MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

 2015.gada 22. oktobris

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

563

Par apsaimniekošanas un siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Artis Mūrmanis

2

564

Par siltināšanas maksu segšanu pašvaldībai piederošajam dzīvoklim Vesetas ielā 10-28, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā

Artis Mūrmanis

3

565

Par Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu

Artis Mūrmanis

4

566

Par finansējuma piešķiršanu autobusa VW Crafter remontam

Artis Mūrmanis

5

567

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Artis Mūrmanis

6

568

Par līdzekļu piešķiršanu

Aigars Šķēls

7

569

Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Aigars Šķēls

8

570

Par pašvaldības nekustamā īpašuma xxx, Liezēres pagasts, Madonas novads atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

Aigars Šķēls

9

571

Par finansējumu jumta renovācijai

Viktors Abramovs

10

572

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu AS “PB Ērgļi”

Viktors Abramovs

11

573

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA DA Koku eksports

Viktors Abramovs

12

574

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA LDK

Viktors Abramovs

13

575

Par grozījumiem Liezēres pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā oktobrī

Viktors Abramovs

14

576

Par platības precizēšanu nekustamajam īpašumam „Tožēni” Vestienas pagastā

Artūrs Vīle-Bērziņš

15

577

Par Madonas novada pašvaldības  kapitālsabiedrības „Mārcienas komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu

Ināra Mālniece

16

578

Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Ināra Mālniece

17

579

Par centralizētās siltumapgādes sistēmas sakārtošanu Barkavas ciemā, izbūvējot siltummezglu Barkavas baznīcai 
‌Pielikums 

Mārtiņš Tomiņš

18

580

Par grozījumiem Sarkaņu pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Andris Simtnieks

19

581

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 28.07.2011. lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”  (protokols Nr. 14., p.2. )

Rihards Saulītis

20

582

Par Praulienas pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem 2015.gada oktobrī

Rihards Saulītis

21

583

Par grozījumiem Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja nolikumā

Līvija Zepa

22

584

Par finansējuma piešķiršanu slimnīcas jumta remontam
‌Pielikums 

Artis Stuburs

23

585

Par Madonas novada jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas kārtību 
‌Pielikums 

Solvita Seržāne

24

586

Par grozījumiem J.Norviļa Madonas mūzikas skolai amata vienību sarakstā

Solvita Seržāne

25

587

Par finansējuma piešķiršanu J.Norviļa Madonas mūzikas skolai mūzikas instrumentu un materiālu iegādei

Solvita Seržāne

26

588

Par finansējuma piešķiršanu 5. Starptautiskā J.Norviļa jauno pianistu konkursa jaundarbu izstrādei

Solvita Seržāne

27

589

Par degvielas izdevumu apmaksu Barkavas pagastā deklarētajiem audzēkņiem uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēm un Barkavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādi “Ābelīte”

Solvita Seržāne

28

590

Par degvielas izdevumu apmaksu Kalsnavas pagastā deklarētajam audzēknim uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādi

Solvita Seržāne

29

591

Par saistošajiem noteikumiem  “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” 
‌Pielikums 

Anita Biķerniece

30

592

Par Madonas bērnu un jauniešu centra iesniegumu

Anita Biķerniece

31

593

Par sabiedrības  ar ierobežotu atbildību “DALMA LJ” iesniegumu

Anita Biķerniece

32

594

Par valsts budžeta mērķdotāciju Madonas novada tautas mākslas kolektīvu vadītājiem 
Pielikums 

Jānis Kļaviņš

33

595

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Aronas pagastā, Madonas novadā ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

34

596

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xx” Mārcienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

35

597

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Mārcienas pagastā, Madonas nov., ar kadastra Nr. xxx lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

36

598

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx”, Liezēres  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību

Silvija Šīre

37

599

Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai nepilsones īpašumā

Evita Zāle

38

600

Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai nepilsoņa īpašumā

Evita Zāle

39

601

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Rūpniecības iela xxx, Madona atsavināšanu

Evita Zāle

40

602

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Veidenbauma iela xxx, Madona atsavināšanu

Evita Zāle

41

603

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

42

604

Par Vidusdaugavas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2015.-2021.gadam apstiprināšanu

Āris Vilšķērsts

43

605

Par finansējuma piešķiršanu centralizētās siltumapgādes sistēmas atzara rekonstrukcijai Skolas ielā, Madonā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums”

Uldis Lielvalodis

44

606

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu

Aigars Šķēls

45

607

Par finansējuma piešķiršanu sniega lielgabalu iegādei

Gunārs Ikaunieks

 
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika