MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

 2015.gada 22. septembris

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

484

Par apsaimniekošanas un siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Ināra Mālniece

2

485

Par pašvaldībai piekritīgo zemju platību precizēšanu

Ināra Mālniece

3

486

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Ināra Mālniece

4

487

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību zemes vienībai

Mārtiņš Tomiņš

5

488

Par pašvaldības piekritīgo zemes vienību platību precizēšanu

Mārtiņš Tomiņš

6

489

Par daļēja finansējuma piešķiršanu Barkavas pamatskolas sporta zāles logu nomaiņai 
Pielikums 

Mārtiņš Tomiņš

7

490

Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2015.gada  budžetā

Mārtiņš Tomiņš

8

491

Par grozījumiem 2014.gada 21.oktobra Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.605 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma “xxx”, Liezēres pagasts, Madonas novads atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu”

Viktors Abramovs

9

492

Par pašvaldībai piekritīgo zemju platību precizēšanu

Viktors Abramovs

10

493

Par  nepabeigtās celtniecības objekta „Jaunie kapi” Mārcienas pagastā  izmaksu norakstīšanu

Ināra Mālniece

11

494

Par Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrības „Mārcienas komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu

Ināra Mālniece

12

495

Par grozījumiem Mārcienas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Ināra Mālniece

13

496

Par zemes vienības platības precizēšanu

Ivars Miķelsons

14

497

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un piekritības noteikšanu

Andrejs Jankovskis

15

498

Par zemes platības precizēšanu

Andrejs Jankovskis

16

499

Par Dzelzavas pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta grozījumiem

Andrejs Jankovskis

17

500

Par grozījumiem Ļaudonas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Biruta Vindele

18

501

Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7042 006 0497 Aronas pagastā Madonas novadā

Viktors Abramovs

19

502

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.07.2015. lēmumā Nr.369 ‘’Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos’’ 13.p.- Sarkaņu pagasta pārvaldes amata vienību saraksts (protokols Nr.15, 19.p.)

Andris Simtnieks

20

503

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra numuru xxx Sarkaņu pagastā

Andris Simtnieks

21

504

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra numuru xxx Sarkaņu pagastā

Andris Simtnieks

22

505

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra numuru xxx Sarkaņu pagastā

Andris Simtnieks

23

506

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības Sarkaņu pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Andris Simtnieks

24

507

Par Lazdonas pagasta pārvaldes ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu

Jānis Rieksts

25

508

Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta grozījumiem

Jānis Rieksts

26

509

Par Mētrienas pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta grozījumiem

Agris Lungevičs

27

510

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants ieguves atļaujas izsniegšanu atradnei „Šmecene – 2015.g.”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā

Edgars Gailums

28

511

Par deleģējuma līguma un nomas līguma ar SIA “BP Solution” izbeigšanu 
Pielikums 

Helmuts Pujats

29

512

Par Medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums 

Helmuts Pujats

30

513

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Aizkaļņi” Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70900010011 zemes lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

31

514

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Akači” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680070149 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija šīre

32

515

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Aļņi” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680110103 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

33

516

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Dzērvenes” Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70900090123 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

34

517

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Jaundravnieks” Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70900010015 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

35

518

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Jaunstupēni” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680010083 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

36

519

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Kalna Klaucēni” Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70900030047 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

37

520

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Kalna Klaucēni” Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70900030048 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

38

521

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Kalna Klaucēni” Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70900030118 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

39

522

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Kalna Toleņi” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680170090 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

40

523

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Lazdulejas” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680070345 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

41

524

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Lazdupes” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680070148 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

42

525

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Līčmurāni” Sarkaņu pagastā, Madonas novadā ar kadastra Nr. 70900070022 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

43

526

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Matiņi” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680170133 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

44

527

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Mazās Pūcītes” Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70900090065 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

45

528

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Mežiņi” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680170134 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

46

529

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Timermaņi” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680030014 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

47

530

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Aronas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx lietošanas  mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

48

531

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx zemes lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

49

532

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Mazās Pūcītes” Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70900090149 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

50

533

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

51

534

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

52

535

Par zemes gabalu maiņu

Andris Rieba

53

536

Par piedalīšanos kustamās mantas – divu sniega lielgabalu mākslīgā sniega ražošanai - izsolē

Gunārs Ikaunieks

54

537

Par 27.08.2015. Saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 30.07.2009. Saistošajos noteikumos Nr.2 ”Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” precizēšanu 
Pielikums 

Helmuts Pujats

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums