Sociālais dienests

  Pakalpojuma nosaukums

  Ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā

  Pakalpojuma apraksts

   

  Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā ir tiesības saņemt pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti, krīzes situācijā nonākušām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt.

  Pakalpojumu saņemšana: pakalpojuma saņem pēc Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmuma. 

  Pārsūdzības iespējas: 

  • Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Madonas  novada domē.
  • Madonas  novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

  Atbildīgā iestāde

  Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests

  Pakalpojuma saņēmējs

  fiziska persona

  Pakalpojuma apmaksas veids

  • Pilngadīgai personai, kura ir pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja, pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojuma saņemšanas, rīcībai paliek 10% no šīs personas pensijas.
  • Gadījumos, kad sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas mēneša summa ir lielāka par personas pensiju vai valsts nodrošinājuma pabalstu, tad šo starpību sedz personas likumīgie apgādnieki.
  • Ja personai nav likumīgo apgādnieku vai tiem ir trūcīgās vai maznodrošinātās personas (ģimenes) statuss, tad starpību starp ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas noteiktu mēneša summu par pakalpojuma saņemšanu apmaksā pašvaldība.

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  Klātienē

  Adrese, uzziņas, konsultācijas

  Persona vai viņas pilnvarots pārstāvis telefoniski informē vai vēršas Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā :

  Ārija Graumane, sociālās aprūpes un rehabilitācijas daļas vadītāja  arija.graumane@madona.lv  ,

  tālrunis – 22045967,64807296, adrese – Blaumaņa ielā 3, Madonā vai pie sociālā darbinieka tajā pagasta pārvaldē, kuras teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta un/vai viņa faktiski dzīvo .

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Rakstisks iesniegumus, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu;
  • Iztikas līdzekļu deklarācija (personas un viņas likumīgo apgādnieku ienākumus apliecinošus dokumentus)
  • Ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli (veidlapa 027/u);
  • Psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai atrasties  vispārēja tipa ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā .
  • Invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti.

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

  • Madonas novada pašvaldības 24.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 13” Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”
  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  10 darba dienas

   
  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums