Sociālais dienests

 

Madonas novada pašvaldības pabalsti

 

1.      Sociālie pabalsti

2.      Vienreizējie pabalsti

3.      Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

1.1.Obligāti izmaksājamie

1.2. Pārējie pabalsti

1.3. Ārpusģimenes aprūpei paredzētie pabalsti

2.1. Materiāls pabalsts - dāvanu karte bērna piedzimšanas gadījumā;

2.2. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās;

2.3. Apbedīšanas pabalsts;

2.4. Pabalsts politiski represētajām personām;

2.5. Pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.

 

1.1.1.      Pabalsts garantētā minimālā iztikas (GMI) līmeņa nodrošināšanai;

1.1.2.      mājokļa (dzīvokļa) pabalsts;

1.1.3.      pabalsts krīzes situācijā

1.2.1. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai;

1.2.2. Pabalsts maksai par ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādēs;

1.2.3. Pabalsts mācību uzsākšanai skolā;

1.2.4. Pabalsts „Zupas virtuve”

1.3.1.Pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kas ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās;

1.3.2.Pabalsts audžuģimenēm

 

Pabalsta nosaukums

1.1.1.      Pabalsts garantētā minimāla iztikas (GMI) līmeņa nodrošināšanai

Pabalsta apraksts

1. pamatvajadzību apmierināšanai;

2. uzturmaksas apmaksai un maksas parādu dzēšanai pirmskolas izglītības iestādēs

3. ar veselības aprūpi saistīto pakalpojumu apmaksai;

4.  ar obligātās izglītības iegūšanu saistītu izdevumu segšanai;

5. ēdiena, apģērba, mācību līdzekļu iegādei.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības sociālais dienests

Pabalsta saņēmējs

1.      Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kura deklarējusi savu pamatdzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2.      Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un kuras ienākumi ir zemāki par pašvaldības noteikto garantēto minimālā ienākumu līmeni un kura ir gatava līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā.

Pabalsta apmaksas veids

1.      Naudā;

2.      Ar pārskaitījumu;

3.      Pakalpojuma sniedzējam ar pārskaitījumu.

Pabalsta pieprasīšanas veids

klātienē Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā pēc savas dzīvesvietas

Adreses, uzziņas, konsultācijas

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests, Blaumaņa ielā 3, Madona, Madonas novads, LV-4801, T. 64807294, e-pasts socialais.dienests@madona.lv

Pabalsta saņemšanas veids

 1. Naudā – kādā no Madonas novada pašvaldības kasēs

2. Ar pārskaitījumu pabalsta saņēmēja norādītajā norēķinu kontā;

3. Pakalpojuma sniedzējam ar pārskaitījumu.

Pabalsta saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1.      Iesniegums

2.      Pabalsta aprēķins

3.      Vienošanās par līdzdarbību

Pabalstu regulējošie normatīvie dokumenti

1.      2002. gada 31. oktobra Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

2.      Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.

3.      Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumiem Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”.

4.      Madonas novada pašvaldības 2009. gada 30. jūlija sasitošie noteikumi Nr. 2 “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem.

Atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienu laikā

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

1.      Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā Saieta laukumā Nr.1, Madonā.

2.      Madonas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pabalsta nosaukums

1.1.2.      Mājokļa pabalsts

Pabalsta apraksts

Var tikt piešķirts daļējai izdevumu segšanai par centralizēto apkuri un ūdens uzsildīšanu, auksto ūdeni un kanalizāciju, apsaimniekošanu (īri), elektrību.

Mājokļos (dzīvokļos), kuri tiek apkurināti autonomi, pabalsts var tikt piešķirts kurināmā iegādei.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības sociālais dienests

Pabalsta saņēmējs

Ø  Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kura deklarējusi savu pamatdzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Ø  Uz mājokļa (dzīvokļa) pabalstu var pretendēt ģimenes (personas), kuras ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

Pabalsta apmaksas veids

Ø  Naudā;

Ø  Ar pārskaitījumu;

Ø  Pakalpojuma sniedzējam ar pārskaitījumu.

Pabalsta pieprasīšanas veids

klātienē Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā pēc savas dzīvesvietas

Adreses, uzziņas, konsultācijas

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests, Parka iela 4, Madona, Madonas novads, LV-4801, T. 64807294, e-pasts socialais.dienests@madona.lv

Pabalsta saņemšanas veids

Ø  Natūrā – kurināmais (malka);

Ø  Pabalsta pieprasītājam, ja pabalsts paredzēts kurināmā iegādei;

Ø  Pakalpojuma sniedzējam ar pārskaitījumu.

Pabalsta saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums

Citi dokumenti, kas apliecina pabalsta piešķiršanas nepieciešamību (piemēram, rēķini par saņemtajiem pakalpojumiem, kas nav apmaksāti)

Pabalstu regulējošie normatīvie dokumenti

Ø  2002. gada 31. oktobra Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Ø  Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.

Ø  Madonas novada pašvaldības 2009. gada 30. jūlija sasitošie noteikumi Nr. 2 “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem.

Atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienu laikā

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

3.      Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā Saieta laukumā Nr.1, Madonā.

4.      Madonas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pabalsta nosaukums

1.1.3.      Pabalsts krīzes situācijā

Pabalsta apraksts

Ģimene (persona) cietusi no stihiskas nelaimes;

Ģimene (persona) iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ nespēj apmierināt savas pamatvajadzības;

Citas situācijas

Pabalstu jāpieprasa ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no krīzes situācijas rašanās

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests

Pabalsta saņēmējs

Ø   ģimene (persona), kura ir nonākusi krīzes situācijā un par tādu ir atzinis Sociālai dienests

Pabalsta apmaksas veids

Ø  Naudā;

Ø  Ar pārskaitījumu;

Ø  Pakalpojuma sniedzējam ar pārskaitījumu.

Pabalsta pieprasīšanas veids

klātienē Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā pēc savas dzīvesvietas

Adreses, uzziņas, konsultācijas

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests, Parka iela 4, Madona, Madonas novads, LV-4801, T. 64807294, e-pasts socialais.dienests@madona.lv

Pabalsta saņemšanas veids

Ø  Pabalsta pieprasītājam ar pārskaitījumu;

Ø  Naudā - kādā no Madonas novada pašvaldības kasēs

Pabalsta saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Ø  Iesniegums

Ø  Kompetentas iestādes vai amatpersonas izsniegts dokuments, kas apliecina ārkārtas situāciju

Pabalstu regulējošie normatīvie dokumenti

Ø  2002. gada 31. oktobra Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Ø  Madonas novada pašvaldības 2009. gada 30. jūlija sasitošie noteikumi Nr. 2 “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem.

Atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienu laikā

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

Ø  Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā Saieta laukumā Nr.1, Madonā.

Ø  Madonas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pabalsta nosaukums

1.2.1.Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai

Pabalsta apraksts

Ø  paredzēts stacionārās ārstēšanas izdevumu kompensācijai;

Ø  primāro un sekundāro ambulatoro (ģimenes ārsts, poliklīnikas pakalpojumi, dienas stacionārs) kā arī stacionāru (gultu dienas maksa, manipulācijas, līdzmaksājumi) veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijai;

Ø  ar ārsta recepti nozīmētu medikamentu, ierīču un kopšanas līdzekļu iegādei.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests

Pabalsta saņēmējs

Uz pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 100% apmērā var pretendēt ģimenes (personas), kuras noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

Uz pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 50% apmērā var pretendēt ģimenes (personas) kurām ienākumi pēdējos trīs mēnešos nepārsniedz Madonas novada pašvaldības sasitošajos noteikumos Nr.2 noteikto summu uz vienu ģimenes locekli, neizvērtējot īpašumus.

 Uz pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 50% apmērā var pretendēt Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, neizvērtējot ienākumus un īpašumus

Pabalsta apmaksas veids

Ø  Naudā;

Ø  Ar pārskaitījumu;

Ø  Pakalpojuma sniedzējam ar pārskaitījumu.

Pabalsta pieprasīšanas veids

klātienē Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā pēc savas dzīvesvietas

Adreses, uzziņas, konsultācijas

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests, Parka iela 4, Madona, Madonas novads, LV-4801, T. 64807294, e-pasts socialais.dienests@madona.lv

Pabalsta saņemšanas veids

Ø  Pabalsta pieprasītājam ar pārskaitījumu uz norādīto norēķinu kontu;

Ø  Naudā - kādā no Madonas novada pašvaldības kasēs

Ø  Pakalpojuma sniedzējam ar pārskaitījumu

Pabalsta saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Ø  Iesniegums

Ø  Izraksts par ārstēšanos stacionārā;

Ø  Izziņa par ambulatoro ārstēšanos (veidlapa Nr.027/u);

Ø  Stingrās uzskaites čeki, kvītis par veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu

Pabalstu regulējošie normatīvie dokumenti

Ø  2002. gada 31. oktobra Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Ø  Madonas novada pašvaldības 2009. gada 30. jūlija sasitošie noteikumi Nr. 2 “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem.

Atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienu laikā

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

Ø  Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā Saieta laukumā Nr.1, Madonā.

Ø  Madonas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pabalsta nosaukums

1.2.2. Pabalsts maksai par ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādēs

Pabalsta apraksts

pilnīgas vai daļējas maksas vai maksas parāda par ēdināšanu Madonas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs segšanai. Pabalsts tiek piešķirts uz trim mēnešiem

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests

Pabalsta saņēmējs

Ģimenes (personas), kuras ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

Pabalsta apmaksas veids

Ø  Pakalpojuma sniedzējam ar pārskaitījumu.

Pabalsta pieprasīšanas veids

klātienē Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā pēc savas dzīvesvietas

Adreses, uzziņas, konsultācijas

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests, Parka iela 4, Madona, Madonas novads, LV-4801, T. 64807294, e-pasts socialais.dienests@madona.lv

Pabalsta saņemšanas veids

Pakalpojuma sniedzējam ar pārskaitījumu

Pabalsta saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Ø  Iesniegums

Ø  Vienošanās par līdzdarbības pienākumiem

Pabalstu regulējošie normatīvie dokumenti

Ø  2002. gada 31. oktobra Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Ø  Madonas novada pašvaldības 2009. gada 30. jūlija sasitošie noteikumi Nr. 2 “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem.

Atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienu laikā

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

Ø  Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā Saieta laukumā Nr.1, Madonā.

Ø  Madonas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pabalsta nosaukums

1.2.3. Pabalsts mācību uzsākšanai skolā

Pabalsta apraksts

Pabalsts paredzēts mācību Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošajās skolās, vai citās ārpus Madonas novada esošās skolās, ja nepieciešamas speciāla izglītības programmas, kuras nenodrošina Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošās skolas, uzsākšanai;

Pabalstu piešķir vienu reizi gadā.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests

Pabalsta saņēmējs

Ģimenes (personas), kuras ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

Daudzbērnu ģimenēm

Pabalsta apmaksas veids

Ø  Dāvanu karte

Ø  Skaidra nauda

Pabalsta pieprasīšanas veids

klātienē Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā pēc savas dzīvesvietas

Adreses, uzziņas, konsultācijas

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests, Parka iela 4, Madona, Madonas novads, LV-4801, T. 64807294, e-pasts socialais.dienests@madona.lv

Pabalsta saņemšanas veids

Ø  Kontā ar pārskaitījumu

Ø  Skaidā naudā kādā no Madonas novada pašvaldības kasēm

Pabalsta saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Ø  Iesniegums

Pabalstu regulējošie normatīvie dokumenti

Ø  2002. gada 31. oktobra Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 35. pants.

Ø  Madonas novada pašvaldības 2009. gada 30. jūlija sasitošie noteikumi Nr. 2 “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem.

Atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienu laikā

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

Ø  Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā Saieta laukumā Nr.1, Madonā.

Ø  Madonas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pabalsta nosaukums

1.2.4. Pabalsts „Zupas virtuve

Pabalsta apraksts

Pašvaldības palīdzības veids, kurā pēc Sociālā dienesta noteiktas kārtības un izvērtējuma vienu porciju silta ēdiena var saņemt atsevišķas personas/mērķa grupas

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests

Pabalsta saņēmējs

Ø  Ģimenes (personas), kuras ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

Ø  Personas bez noteiktas dzīvesvietas;

Ø  Krīzes situācijā esošas personas;

Ø  u.c. personas

Pabalsta apmaksas veids

natūrā

Pabalsta pieprasīšanas veids

klātienē Madonā, Parka ielā 6, katru darba dienu no 12:00-13:00.

Adreses, uzziņas, konsultācijas

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests, Parka iela 4, Madona, Madonas novads, LV-4801, T. 64807294, e-pasts socialais.dienests@madona.lv

Pabalsta saņemšanas veids

klātienē Madonā, Parka ielā 6, katru darba dienu no 12:00-13:00.

Pabalsta saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Ø  Trūcīgas/ maznodrošinātas personas/ģimenes izziņa

Ø  Izziņa, kas apliecina krīzes situāciju

Pabalstu regulējošie normatīvie dokumenti

Ø  2002. gada 31. oktobra Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 35. pants.

Ø  Madonas novada pašvaldības 2009. gada 30. jūlija sasitošie noteikumi Nr. 2 “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem.

Ø  1994. gada 19.maija likums „Par pašvaldībām”.

Atbildes saņemšanas laiks

-

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

Ø  Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā Saieta laukumā Nr.1, Madonā.

Ø  Madonas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pabalsta nosaukums

1.3.1. Pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kas ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

Pabalsta apraksts

Noteikumi nosaka sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests

Pabalsta saņēmējs

Ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sbniedzējs:

Ø  Aizbildnis

Ø  Audžuģimene

Ø  ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs vai internātskolas direktors

Ø  Pilngadību sasniegusī persona/bārenis

Pabalsta apmaksas veids

Norēķinu kontā ar pārskaitījumu

Pabalsta pieprasīšanas veids

klātienē Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā pēc deklarētās dzīvesvietas

Adreses, uzziņas, konsultācijas

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests, Parka iela 4, Madona, Madonas novads, LV-4801, T. 64807294, e-pasts socialais.dienests@madona.lv

Pabalsta saņemšanas veids

Norēķinu kontā ar pārskaitījumu

Pabalsta saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Ø  Iesniegums;

Ø  Izziņa no izglītības iestādes;

Ø  Bāriņtiesas lēmums par ārpusģimenes aprūpi.

Pabalstu regulējošie normatīvie dokumenti

Ø  2002. gada 31. oktobra Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Ø  Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumi Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”.

Ø  1998. gada 19. jūnija Bērnu tiesību aizsardzības likums.

Ø  2006. gada 22. jūnija Bāriņtiesu likums

Ø  Madonas novada pašvaldības 2009. gada 30. jūlija sasitošie noteikumi Nr. 2 “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem.

Atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienu laikā

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

Ø  Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā Saieta laukumā Nr.1, Madonā.

Ø  Madonas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pabalsta nosaukums

1.3.2. Pabalsts audžuģimenēm

Pabalsta apraksts

Pabalsti audžu ģimenē ievietota bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķirami, ja lēmumu par bērna ievietošanu audžu ģimenē pieņēmusi Madonas novada bāriņtiesa (līdz teritoriālajai reformai 2009. gada 1. jūlijam Madonas novadu veidojošo pašvaldību bāriņtiesas), un bērna dzīves vieta līdz ievietošanai audžu ģimenē ir deklarēta Madonas novada administratīvajā teritorijā.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests

Pabalsta saņēmējs

Audžuģimene

Pabalsta apmaksas veids

Skaidrā naudā

Natūrā

Ar pārskaitījumu

Pabalsta pieprasīšanas veids

klātienē Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā pēc savas dzīvesvietas

Adreses, uzziņas, konsultācijas

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests, Parka iela 4, Madona, Madonas novads, LV-4801, T. 64807294, e-pasts socialais.dienests@madona.lv

Pabalsta saņemšanas veids

Skaidrā naudā

Natūrā

Ar pārskaitījumu

Pabalsta saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Ø  Iesniegums

Ø  Madonas novada bāriņtiesas lēmuma par bērna ievietošanu audžu ģimenē noraksts

Pabalstu regulējošie normatīvie dokumenti

Ø  2002. gada 31. oktobra Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Ø  Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumi Nr. 1036 Audžuģimenes noteikumi.

Ø  1998. gada 19. jūnija Bērnu tiesību aizsardzības likums.

Ø  2006. gada 22. jūnija Bāriņtiesu likums.

Ø  Madonas novada pašvaldības 2009. gada 30. jūlija sasitošie noteikumi Nr. 2 “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem.

Ø  1994. gada 19.maija likums „Par pašvaldībām”.

Atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienu laikā

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

Ø  Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā Saieta laukumā Nr.1, Madonā.

Ø  Madonas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pabalsta nosaukums

2.1. Materiāls pabalsts – dāvanu karte bērna piedzimšanas gadījumā

Pabalsta apraksts

Materiālais pabalsts (dāvanu karte) ir vienreizējs, netiešs, un tiek izsniegts dāvanu kartes veidā

Pieprasāms mēneša laikā no bērna dzimšanas dienas.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests

Pabalsta saņēmējs

Viens no jaundzimušā vecākiem, ja viena no vecākiem un jaundzimušā pamatdzīvesvieta ir deklarēta Madonas novada administratīvajā teritorijā.

Pabalsta apmaksas veids

Dāvanu karte

Pabalsta pieprasīšanas veids

klātienē Madonas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā

Adreses, uzziņas, konsultācijas

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests, Parka iela 4, Madona, Madonas novads, LV-4801, T. 64807294, e-pasts socialais.dienests@madona.lv

Pabalsta saņemšanas veids

Dāvanu karte

Pabalsta saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Piešķir pamatojoties uz bērna dzimšanas apliecību un izsniedz Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā.

Pabalstu regulējošie normatīvie dokumenti

Ø  2002. gada 31. oktobra Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Ø  Madonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 „Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā”.

Ø  1994. gada 19.maija likums „Par pašvaldībām”.

Atbildes saņemšanas laiks

Tūlītējs

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu ir apstrīdams Madonas novada domē. Domes pieņemtais lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

Pabalsta nosaukums

2.2.Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās

Pabalsta apraksts

Pabalsts ir vienreizējs un tiek piešķirts ar mērķi sniegt materiāla rakstura palīdzību personām dzīves jubilejās

Ģimenēm laulību (kāzu) jubilejās

Pabalstu ir tiesības saņemt Madonas novadā dzīvojošām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu Madonas novada teritorijā ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests

Pabalsta saņēmējs

Ø  Persona, kura sasniegusi septiņdesmit piecu, astoņdesmit, astoņdesmit piecu, deviņdesmit, deviņdesmit piecu, simts un vairāk gadu vecumu.

Ø  Ģimene, kura sasniegusi laulību (kāzu) 50, 55, 60, 65, 70 un vairāk gadu jubileju.

Pabalsta apmaksas veids

Skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.

Pabalsta pieprasīšanas veids

Ø  klātienē Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā pēc deklarētās dzīvesvietas

Ø  klātienē pabalsta sanēmēja dzīvesvietā

Adreses, uzziņas, konsultācijas

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests, Parka iela 4, Madona, Madonas novads, LV-4801, T. 64807294, e-pasts socialais.dienests@madona.lv

Pabalsta saņemšanas veids

Skaidrā naudā vai pabalsta pieprasītājam ar pārskaitījumu

Pabalsta saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Ø  Iesniegums

Ø  Laulību (kāzu) apliecība

Ø  Personu apliecinošs dokuments

Pabalstu regulējošie normatīvie dokumenti

Ø  2002. gada 31. oktobra Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Ø  Madonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 „Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā”.

Ø  1994. gada 19.maija likums „Par pašvaldībām”.

Atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienu laikā

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

Ø  Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā Saieta laukumā Nr.1, Madonā.

Ø  Madonas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pabalsta nosaukums

2.3. Apbedīšanas pabalsts

Pabalsta apraksts

Apbedīšanas izdevumu segšanai (zārka un piederumu iegāde, pakalpojumi kapos, transporta pakalpojumu, u.c.).

Pabalsts tiek piešķirts, ja mirusi persona, kuras deklarētā dzīvesvieta bija Madonas novads, vai arī personai, kas uzņēmusies apbedīšanu deklarētā dzīvesvieta ir Madonas novads, un ir objektīvas grūtības veikt apbedīšanu.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests

Pabalsta saņēmējs

Persona, kura uzņēmusies apbedīšanu

Pabalsta apmaksas veids

Pabalsta pieprasītājam ar pārskaitījumu

Pakalpojuma sniedzējam ar pārskaitījumu

Skaidrā naudā

Pabalsta pieprasīšanas veids

klātienē Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā pēc savas dzīvesvietas

Adreses, uzziņas, konsultācijas

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests, Parka iela 4, Madona, Madonas novads, LV-4801, T. 64807294, e-pasts socialais.dienests@madona.lv

Pabalsta saņemšanas veids

Saidrā naudā

Ar pārskaitījumu

Pabalsta saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Ø  Iesniegums

Ø  miršanas apliecības kopija

Ø  VSAA lēmums par valsts pabalsta piešķiršanu vai atteikumu valsts pabalstu piešķirt

Pabalstu regulējošie normatīvie dokumenti

Ø  2002. gada 31. oktobra Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Ø  Madonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 „Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā”.

Ø  1994. gada 19.maija likums „Par pašvaldībām”.

Atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienu laikā

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

Ø  Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā Saieta laukumā Nr.1, Madonā.

Ø  Madonas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pabalsta nosaukums

2.4. Pabalsts politiski represētajām personām

Pabalsta apraksts

.

Pabalsts, bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, tiek piešķirts un izmaksāts vienu reizi gadā – uz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu (18. novembris).

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests

Pabalsta saņēmējs

Pabalsts tiek piešķirts Madonas novada administratīvajā teritorijā pamatdzīvesvietu deklarējušām un pastāvīgi dzīvojošajām personām, kurām atbilstoši valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir noteikts politiski represētas personas statuss

Pabalsta apmaksas veids

Ar pārskaitījumu norēķinu kontā

Skaidrā naudā

Pabalsta pieprasīšanas veids

klātienē Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā pēc savas dzīvesvietas

Adreses, uzziņas, konsultācijas

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests, Parka iela 4, Madona, Madonas novads, LV-4801, T. 64807294, e-pasts socialais.dienests@madona.lv

Pabalsta saņemšanas veids

Skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu

Pabalsta saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Ø  Iesniegums

Pabalstu regulējošie normatīvie dokumenti

Ø  2002. gada 31. oktobra Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Ø  Madonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 „Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā”.

Ø  1994. gada 19.maija likums „Par pašvaldībām”.

Atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienu laikā

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

Ø  Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā Saieta laukumā Nr.1, Madonā.

Ø  Madonas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pabalsta nosaukums

2.5. Pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

Pabalsta apraksts

Pabalsts, bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, tiek piešķirts un izmaksāts vienu reizi gadā – uz Latvijas Republikas Lāčplēša dienu (11. novembris).

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests

Pabalsta saņēmējs

Pabalsts tiek piešķirts Madonas novada administratīvajā teritorijā pamatdzīvesvietu deklarējušām un pastāvīgi dzīvojošajām personām, kurām atbilstoši valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir noteikts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss.

Pabalsta apmaksas veids

Skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.

Pabalsta pieprasīšanas veids

klātienē Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā pēc savas dzīvesvietas

Adreses, uzziņas, konsultācijas

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests, Parka iela 4, Madona, Madonas novads, LV-4801, T. 64807294, e-pasts socialais.dienests@madona.lv

Pabalsta saņemšanas veids

Skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu

Pabalsta saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Ø  Iesniegums

Pabalstu regulējošie normatīvie dokumenti

Ø  2002. gada 31. oktobra Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Ø  Madonas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 „Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā”

Ø  1994. gada 19.maija likums „Par pašvaldībām”.

Atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienu laikā

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

Ø  Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā Saieta laukumā Nr.1, Madonā.

Ø  Madonas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pabalsta nosaukums

3. Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

Pabalsta apraksts

Noteikumi nosaka dzīvokļa pabalsta dzīvojamās telpas īres vai pārvaldīšanas maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, aprēķināšanu un izmaksas kārtību Madonas novada pašvaldībā bērnam bārenim vai bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžu ģimenē vai aizbildņa, no dienas, kad sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests

Pabalsta saņēmējs

Bērns bārenis un bērns, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas kad sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja Madonas novada pašvaldības bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi

Pabalsta apmaksas veids

Ø  Pakalpojuma sniedzējam ar pārskaitījumu ,ja Sociālajā dienestā ir iesniegts pakalpojuma sniedzēja rēķins;

Ø  Pilngadību sasniegušam bērnam, ja Sociālajā dienestā iesniegts maksājumu apliecinošs dokuments

Pabalsta pieprasīšanas veids

klātienē Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā pēc savas dzīvesvietas

Adreses, uzziņas, konsultācijas

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests, Parka iela 4, Madona, Madonas novads, LV-4801, T. 64807294, e-pasts socialais.dienests@madona.lv

Pabalsta saņemšanas veids

Pakalpojuma sniedzējam ar pārskaitījumu

Pabalsta pieprasītājam

Pabalsta saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Ø  Iesniegums

Ø  Līgums par dzīvojamās telpas lietošanu vai pārvaldīšanu;

Ø  Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti

Pabalstu regulējošie normatīvie dokumenti

Ø  2002. gada 31. oktobra Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Ø  2015. gada 22. oktobra Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15 “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”

Ø  2009. gada 26. novembra Madonas novada pašvaldības sasitošie noteikumi Nr. 17 “Par Madonas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”

Atbildes saņemšanas laiks

10 darba dienu laikā

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

Ø  Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā Saieta laukumā Nr.1, Madonā.

Ø  Madonas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums