MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2022. gada 29. septembrī
Ievietots: 29/09/2022 plkst. 12:47
Labots: 29/09/2022 plkst. 12:48
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1608Par Madonas novada pašvaldības SN Nr. 35 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.8 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
2609Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 36 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 5 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu un licencētajām zemūdens medībām Kālezerā”” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
3610Par Madonas novada pašvaldības 2022.gada 29. jūnija saistošo noteikumu Nr.20 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Madonas novadā” precizēšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
4611Par Madonas novada pašvaldības 29.09.2022. saistošo noteikumu Nr.37 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 21.09.2021. saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Madonas novadā””” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
5612Par Madonas novada pašvaldības 29.09.2022. saistošo noteikumu Nr._37 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 21.09.2021. saistošajos noteikumos Nr 4
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
6613Par nekustamā īpašuma “Pavāri”, Cesvaines pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
7614Par nekustamā īpašuma “Pakalni”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
8615Par nekustamā īpašuma “Irbītes”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
9616Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.299 (prot.Nr.12, 37.p.) “Par nekustamā īpašuma “Augusti”, Aronas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli”
Pielikums
Aigars Šķēls
10617Par nekustamā īpašuma “Lejas Tašķēni”, Ērgļu pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
11618Par nekustamā īpašuma “Uplejas”, Liezēres pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai
12619Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7042 010 0726 ieskaitīšanu rezerves zemes fondāAigars Šķēls
13620Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7042 010 0529 ieskaitīšanu rezerves zemes fondāAigars Šķēls
14621Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7042 010 0487 ieskaitīšanu rezerves zemes fondāAigars Šķēls
15622Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7076 006 0096 Mētrienas pagastā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondāAigars Šķēls
16623Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7070 013 0178 un 7070 013 0227, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, apvienošanu
Pielikums
Aigars Šķēls
17624Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu apstiprināšanu īpašuma Dārza iela 16, Madonā, Madonas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 1356 sadalīšanai
Pielikums
Aigars Šķēls
18625Par Cesvaines novada domes 2019. gada 30. decembra lēmuma par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7027 010 0080 ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs atcelšanu Aigars Šķēls
19626Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa apstiprināšanu Lubānas pilsētā un Meirānu ciemāAigars Šķēls
20627Par SIA “Ūdas” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa apstiprināšanuAigars Šķēls
21628Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Gulbīši”, Indrānu pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Signe Putniņa
22629Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Lejas Noras”, Praulienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Signe Putniņa
23630Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā Stacijas ielā 6, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Signe Putniņa
24631Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Veģeri”, Ērgļu pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Signe Putniņa
25632Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajos īpašumos “Jurgāres”, Aronas un Mārcienas pagastā, Madonas novadā, “Truļi”, Aronas un Mārcienas pagastā, Madonas novadā un “Austronas pļavas” Aronas un Mārcienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Signe Putniņa
26633Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām nekustamajos īpašumos “Tirgus Laukums”, “Gobiņas” un “Dzintari”, Vestienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Signe Putniņa
27634Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām nekustamajos īpašumos “Dārza iela 14” un “Dārza iela 16”, Madonā, Madonas novadā
Pielikums
Signe Putniņa
28635Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu Biedrībai bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem “Mēs saviem bērniem”
Pielikums 1 Pielikums 2
Andris Sakne, Ilze Fārneste
29636Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumāĀris Vilšķērsts
30637Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr. 476 “Par Madonas novada pašvaldības iestāžu Madonas pilsētā amata vienību saraksta apstiprināšanu” Āris Vilšķērsts
31638Par administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Sandra Maksimova
32639Par maksas pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu Madonas novada sporta un atpūtas bāzē Smeceres silsGunārs Ikaunieks
33640Par finansējuma piešķiršanu Madonas pilsētas ielu seguma virsmu apstrādeiAgris Lungevičs
34641Par Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu sadalījumu uzturēšanas klasēs ziemas sezonai (no 16. oktobra līdz 15.aprīlim) apstiprināšanu
Pielikums
Inese Solozemniece
35642Par Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr. 31 “Par valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtību Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
36643Par Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru darba samaksas apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
37644Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
Pielikums
Valda Kļaviņa
38645Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
Pielikums 1 Pielikums 2
Valda Kļaviņa
39646Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2022.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
Pielikums
Valda Kļaviņa
40647Par mācību līdzekļiem paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2022.gadā
Pielikums
Valda Kļaviņa
41648Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu amata vienību sarakstu apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
42649Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Mēs saviem bērniem”Valda Kļaviņa
43650Par Madonas novada pašvaldības 31.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 31 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas un izķeršanas noteikumi Madonas novadā” precizēšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Sarmīte Melle
44651Par Madonas novada pašvaldības 2022.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr. 29 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Madonas novadā” precizēšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Sarmīte Melle
45652Par finansējuma piešķiršanu Liezēres pagasta ielu apgaismojuma izbūveiArtūrs Vāvere
46653Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Pielikums
Liene Ankrava
47654Par Madonas novada pašvaldības 2022.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Dina Bojaruņeca, Liene Ankrava
48655Par SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” siltumenerģijas pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Sauleskalna ciemamMāris Belorags
49656Par Madonas novada pašvaldības Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītāja amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Solvita Seržāne
50657Par finansējuma piešķiršanu Ļaudonas dzīvojamajai mājai, Brīvības ielā 9Aigars Šķēls
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums