MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

 2015.gada 17. novembris

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

633

Par Liezēres pamatskolas direktora iecelšanu amatā

Agris Lungevičs

2

634

Par nekustamā īpašuma „xxx atsavināšanas ierosinājumu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Ilze Dreimane

3

635

Par nekustamā īpašuma platības precizēšanu

Ilze Dreimane

4

636

Par zemes vienības atdalīšanu

Aigars Šķēls

5

637

Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Aigars Šķēls

6

638

Par Madonas novada pašvaldības 2015.gada 17.novembra saistošo noteikumu Nr.18 “Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem” izdošanu 
Pielikums 

Aigars Šķēls

Helmuts Pujats

7

639

Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2015.gada  budžetā

Mārtiņš Tomiņš

8

640

Par šaubīgo debitoru parādu izslēgšanu no Vestienas pagasta pārvaldes bilances

Artūrs Vīle-Bērziņš

9

641

Par projektu “Skolas ēkas renovācija “Vestienas muižā”, Vestienas pagastā, Madonas novadā”

Artūrs Vīle-Bērziņš

10

642

Par grozījumiem Vestienas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Artūrs Vļe-Bērziņš

11

643

Par pašvaldībai piederošās automašīnas -  kravas furgona “Ford Transit izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un  nodošanu utilizācijai

Ināra Mālniece

12

644

Par mikroautobusa iegādi Mārcienas  pansionāta vajadzībām

Ināra Mālniece

13

645

Par zemes vienības izslēgšanu no zemes rezerves fonda

Ināra Mālniece

14

646

Par pašvaldībai piekritīgo zemju platību precizēšanu

Ināra Mālniece

15

647

Par SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu

Ivars Miķelsons

16

648

Par grozījumiem Bērzaunes pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Ivars Miķelsons

17

649

Par grozījumiem Aronas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Andrejs Piekalns

18

650

Par Lazdonas pagasta pārvaldes ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu

Jānis Rieksts

19

651

Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta grozījumiem

Jānis Rieksts

20

652

Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada audžuģimeņu pasākumam

Biruta Vindele

21

653

Par apsaimniekošanas un siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Artis Mūrmanis

22

654

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma „xxx Jaunkalsnavā, Madonas novada Kalsnavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

Artis Mūrmanis

23

655

Par pašvaldības nekustamā īpašuma xxx, Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanas ierosinājumu un ierakstīšanu zemesgrāmatā  

Artis Mūrmanis

24

656

Par pašvaldības nekustamā īpašuma xxx, Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanas ierosinājumu un ierakstīšanu zemesgrāmatā

Artis Mūrmanis

25

657

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 16.06.2015. lēmumā Nr.294 ‘’Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2014.lēmumā Nr.810 „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos”5.p.- Kalsnavas pagasta pārvaldes amata vienību saraksts” (Prot.Nr.13; 8.p)

Artis Mūrmanis

26

658

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Artis Mūrmanis

27

659

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Madonas novada pansionātiem

Andris Sakne

Gundars Riekstiņš

28

660

Par līdzekļu piešķiršanu humānās palīdzības kravas atvešanai

Andris Sakne

Gundars Riekstiņš

29

661

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības sociālā dienesta  amata vienību sarakstā

Andris Sakne

Gundars Riekstiņš

30

662

Par klostera māsu no Polijas izmitināšanu un uzturēšanās nodrošināšanu

Andris Sakne

Gundars Riekstiņš

31

663

Par  lifta izbūvi Ļaudonas pansionātā

Ilze Dreimane

Andris Sakne

32

664

Par finansējuma piešķiršanu apmācībām “Bērnu tiesību aizsardzība” projekta “PROTI un DARI” ietvaros

Indra Kārkliņa

33

665

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Vestienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

34

666

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes xxx Praulienas  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, zemes lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

35

667

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Kalsnavas  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

36

668

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

37

669

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

38

670

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Vestienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam  

Silvija Šīre

39

671

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

40

672

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

41

673

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xx” Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

42

674

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam  

Silvija Šīre

43

675

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Kalsnavas pagastā, Madonas nov., ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

44

676

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

45

677

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

46

678

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Praulienas  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

47

679

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx,  lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

48

680

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Ļaudonas  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

49

681

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Praulienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

50

682

Par papildus finansējuma piešķiršanu bezsaimnieku dzīvnieku patversmes ierīkošanai 

Guntis Ķeveris

51

683

Par Madonas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāva izmaiņām

Evita Zāle

52

684

Par pašvaldības nekustamā īpašuma xxx, Madonā atsavināšanu  

Evita Zāle

53

685

Par pašvaldībai piederoša zemes gabala nomu ar apbūves tiesībām

Andris Rieba

54

686

Par ieroča nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Helmuts Pujats

55

687

Par finansējuma piešķiršanu Ziemassvētku paciņu iegādei

Solvita Seržāne

56

688

Par zemes vienību platību precizēšanu

Andris Dzenovskis

57

689

Par nolikumu konkursam „Skaistākais Ziemassvētku noformējums’’

Elvijs Trops

58

690

Par Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas 2015.gada pasākumu budžetu 

Pielikums 

Romāns Hačatrjans

59

691

Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Ināra Mālniece

60

692

Par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Andris Dzenovskis

61

693

Par pašvaldības funkcijas deleģējuma līguma slēgšanu ar Biedrību Bērnu un jauniešu apvienība “Rīts”

Agris Lungevičs

 
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums