MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE


2015. gada 22. janvāris


Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

1

Par galvojuma nosacījumu grozīšanu SIA „Vidusdaugavas SPAAO” projekta „Vidusdaugavas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts. SA poligona „Dziļā vāda” būvniecība Mežāres pagasta Krustpils novadā” realizācijai saņemtajam aizņēmumam

Āris Vilšķērsts

2

2

Par apsaimniekošanas maksas un siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Artis Mūrmanis

3

3

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai „Veckalsnava” Kalsnavas pagastā

Artis Mūrmanis

4

4

Par nekustamo īpašumu- dzīvokļa īpašuma xxx, Kalsnavas pagastā un xxx, Kalsnavas pagastā atsavināšanas procesa izbeigšanu un ilgtermiņa ieguldījumu atjaunošanu

Artis Mūrmanis

5

5

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma xxx, Jaunkalsnavā, Madonas novada Kalsnavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

Artis Mūrmanis

6

6

Par grozījumiem Madonas novada Kalsnavas pagasta pārvaldes nolikumā

Artis Mūrmanis

7

7

Par struktūrvienības izveidošanu Kalsnavas pagasta pārvaldē 

Pielikums 

Artis Mūrmanis

8

8

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7062 011 0401 Kalsnavas pagastā

Artis Mūrmanis

9

9

Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa atsavināšanu

Staņislavs Smelters

10

10

Par grozījumiem 2014.gada 12.novembra Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.663 „Par nekustamā īpašuma „xxx” Madonas novada Aronas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu”

Andrejs Piekalns

11

11

Par ieraksta Nr.36 anulēšanu Sarkaņu pagasta padomes 12.02.2009. sēdes protokolā Nr.2, 18#

Andris Simtnieks

12

12

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dabas aizsardzības plāna izstrādei dabas liegumam „Lubāna mitrājs”

Aigars Šķēls

13

13

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes xxx Mārcienas pagastā, Madonas nov., ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

14

14

Par zemes platību noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai

Andris Rieba

15

15

Par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu

Edgars Veips

16

16

Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2014. lēmumā „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos” (protokols Nr.27, 28.p.)

Guntis Ķeveris

17

17

Par Madonas novada pašvaldībai piederošās kartingu novietnes ar tiesībām izmantot kartingu trasi no kartingu treniņiem un sacensībām brīvajā laikā nomas tiesību izsoles noteikumu un nomas nosacītās cenas apstiprināšanu 

Pielikums 

Helmuts Pujats

18

18

Par Biedrības “LATVIAN BAJA” iesniegumu

Māris Gailums

19

19

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.augustam 

Pielikums 

Solvita Seržāne

20

20

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.augustam 

Pielikums 

Solvita Seržāne

21

21

Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.augustam 

‌Pielikums 

Solvita Seržāne

22

22

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku kvalitātes piemaksām un sociālās apdrošināšanas obligātajām no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.augustam 

‌Pielikums 

Solvita Seržāne

23

23

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2014. lēmumā „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos” (protokols Nr.27, 28.p.)

Solvita Seržāne

24

24

Par grozījumiem 30.12.2014. lēmumā Nr. 806 „Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada bērnu un jauniešu kolektīviem tērpu iegādei” (prot.Nr.27; 24.p.)

Solvita Seržāne

25

25

Par valsts budžeta mērķdotāciju Madonas novada tautas mākslas kolektīvu vadītājiem

Solvita Seržāne

26

26

Par līdzekļu piešķiršanu Madonas pilsētas Pensionāru biedrībai

Andris Sakne

27

27

Par Latvijas Nedzirdīgo Savienības Rēzeknes reģionālās biedrības iesniegumu

Andris Sakne

28

28

Par grozījumiem un papildinājumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013. lēmumā Nr. 768 ( Protokols Nr.26,29.p.) “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”

Andris Sakne

29

29

Par projekta „P.Viļumsona steļļu darbības nodrošināšana Madonas novada Sarkaņos” īstenošanu

Inese Solozemniece

30

30

Par Madonas novada pašvaldības ceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanu no mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem un ielām 

Pielikums 

Edgars Gailums

31

31

Par līdzekļu piešķiršanu īpašuma iegādei

Andris Rieba

32

32

Par nekustamā īpašuma platības precizēšanu

Ilze Dreimane
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums