.

Nekustamā īpašuma "Eglaine" izsole

iesūtīts: 2018.06.21 09:18
Madonas novada Barkavas pagasta pārvalde 13.07.2018 pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Eglaine”, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV 4834, kadastra apzīmējums 7044 008 0124, kas atrodas 2 km attālumā no Barkavas braucot Madonas virzienā, 400 metru attālumā no autoceļa P84 Madona - Varakļāni.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Brīvības ielā 9, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā, kā arī tīmekļa vietnēs www.madona.lvwww.barkava.lv.

Izsolāmā objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku, zvanot uz tālruņa numuru 26529354.

Pieteikumu reģistrācija notiek Brīvības ielā 9, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā, lietvedes kabinetā līdz 2018. gada 13. jūlija plkst. 12:00, darba dienās, darba laikā (800-1200 un 1300-1700). Izsole notiks 2018. gada 13. jūlijā plkst. 1400 Barkavas pagasta pārvaldē, Brīvības ielā 9, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā.

Izsolāmā objekta nosacītā cena EUR 6410.00. Izsoles solis EUR 50.00. Nodrošinājuma nauda EUR 641.00, kas ieskaitāma Barkavas pagasta pārvaldes kontā AS SEB Banka, LV31UNLA0030900130903 ar atzīmi “Nodrošinājuma nauda dalībai NĪ “Eglaine” Barkavas pagasts, Madonas novads izsolē” vai iemaksājama pārvaldes kasē.

Nosolītā summa (atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu) jāsamaksā 2 nedēļu laikā no izsoles dienas.


Izsoles noteikumi

"Eglaines" vērtējums

2.1.

Nekustamā īpašuma nosaukums

“Eglaine”, Barkavas pagasts, Madonas novads

2.2.

Nekustamā īpašuma adrese

“Eglaine”, Barkavas pagasts, Madonas novads

2.3.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs

7044 008 0124

2.4.

Nekustamā īpašuma sastāvs

Zeme ar kadastra apzīmējumu 7044 008 00124, platība 2,39 ha un apbūve – 1-stāvu dzīvojamā māja, kad.apz.7044 008 0124, platība 201,3 m²; trīs palīgēkas, kad.apz.7044 008 0124 005, platība 100 m²; 006, platība 67,1 m²; 007

2.5.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

7044 008 0124

2.6.

Lietošanas mērķis

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)

2.7.

Nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā

Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības vārda, Barkavas  pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000322364

2.8.

Ziņas par personām, kuras nomā vai lieto nekustamo īpašumu

Nekustamais īpašums netiek lietots

2.9.

Iesniegti prasījumi attiecībā uz Objektu

-

2.10.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo Objektu ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā

Nav starpgabals

2.11.

Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi

Atzīme:

  • Aizsargjosla gar pašvaldības autoceļu
  • Aizsargjosla gar telekomunikāciju līniju
  • Elektrisko tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla
  • Ceļa servitūts par labu NĪ ar kadastra apzīmējumiem 7044 008 0126, 7044 008 0125, 7044 008 0355.
Informāciju iesūtīja: Mārtiņš Tomiņš
Informāciju ievietoja: Elvijs Trops
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums