Ošupes pagasta pārvalde 12.05.2017 pārdod

iesūtīts: 2017.04.27 09:54
Ošupes pagasta pārvalde 12.05.2017 pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu, kas atrodas Ošupes pagasta Degumniekos, vieglo automašīnu VW PASSAT, nosacītā cena 385.00 euro, nodrošinājuma nauda 38.50 euro un traktoru T-150-K, nosacītā cena 535.00 euro, nodrošinājuma nauda 53.50 euro.

Nodrošinājuma nauda jāieskaita Ošupes pagasta pārvaldes norēķinu kontā LV80UNLA0030900130021, maksājuma mērķī norādot nodrošinājuma nauda par konkrēto mantu, vai jāiemaksā pagasta pārvaldes kasē līdz 12.05.2017 pulksten 9.00.  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.madona.lv sadaļā izsoles, vai Ošupes pagasta pārvaldē, Skolas ielā 4, Degumniekos, Ošupes pagastā, Madonas novadā, darba dienās no 8.00-12.00 un no 13.00-16.00. Kustamo mantu var apskatīties Ošupes pagasta Degumniekos darba dienās iepriekš sazinoties pa tālruni 29426366, Aigars Šķēls. Dalībai izsolē var reģistrēties Ošupes pagasta pārvaldē no 27.05.2017 darba dienās no 8.00-12.00 un no 13.00-16.00. Samaksa par nosolīto mantu pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles norises dienas, veicot pārskaitījumu uz Ošupes pagasta pārvaldes norēķinu kontu, vai skaidrā naudā pagasta pārvaldes kasē.

‌ Madonas novada Ošupes pagasta pārvaldes kustamās mantas  - transportlīdzekļu  IZSOLES NOTEIKUMI

 

2017.gada 18. aprīlī                                                                          

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.  Madonas novada Ošupes pagasta pārvaldes kustamās mantas – transportlīdzekļu izsoles noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā notiek Madonas novada Ošupes pagasta pārvaldei piederošās kustamās mantas atsavināšana – pārdošana.

1.2.  Izsole notiek, ievērojot “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” un Madonas novada pašvaldības domes lēmumus.

1.3.  Noteikumu mērķis ir nodrošināt izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu iespēju īpašuma tiesību iegūšanai uz Madonas novada Ošupes pagasta pārvaldei piederošajiem transportlīdzekļiem , kā arī nodrošināt pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu, nodrošinot „iespējami augstāku cenu” likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” izpratnē.

1.4.  Izsoles rīkotājs ir Madonas novada Ošupes pagasta pārvaldes izsoles komisija. Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs www.madona.lv, Ošupes pagasta pārvaldes telpās (Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads ) darba dienās no pulksten 8.00-12.00 un no 13.00-16.00.

1.5.  Izsole notiks Ošupes pagasta pārvaldes telpās Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads 2017 gada 12. Maijā plkst.10.00. Informācija par Objekta izsoles datumu un laiku ievietojama Madonas novada pašvaldības interneta vietnē www.madona.lv, publicējama vietējā laikrakstā un paziņojums par izsoli izliekams pie Ošupes pagasta pārvaldes informācijas stendiem.

1.6.  Izsoles veids – mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli.

1.7.  Izsolē piedāvāto transportlīdzekļu sākotnējā cena un izsoles solis(minimālā summa, par kādu izsoles laikā tiek paaugstināta nosacītā sākotnējā cena) 

 

Nr.

Nosaukums

Sākotnēja cena (EUR)

Izsoles solis 

 (EUR)

Nodrošinājuma

nauda (EUR)

1.

Vieglā automašīna VW PASSAT

385.00

20,00

38.50

2.

Traktors T-150-K

535.00

20,00

53.50

 

1.8.       Transportlīdzekļu pārdošanas cenā pievienotās vērtības nodoklis nav iekļauts, jo Ošupes pagasta pārvalde nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs.

1.9.       Nodrošinājuma nauda jāieskaita Ošupes pagasta pārvaldes norēķinu kontā  LV80UNLA0030900130021, SEB banka vai jāiemaksā pārvaldes kasē Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads.  Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

 

2.      Izsolē nodoto transportlīdzekļu raksturojums

 

2.1.      VW PASSAT:

Izlaiduma gads

19.09.2002

Rūpnīcas numurs(VIN)

WVWZZZ3BZ3P093339

Valsts reģistrācijas numurs

EN5486

Motora tips

dīzeļdegvielas

Motora tilpums(L)

1.9

Krāsa

Pelēka

Nobraukums(km)

368184

Reģistrācijas apliecības numurs

AF0119008

Tehniskā apskate

NAV

 

 

2.2.      T 150-K

Izlaiduma gads

1992

Rūpnīcas numurs(VIN)

16*0023

Valsts reģistrācijas numurs

T81162LP

Motora tips

dīzeļdegvielas

Motora tilpums(L)

-

Krāsa

Zaļa un gaiši pelēka

Nobraukums(km)

Nostrādāto stundu skaits-605

Reģistrācijas apliecības numurs

A386226

Tehniskā apskate

NAV

 

 

 

Transportlīdzekļus var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni 29426366, Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls.

3. Izsoles priekšnoteikumi

3.1.       Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma par izsoli publicēšanas www.madona.lv mājas lapā.

3.2.      Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašuma tiesības uz transportlīdzekļiem un ir izpildījusi šajos noteikumos paredzētos priekšnoteikumus noteiktajā termiņā.

3.3.       Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles noteikumos paredzētā nodrošinājuma nauda.

3.4.      Personām, kuri vēlas reģistrēties, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

3.4.1.      Fiziskām personām, uzrādot personu apliecinošu dokumentu:

3.4.1.1.dokumentu par nodrošinājuma naudas samaksu;

3.4.1.2.pieteikumu (1.pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un konkrētais transportlīdzekli vai transportlīdzekļi, kura izsoles procesā piedalīsies.

3.4.2.      Juridiskām personām, pārstāvim uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzamo dokumentu oriģinālus:

3.4.2.1.pārstāvim – pilnvara (oriģināls);

3.4.2.2.juridiskas personas lēmums par transportlīdzekļa iegādi izsolē;

3.4.2.3.dokumentu par nodrošinājuma naudas samaksu;

3.4.2.4.pieteikumu (1.pielikums), kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs un konkrētais transportlīdzekli vai transportlīdzekļi, kura izsoles procesā piedalīsies.

3.5.      Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.2.-3.4.punktu un apakšpunktu noteikumus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā (2.pielikums) kurā ieraksta šādas ziņas:

3.5.1.      dalībnieka kārtas numurs;

3.5.2.      fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, pases datus, dzīvesvietas adresi;

3.5.3.      juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.

3.6.      Izsoles dalībniekus reģistrē Ošupes pagasta pārvaldē, Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, pārvaldes telpās pie sekretāres līdz 2017.gada 12.maija plkst.09.00.  Reģistrācijas laiks - darba dienās no pulksten 8.00-12.00 un no 13.00-16.00.

3.7.      Reģistrētajam izsoles dalībniekam reģistrētājs izsniedz reģistrācijas apliecību (3.pielikums).

3.8.      Persona netiek reģistrēta:

3.8.1.      ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies termiņš dalībnieku reģistrācijai;

3.8.2.      ja nav iesniegti 3.4.punkta apakšpunktos minētie dokumenti.

3.9.      Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās personas un juridiskās personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem.

 

 

 

 

4.      Izsoles norise 

4.1.      Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas komisijas priekšsēdētāja (vadītājs) un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

4.2.      Par katru izsolāmo transportlīdzekli notiek atsevišķs izsoles process.

4.3.      Izsole notiek, ja uz to ir pieteicies, noteiktajā kārtībā reģistrējies un ierodas vismaz viens Dalībnieks vai viņa pilnvarota persona. Dalībnieki pirms izsoles sākšanas tiek iepazīstināti ar izsoles noteikumiem, ko apliecina ar saviem parakstiem dalībnieku sarakstā un uz izsoles noteikumiem.

4.4.      Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.

4.5.      Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas vismaz 1 (viens) dalībnieks, izsoles vadītājs paziņo par izsoles uzsākšanu.

4.6.      Izsolē starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un traucējumi, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu.

4.7.      Izsoles gaita:

4.7.1.      Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas lapā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.

4.7.2.           Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki uz izsoles noteikumiem ar parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar izsoles noteikumiem.

4.7.3.                    Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs.

4.7.4.                    Komisijas vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības, ja šāds dokuments nav iesniegts komisijai iepriekš. Izsoles komisija izsoles gaitā izsoles protokolā atzīmē katra izsoles dalībnieka piedāvāto maksu, turpinot maksas atzīmēšanu, kamēr to paaugstina. Atsakoties no tālākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles protokolā apstiprina savu pēdējo solīto maksu.

4.7.5.                    Izsoles komisijas vadītājs īsi raksturo izsolāmo transportlīdzekli, paziņo izsoles sākotnējo maksu, kā arī izsoles soli – par kādu sākotnējā maksa tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

4.7.6.                    Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto maksu. Piedāvātās izsoles maksas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli, arī gadījumā, ja izsolē piedalās 1 (viens) izsoles dalībnieks.

4.7.7.                    Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko maksu un fiksē to ar vārdu “Pārdots”. Tas nozīmē, ka transportlīdzeklis ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko maksu. Izsoles dalībnieka, kuram pārdots transportlīdzeklis, reģistrācijas dati un solītā cena tiek ierakstīti izsoles protokolā.

4.7.8.                    Dalībnieks, kurš pēdējais piedāvājis augstāko maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties  ar parakstu protokolā apliecina tajā norādītās  maksas atbilstību nosolītajai.

4.7.9.                    Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis attiecīgo izsoles objektu, bet atsakās parakstīties protokolā, atsakās arī no nosolītā transportlīdzekļa. Tiesības pirkt transportlīdzekli iegūst nākamais solītājs, kurš nosolījis lielāko maksu.

4.7.10.                Izsoles organizētājs pieņem lēmumu no izsoles dalībnieku saraksta svītrot izsoles dalībnieku, kurš atteicies no nosolītā transportlīdzekļa, un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.

4.7.11.                Dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles transportlīdzekli, piecu darbdienu laikā pēc izsoles tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.

 

5.      Izsoles rezultātu apstiprināšana

5.1.      Izsoles protokolu sastāda vienā eksemplārā. Nosolītājam tiek izsniegta izsoles protokola apstiprināta kopija.

5.2.       Izsoles komisija ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc izsoles paraksta un apstiprina izsoles protokolu.

5.3.      Piedāvātā augstākā maksa jāsamaksā par nosolīto Objektu divu nedēļu laikā no izsoles norises dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

5.4.      Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs  izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc 5.3.punktā  paredzēto maksājumu nokārtošanas.

5.5.      Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas izsoles komisija informē nosolītāju par transportlīdzekļa pirkuma līguma slēgšanu. Nosolītājs viena mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

 

6.      Nobeiguma noteikumi

6.1.      Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

6.1.1.      nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē;

6.1.2.      noteiktajos termiņos nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks;

6.1.3.      noteiktajā laikā ir reģistrējušies vismaz 1 (viens) dalībnieks, bet uz izsoli neviens neierodas,

6.1.4.      neviens dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu.

6.2.      Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem izsoles komisija.

6.3.      Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Madonas novada domei par komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no izsoles dienas.

6.4.      Noteikumiem ir sekojoši pielikumi, kas ir Noteikumu neatņemama sastāvdaļa:

 

Pielikumā:

1)      Pieteikums Objekta izsolei uz 1 lp.;

2)      Dalībnieku reģistrācijas saraksts uz 1 lp.;

3)      Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība uz 1 lp.;

 

 

Ošupes pagasta pārvaldes izsoles komisijas priekšsēdētājs                                       A.Šķēls                                     

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums