Madonas novada pašvaldības Sarkaņu pagasta pārvalde pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības dzīvokļa īpašumu Nr.11, J.Ramaņa ielā 9, Biksērē, Sarkaņu pag., Madonas nov., kadastra Nr.7090-900-0086 – sākumcena EUR 8021,00, nodrošinājums EUR 802,10.

iesūtīts: 2017.01.16 13:42
Izsole notiks Sarkaņu pagastā pārvaldē “Biksēre”, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.madona.lv un Madonas novada pašvaldības Sarkaņu pagasta pārvaldē. Iesniegt pieteikumu izsolē var līdz 26.01.2017., plkst.16.00 “Biksēre”, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novadā, darba laikā (pirmdien, trešdien, ceturtdien - no plkst.8.30 līdz 17.00, otrdien- no plkst. 8.30 līdz 18.00, piektdien- no plkst. 8.30 līdz 16.00). Pirkuma apmaksa: samaksa divu nedēļu laikā no izsoles norises dienas. Informācija par apskati – t.64860876, mob.t.29207898.

 APSTIPRINĀTI

Ar Madonas novada pašvaldības domes

2016.gada 20.decembra lēmumu Nr.671 (protokols Nr.26, 21.p.)

 

Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma ar adresi

J.Ramaņa iela 9-11, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads

IZSOLES NOTEIKUMI

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.  Madonas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma ar adresi J.Ramaņa iela 9-11, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads izsoles noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā notiek Madonas novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma atsavināšana – pārdošana.

1.2.  Izsole notiek, ievērojot Latvijas Republikas likumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likums un Madonas novada pašvaldības domes lēmumus.

1.3.  Noteikumu mērķis ir nodrošināt izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu iespēju īpašuma tiesību iegūšanai uz Madonas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu ar adresi J.Ramaņa iela 9-11, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads ( turpmāk tekstā Objekts), kā arī nodrošināt pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu, nodrošinot „iespējami augstāku cenu” likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” izpratnē.

1.4.  Izsoli organizē Sarkaņu pagasta pārvalde, to vada pārvaldes vadītājs. Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.madona.lv, Sarkaņu pagasta pārvaldē, “Biksēre”, Biksēre, Sarkaņu pag., Madonas nov., pie sekretāres, darba laikā (pirmdien, trešdien, ceturtdien- no plkst.8.30 līdz 17.00, otrdien- no plkst. 8.30 līdz 18.00, piektdien- no plkst. 8.30 līdz 16.00).

1.5.  Izsole notiks Sarkaņu pagasta pārvaldes telpās (1.stāvā), “Biksēre”, Biksēre, Sarkaņu pag., Madonas nov. 2016.gada 30.janvārī plkst.10.00. Informācija par Objekta izsoles datumu un laiku ievietojama Madonas novada pašvaldības interneta vietnē www.madona.lv, publicējama informatīvajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā un  paziņojums par izsoli izliekams pie Sarkaņu pagasta pārvaldes informācijas stendiem un pie Objekta.

1.6.  Izsoles veids – mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli.

1.7.  Izsolē piedāvātā objekta nosacītā sākotnējā cena – 8021,00 euro (astoņi tūkstoši divdesmit viens eiro).

1.8.  Izsoles solis (minimālā summa, par kādu izsoles laikā tiek paaugstināta nosacītā sākotnējā cena)  ir 50,00 euro (piecdesmit euro).

1.9.  Nodrošinājuma nauda ir 10% no Objekta nosacītās sākotnējas cenas  802,10 euro (astoņi simti divi eiro 10 centi).

1.10.   Nodrošinājuma nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības Sarkaņu pagasta pārvaldes norēķinu kontā: 

-          LV22UNLA0050020134163, A/S SEB banka Madonas filiāle, bankas kods UNLALV2X, pašvaldības nodokļu reģistrācijas Nr. 90000054572.

 Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

1.11.   Izsoles rezultātus apstiprina Madonas novada pašvaldības dome pēc izsoles norises tuvākajā domes sēdē.

 

2. Objekta raksturojums

2.1.Objekts – adrese J.Ramaņa iela 9-11, Biskēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.11 ar kopējo platību 83,9 kv.m, 839/18186 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 7090 004 0295 001) un 839/18186 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 7090 004 0295).

2.2.      Objektā ir sanitārtehniskas iekārtas iekārtas – ūdensvads, kanalizācija. Ir centrālā apkure. Ir pieslēgums centralizētās elektroapgādes tīkliem.

2.3.      Objekts koroborēts Sarkaņu pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000130959 11.

2.4.      Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni – 29270898 (Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Simtnieks).

 

3. Izsoles priekšnoteikumi

3.1.       Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma par izsoli publicēšanas portālā www.madona.lv un paziņojuma ievietošanas laikrakstā “Stars”.

3.2.      Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašuma tiesības uz Objektu un ir izpildījusi šajos noteikumos paredzētos priekšnoteikumus noteiktajā termiņā.

3.3.       Lai persona varētu reģistrēties par izsoles dalībnieku, tai iepriekš jāsamaksā izsoles noteikumos paredzētā nodrošinājuma nauda.

3.4.      Personām, kuri vēlas reģistrēties, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

3.4.1.      Fiziskām personām, uzrādot pasi:

3.4.1.1.dokumentu par nodrošinājuma naudas samaksu;

3.4.1.2.pieteikumu (2.pielikums), kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese.

3.4.2.      Juridiskām personām, pārstāvim uzrādot personu apliecinošu dokumentu un iesniedzamo dokumentu oriģinālus:

3.4.2.1.pārstāvim – pilnvara (oriģināls);

3.4.2.2. juridiskas personas lēmums par Objekta iegādi izsolē;

3.4.2.3.dokumentu par nodrošinājuma naudas samaksu;

3.4.2.4.pieteikumu (2.pielikums), kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs.

3.5.      Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.2.-3.4.punktu un apakšpunktu noteikumus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas sarakstā (3.pielikums) kurā ieraksta šādas ziņas:

3.5.1.      dalībnieka kārtas numurs;

3.5.2.      fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, pases datus, dzīvesvietas adresi;

3.5.3.      juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.

3.6.      Izsoles dalībniekus reģistrē Sarkaņu pagasta pārvaldē, “Biksēre”, Biksēre, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, pie sekretāres līdz 2016.gada 26.janvārim plkst.16.00.  Reģistrācijas laiks - darba dienās (pirmdien, trešdien, ceturtdien- no plkst. 8.30-17.00, otrdien- no plkst. 8.30-18.00, piektdien- no plkst. 8.30-16.00.)

3.7.      Reģistrētajam izsoles dalībniekam reģistrētājs izsniedz reģistrācijas apliecību (4.pielikums).

3.8.      Persona netiek reģistrēta:

3.8.1.      ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies termiņš dalībnieku reģistrācijai;

3.8.2.      ja nav iesniegti 3.4.punkta apakšpunktos minētie dokumenti.

3.9.      Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās personas un juridiskās personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem.

 

4.      Izsoles norise 

4.1.      Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas komisijas priekšsēdētāja (vadītājs) un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

4.2.      Izsole notiek, ja uz to ir pieteicies, noteiktajā kārtībā reģistrējies un ierodas vismaz viens Dalībnieks vai viņa pilnvarota persona. Dalībnieki pirms izsoles sākšanas tiek iepazīstināti ar izsoles noteikumiem, ko apliecina ar saviem parakstiem dalībnieku sarakstā un uz izsoles noteikumiem.

4.3.      Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.

4.4.      Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas vismaz 1 (viens) dalībnieks, izsoles vadītājs paziņo par izsoles uzsākšanu.

4.5.      Izsolē starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un traucējumi, kas varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu.

4.6.      Izsoles gaita:

4.6.1.      Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas lapā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.

4.6.2.           Pirms izsoles sākšanās izsoles dalībnieki uz izsoles noteikumiem ar parakstu apliecina, ka ir iepazinušies ar izsoles noteikumiem.

4.6.3.                    Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs.

4.6.4.                    Komisijas vadītājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības, ja šāds dokuments nav iesniegts komisijai iepriekš. Izsoles komisija izsoles gaitā izsoles protokolā atzīmē katra izsoles dalībnieka piedāvāto maksu, turpinot maksas atzīmēšanu, kamēr to paaugstina. Atsakoties no tālākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles protokolā apstiprina savu pēdējo solīto maksu.

4.6.5.                    Izsoles komisijas vadītājs īsi raksturo Objektu, paziņo izsoles sākotnējo maksu, kā arī izsoles soli – par kādu sākotnējā maksa tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

4.6.6.                    Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs atkārto pirmā solītāja reģistrācijas numuru un nosauc piedāvāto maksu. Piedāvātās izsoles maksas pieaugums nedrīkst būt mazāks par izsoles soli, arī gadījumā, ja izsolē piedalās 1 (viens) izsoles dalībnieks.

4.6.7.                    Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko maksu un fiksē to ar vārdu “Pārdots”. Tas nozīmē, ka Objekts ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko maksu. Izsoles dalībnieka, kuram pārdots Objekts, reģistrācijas dati un solītā cena tiek ierakstīti izsoles protokolā.

4.6.8.                    Dalībnieks, kurš pēdējais piedāvājis augstāko maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda savu reģistrācijas apliecību un ar parakstu protokolā apliecina tajā norādītās  maksas atbilstību nosolītajai.

4.6.9.                    Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis attiecīgo izsoles objektu, bet atsakās parakstīties protokolā, atsakās arī no nosolītā objekta. Tiesības pirkt Objektu iegūst nākamais solītājs, kurš nosolījis lielāko maksu.

4.6.10.                Izsoles organizētājs pieņem lēmumu no izsoles dalībnieku saraksta svītrot izsoles dalībnieku, kurš atteicies no nosolītā objekta, un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.

4.6.11.                Dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles objektu, piecu darbdienu laikā pēc izsoles tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.

 

5.      Izsoles rezultātu apstiprināšana

5.1.      Izsoles protokolu sastāda divos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek nosolītājam, otrais paliek izsoles komisijai.

5.2.      Izsoles komisija ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc izsoles paraksta un apstiprina izsoles protokolu.

5.3.      Piedāvātā augstākā maksa jāsamaksā par nosolīto Objektu divu nedēļu laikā no izsoles norises dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

5.4.      Madonas novada pašvaldības dome  izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc 5.3.punktā  paredzēto maksājumu nokārtošanas.

5.5.      Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas izsoles komisija informē nosolītāju par Objekta pirkuma līguma slēgšanu. Nosolītājs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma līgumu.

 

6.      Nobeiguma noteikumi

6.1.      Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

6.1.1.      nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē;

6.1.2.      noteiktajos termiņos nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks;

6.1.3.      noteiktajā laikā ir reģistrējušies vismaz 1 (viens) dalībnieks, bet uz izsoli neviens neierodas,

6.1.4.      neviens dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu.

6.2.      Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem izsoles komisija.

6.3.      Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Madonas novada domei par komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no izsoles dienas.

6.4.      Noteikumiem ir sekojoši pielikumi, kas ir Noteikumu neatņemama sastāvdaļa:

 

Pielikumā:

1)      Pieteikums Objekta izsolei uz 1 lp.;

2)      Dalībnieku reģistrācijas saraksts uz 1 lp.;

3)      Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība uz 1 lp.;

 

 

 

Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs,

izsoles komisijas priekšsēdētājs                                                          Andris Simtnieks

 

2.pielikums

Dzīvokļa īpašuma J.Ramaņa iela 9-11, Biksēre

Sarkaņu pag., Madonas nov.

izsoles noteikumiem

 

Sarkaņu pagasta pārvaldei

 

________________________________________________

(fiziskai personai -vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums)

________________________________________________

(personas kods; reģistrācijas Nr.)

________________________________________________

(adrese, tālrunis)

PIETEIKUMS

Dzīvokļa īpašuma J.Ramaņa iela 9-11, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads izsolei

 

Vēlos pieteikties uz dzīvokļa īpašuma J.Ramaņa iela 9-11, Biksēre pagasts, Madonas novads atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 

                                                   

                                   

Pievienotie dokumenti:

0 nodrošinājuma naudas iemaksas apliecinošs dokuments;

0 _______________________________________________

0 ________________________________________________

0 ________________________________________________

0 _________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

 

2016.gada __. _______________

                                                                                    ____________________________________

                                                                                           (paraksts; paraksta atšifrējums)

3.pielikums

            Dzīvokļa īpašuma J.Ramaņa iela 9-11, Biksēre

Sarkaņu pag., Madonas nov.

izsoles noteikumiem

 

Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts

 

Nr. p.k.

(Kārtas Nr.)

Izsoles dalībnieks

(vārds, uzvārds/

nosaukums)

Pers. kods, pases dati/

reģ. Nr.

 

Adrese, tālrunis

Apliecinājums

(Dalībnieks paraksta pirms izsoles sākuma)

1.

 

 

 

            Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties izsolē, izsoles Objekta sākotnējā maksa ir zināma, tai piekrītu, esmu saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar kārtas numuru “1”.

___________________________

2.

 

 

 

            Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties izsolē, izsoles Objekta sākotnējā maksa ir zināma, tai piekrītu, esmu saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar kārtas numuru “2”.

___________________________

3.

 

 

 

            Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar izsoles noteikumiem, piekrītu tos ievērot un piedalīties izsolē, izsoles Objekta sākotnējā maksa ir zināma, tai piekrītu, esmu saņēmis izsoles reģistrācijas kartīti ar kārtas numuru “3”.

___________________________

4.pielikums

            Dzīvokļa īpašuma J.Ramaņa iela 9-11, Biksēre

Sarkaņu pag., Madonas nov.

izsoles noteikumiem

 

Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība Nr._____

 

   

  

 (izsoles dalībnieka nosaukums/vārds, uzvārds; reģ.Nr./personas kods);

  

 

 

 (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un personas kods) 

  

 

 

 

 

Par dalību dzīvokļa īpašuma J.Ramaņa iela 9-11, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads izsolē, kas notiks 2015.gada 27.maijā.

 

Objekta nosacītā sākumcena  - 8021,00 euro (astoņi tūkstoši divdesmit viens euro).

 

Nodrošinājuma nauda iemaksāta ________________________________.

 

 

 

 

Izsoles organizētāja pārstāvis                         __________________

 

 

______._______.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums