MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2022. gada 24. maijā
Ievietots: 24/05/2022 plkst. 12:50
Labots: 24/05/2022 plkst. 12:50
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1263Par dzīvokļa īpašuma “Strautiņi”
Pielikums
1, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu
2264Par dzīvokļa īpašuma “Strautiņi”
Pielikums
2, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu
3265Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Pils iela”, Cesvainē, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
4266Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Ozoli”, Sidrabiņos, Sausnējas pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
5267Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Pēterēni”, Sausnējas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
6268Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Melnloki”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
7269Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Kalna Stauģēni”, Sausnējas pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičsx
8270Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Graudāji”, Ošupes pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
9271Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajos īpašumos Priežu ielā 10 un Ērgļu ielā 4, Madonā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
10272Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā Avotu ielā 5A, Madonā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
11273Par finansējuma piešķiršanu lietus kanalizācijas tīkla izbūvei Raiņa iela 21, Madonā, iekšpagalmāAgris Lungevičs
12274Par nekustamā īpašuma “Kurmu lauki”, Liezēres pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
13275Par nekustamā īpašuma J.Ramaņa iela 1A, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
14276Par nekustamā īpašuma “Silakalni”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
15277Par dzīvokļa īpašuma Nr.8, J. Ramaņa iela 9, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
16278Par nekustamā īpašuma “Zeltiņi”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
17279Par nekustamā īpašuma “Pabērzi”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
18280Par nekustamā īpašuma “Māliņu lauks”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
19281Par nekustamā īpašuma “Subras lauks”, Mārcienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
20282Par dzīvokļa īpašumu Nr.1, Meža iela 2, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
21283Par nekustamā īpašuma Dzērvenītes iela 9, Lubāna, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
22284Par nekustamā īpašuma “Piziči”, Praulienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
23285Par nekustamā īpašuma “Muižas klēts”, Praulienas pagasts, Madonas novads, otro izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
24286Par nekustamā īpašuma “Stiebri”, Mētrienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
25287Par nekustamā īpašuma “Pakavu lauks”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
26288Par nekustamā īpašuma “Aiviekstes Dupeni”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
27289Par nekustamā īpašuma “Brīnumzālīte”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
28290Par nekustamā īpašuma “Vesetnieku lauce”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasi
Pielikums
Agris Lungevičs
29291Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Stepes 2”
30292Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vecais pagasta nams”
31293Par nekustamā īpašuma “Lejas Bozēni”, Barkavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
32294Par nekustamā īpašuma Skolas iela 14A, Ošupes pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
33295Par nekustamā īpašuma “Jaunstrēlnieki”, Ošupes pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
34296Par nekustamā īpašuma “Pumpuri”, Ošupes pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
35297Par nekustamā īpašuma “Skaras”, Jumurdas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasi
Pielikums
Agris Lungevičs
36298Par dzīvokļa īpašuma Nr.10, Dārza iela 20, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
37299Par nekustamā īpašuma “Augusti”, Aronas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
38300Par nekustamā īpašuma “Meža noras”, Aronas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
39301Par nekustamā īpašuma Kalna iela 41E, Madona, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
40302Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikāAgris Lungevičs
41303Par finansējuma piešķiršanu lietus kanalizācijas tīkla izbūvei Valdemāra bulvārī 6, MadonāAgris Lungevičs
42304Par finansējuma piešķiršanu ēkas Saules ielā 18B, Madonā, jumta remontamAgris Lungevičs
43305Par katlumājas Raiņa iela 25C, Madona, apkures katla un mazuta uzglabāšanas mucu atsavināšanu, rīkojot izsoliAgris Lungevičs
44306Par Madonas novada pašvaldībai piederošas kustamās mantas BMC 215 SCB atsavināšanuAgris Lungevičs
45307Par finansējuma piešķiršanu Kusas pamatskolas sporta zāles apgaismojuma nomaiņaiAgris Lungevičs
46308Par pastāvīgās atkritumu izvešanas daļas maksas izmaiņāmAgris Lungevičs
47309Par Madonas pilsētas pensionāru biedrības atbrīvošanu no Madonas pilsētas kultūras nama filiāles “Vidzeme” telpu nomas maksasAgris Lungevičs
48310Par Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr. 19 “Interešu izglītības programmu īstenošanas principi, kārtība un kritēriji valsts mērķdotācijas finansējuma sadalei” apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
49311Par mācību literatūrai un mācību līdzekļiem paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2022.gadā
Pielikums
Agris Lungevičs
50312Par programmai “Latvijas skolas soma” paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm
Pielikums
Agris Lungevičs
51313Par finansējuma piešķiršanu Ērgļu apvienības pārvaldei futbola trenera apmaksaiAgris Lungevičs
52314Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 15 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 19 “Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā”” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
53315Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu nodibinājumam “Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centrs”x
Pielikums
54316Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Agris Lungevičs
55317Par klienta līdzdalības maksājumu par higiēnas pakalpojumuAgris Lungevičs
56318Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ērgļu apvienības pārvaldei lietus notekūdeņu un kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanaiAgris Lungevičs
57319Par Madonas novada pašvaldības 2021.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanuAgris Lungevičs
58320Par Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikuma apstiprināšanu un izmaiņām Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvā
Pielikums
Agris Lungevičs
59321Par izmaksu apstiprināšanu Mētrienas pamatskolas pārbūve par biroja ēku Centra ielā 5, Mētrienā, Madonas novadāAgris Lungevičs
60322Par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā”, Ident. Nr. 4.2.2.0_20_I_016 izmaksāmAgris Lungevičs
61323Par Madonas novada pašvaldības investīciju projekta “Muzeja ēkas pārbūve vides pieejamības nodrošināšanaiAgris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums