Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un uzraudzības informācijas sistēma


Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēma (TIS) - 1.kārta

20.08.2009. ir noslēgts līgums ar atbildīgo iestādi (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju) par ERAF projekta „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas - 1.kārta” (identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/005) īstenošanu.

2010.gada 12. jūlijā Madonas novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par līdzdalību TAPIS īstenošanā. TAPIS ieviešana neprasīs no Madonas novada pašvaldības papildus finanšu resursus. TAPIS izstrāde, ieviešana un uzturēšana notiek par ERAF un valsts budžeta līdzekļiem

Pašvaldību attīstības teritorijas plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas (TAPIS) izveide tiek sadalīta vairākās kārtās, kur katra kārta tiks īstenota kā atsevišķs projekts.

1.kārtā ir paredzēts izveidot TAPIS pamatfunkcionalitātes moduli un veikt izmēģinājuma ieviešanu piecās Latvijas pašvaldībās (Cēsu novada, Madonas novada, Kurzemes novada, Durbes novada un Ventspils pilsētas pašvaldībās).

Projekta mērķis ir izstrādāt modernu teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības informācijas sistēmu, kas nodrošinās efektīvu teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas iespējas ilgtspējīgai un līdzsvarotai valsts attīstībai. TAPIS izveides mērķis ir, izveidot ietvaru/infrastruktūru sistēmai, kurā tiks ietverts teritorijas plānojumu izstrādes modulis un būs iespējams uzglabāt vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grafiskos un teksta datus - informāciju par zemesgabalu esošo un plānoto (atļauto) izmantošanu, t.sk. apbūvi, aprobežojumiem un apgrūtinājumiem teritorijas izmantošanā.

TAPIS izstrāde sekmēs ar nekustamā īpašuma pārvaldību saistīto informācijas sistēmu (IS) attīstību gan valsts, gan privāto komunikāciju turētāju, gan arī vietējo pašvaldību sektoros. TAPIS aptvers visas vietējās pašvaldības, un tajā tiks integrētas visas IS, kas satur nekustamā īpašuma pārvaldībai nepieciešamo informāciju.

1. kārtā tiks īstenotas šādas aktivitātes:

 •  Izstrādāti noteikumi teritorijas plānojuma datiem atbilstoši INSPIRE direktīvas standartiem un specifikācijām; 
 •  Izstrādātas prasības elektronisko topogrāfisko karšu specifikācijas uzlabošanai teritorijas plānošanas vajadzībām;   
 •  Izstrādāta TAPIS programmatūra un veikta testēšana;   
 •  Izveidota TAPIS tehniskā infrastruktūra;   
 •  Izstrādāti TAPIS drošības noteikumi;  
 •  TAPIS izmēģinājuma ieviešana piecās vietējās pašvaldībās;   
 •  Veikta TAPIS integrācija ar citām Valsts informācijas sistēmām;   
 •   Izveidots e-pakalpojums – „Uzziņa par nekustamā īpašuma atļauto  izmantošanu saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu”;  

 Izstrādāts TAPIS darbības tiesiskais pamatojums un noformulēti priekšlikumi normatīvajam regulējumam.

Projekta 1. kārtas kopējās izmaksas ir Ls 1 349 228 no kurām 100% ir Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums.

Projekta statuss uz 23.09.2010.

1. Konsultantu firma SIA „AA Projekts” ir veikuši šādus darbus:

 •  Veikta esošās situācijas izpēte un analīze teritorija plānošanas jomā Latvijā; 
 •  Izstrādāts Teritorijas attīstības plānošana informācijas sistēmas apraksts un attīstības vīzija; 
 •  Sagatavota TAPIS iepirkuma dokumentācija un izstrādāta tehniskā specifikācija.

VRAA Kontaktpersona:
Andris Putniņš
Elektronisko pakalpojumu departamenta, Elektronisko pakalpojumu projektu nodaļas, Projektu vadītājs
Tālr.: 67079050, E-pasts: andris.putnins@vraa.gov.lv

Pašvaldības kontaktpersona
Par Madonas novada pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem saistībā ar TAPIS  Projekta īstenošanu informāciju sniegs projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālists Jānis Melnups,
 mob. 22000692, e-pasts: janis.melnups@madona.lv

 


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums