
 • iztikas līdzekļu deklarāciju;
 • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli (veidlapa 027/u) un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību;
 • nepieciešamības gadījumā psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikācijas neesamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Sociālais dienests rindas kārtībā 10 darba dienu laikā no klienta iesnieguma saņemšanas novērtē personas vajadzību pēc pieprasītā pakalpojuma, novērtē pašaprūpes un līdzdarbības iespējas, izvērtē personas sociālo situāciju un pieņem lēmumu par sociālās aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums