Dzimtsaraksti

  Pakalpojuma nosaukums

  Laulības reģistrēšana

  Pakalpojuma sniedzējs:

  Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

  Civilstāvokļa aktu reģistrācija

  Pakalpojuma īss apraksts:

  Personām, kuras vēlas doties laulībā, ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus un atbilstošus apstākļus. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi

  Pakalpojuma saņēmējs:

  ·     Fiziska persona

  Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

  Pilngadīgas personas (Latvijas Republikas pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas Latvijas Republikā un kurām nav Civillikuma 32.-38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai), kā arī izņēmuma kārtā - nepilngadīgas personas

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

  ·  Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības  http://www.likumi.lv/doc.php?id=90223

  ·  Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442

  ·  MK 03.09.2013. noteikumi Nr.761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem https://m.likumi.lv/doc.php?id=259879

  ·  MK 24.09.2013. noteikumi Nr. 906 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu http://m.likumi.lv/doc.php?id=260214

  ·  MND 29.12.2009. lēmums Nr.17.17 " Nolikums par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem" ?ct=makpaknol

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  1)    laulības noslēgšanas iesniegums;

  2)    personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;

  3)    personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā – dokuments, kas pierāda iepriekšējās laulības izbeigšanos;

  4)    nepilngadīgai personai, kura vēlas doties laulībā - vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja (jāiesniedz oriģināls);

  5)    ārzemniekam, kurš laulības noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas likumīgi - attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā (dokumentam jābūt legalizētam un tulkotam latviešu valodā – jāiesniedz oriģināls)

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

  Klātiene - jāierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā

  Pakalpojuma saņemšanas veids:

  Klātiene

  Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā

  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

  o Valsts nodeva ir EUR 14,00

  o Maksas pakalpojumi saskaņā ar MND 29.12.2009. lēmums Nr.17.17 "Nolikums par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem" ?ct=makpaknol

  Maksājuma veikšanas iespējas:

  • pārskaitījums;

  • dzimtsarakstu nodaļā skaidrā naudā

  Administratīvais process:

  Ir

  Apstrīdēšanas/

  pārsūdzības iespējas:

  Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

  2.līmenis (Apliecinātā identitāte)

  Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

  Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV4801

  tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

  dzimtsaraksti@madona.lv

  www.madona.lv

  Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

  Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

  Otrdien              8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

  Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

  Ceturtdien        8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

  Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

  Sestdien           svinīgās reģistrācijas ceremonijas

  Citā laikā - iepriekš piezvanot (tālr. +371 6480073, +371 29114065) un apmeklējumu saskaņojot ar nodaļas vadītāju)

  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

  Madonas novada pašvaldība, Reģ. Nr. LV 90000054572,

  AS „SEB Banka”

  Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6

  SWIFT kods UNLALV2X

   
  © 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Piekļūstamības paziņojums