Šī lapa ir izdrukāta no Madona.lv
Interneta adrese:
https://madona.lv/lat/socialie-pakalpojumi?fu=read&id=6761

SOCIĀLĀ APRŪPE MĀJĀS

2022.07.27 09:19

Sociālie pakalpojumi - pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

Kas ir sociālā aprūpe mājās?

Aprūpe mājās – pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Aprūpes mājās pakalpojumi var tikt nodrošināti uz nenoteiktu laiku vai uz noteiktu laiku piemēram, personas atveseļošanās periodā.

Pakalpojuma samaksa

Madonas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošo noteikumu Nr. 19 “Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi)  5. punktā noteikti sociālie pakalpojumi, ko sniedz Madonas novada pašvaldība, tajā skaitā 5.1.5. apakšpunktā noteiktais pakalpojums “Aprūpe mājās”. Saistošo noteikumu 32.1. apakšpunktā paredzēts, ka līdzmaksājumu par aprūpes mājās pakalpojumu atbilstoši aprūpes līmenim nosaka ar pašvaldības domes lēmumu. Saistošo noteikumu 26. punktā  noteikts, ka ir četri aprūpes līmeņi un noteikts veicamo darbu apjoms stundās katram aprūpes līmenim.

Madonas novada pašvaldībā pakalpojumu sniedz biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”. Pakalpojuma izmaksas:

 

No 2023. gada 1. aprīļa klienta līdzdalības maksājumu par aprūpes mājās pakalpojumu:

Trūcīgas personas ir atbrīvotas no līdzdalības maksājuma, maznodrošinātas personas maksā 50 % no līdzdalības maksājuma.