.

Izsole par zemes vienības „SULAS”

iesūtīts: 2016.10.27 09:15

NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

 

  1. Vispārīgie noteikumi.

1.1.          Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek Madonas novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Sulas”, kas atrodas Ošupes pagastā, Madonas novadā (zemes vienības grafiskā shēma pievienota kā 1.pielikums), kadastra apzīmējums 7082 010 0095 ar platību 1,1 ha (viens komats viens hektāri), (turpmāk tekstā saukts Objekts) zemes nomas tiesību iegūšana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

1.2.          Objekta plānotā (atļautā) izmantošana: zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. Objekts tiek iznomāts bez apbūves tiesībām.

1.3.          Objektam ierobežojumu un apgrūtinājumu nav.

1.4.          Izsole notiek ievērojot likuma „Par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 1., 3., 6. 1 pantiem, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumus Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un citus spēkā esošus normatīvos aktus.

1.5.          Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu iespēju zemes nomas tiesību iegūšanu uz Objektu, nodrošināt izsoles dalībnieku izvēles caurspīdīgumu, kā arī nodrošināt iespējami augstākas nomas maksas iegūšanu.

1.6.          Izsoli organizē un veic Ošupes pagasta pārvaldes izveidota izsoles komisija.

1.7.          Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vidē www.madona.lv, kā arī tie ir izvietoti Ošupes pagasta pārvaldē (Skolas ielā 4, Degumnieki, Ošupes pagastā, Madonas  novadā) pie ziņojuma dēļa. 

1.8.          Kontaktpersona: Izsoles komisijas priekšsēdētāja Anita Ikauniece, tel. 26383566; e-pasts: osupe@madona.lv.

1.9.          Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli

1.10.      Zemes nomas līguma termiņš 12 (divpadsmit) gadi.

1.11.      Izsoles norises vieta: Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV-4833, Ošupes pagasta pārvaldes telpās.

1.12.      Izsoles norises laiks: 2016. gada 16. Novembris 10.00

 

  1. Izsoles sākumcena, solis.

2.1.          Izsoles sākumcena ir 0,5% (nulle komats pieci procenti) gadā no zemes kadastrālās vērtības. Objekta kadastrālā 2016.gadā ir Euro 885.- (astoņi simti astoņdesmit pieci euro).  Papildus nomas maksai Nomniekam ir pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli.

2.2.          Nomas tiesību izsoles  solis ir 0,1% (nulle komats viens procents) no zemes kadastrālās vērtības

 

  1. Izsoles dalībnieki.

3.1.          Par Izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona (individuālais komersants vai komercsabiedrība, zemnieku saimniecība), kas vienlaikus atbilst sekojošiem kritērijiem:

3.1.1.           saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu tam ir tiesības nomāt nekustamo īpašumu;

3.1.2.           tam nav parādu Ošupes pagasta pārvaldei saskaņā ar citām līgumsaistībām;

3.1.3.           tam nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Ošupes pagasta administratīvajā teritorijā piederošiem un no Madonas novada pašvaldības nomā esošajiem nekustamiem īpašumiem uz izsoles norises dienu;

3.1.4.           Ošupes pagasta pārvalde pēdējo trīs gadu laikā nav vienpusēji lauzusi jebkādu līgumu ar izsoles dalībnieku tā saistību nepienācīgas izpildes dēļ;

 

 

4.            Izsoles norise

4.1.            Komisijas priekšsēdētājs paziņo komisijas sastāvu un izsoles vadītāju.

4.2.            Nomas tiesību pretendentiem izsniedz reģistrācijas kartīti ar  numuru, kas atbilst nomas tiesību pretendentu sarakstā norādītajam kārtas numuram.

4.3.            Personām, kuras vēlas vērot izsoli, bet nav izsoles dalībnieki, nav tiesības iejaukties izsolē vai kā citādi traucēt, vai ietekmēt izsoles gaitu. Personas, kuras neievēro noteikto kārtību, tiek izraidītas no zāles.

4.4.             Izsole notiek mutiski.

4.5.             Izsolē tiesības noslēgt līgumu par objekta tiesību nomu tiek solīta ar augšupejošu cenu, izsoles solis ir 0,1(nulle komats viena) procenta likme.

4.6.             Izsoles sākumcena(nosacītā cena)norādīta ir 0,5(nulle komats piecas) procentu likmes.

4.7.             Izsoles vadītājs paziņo izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) un izsoles soli, par kādu paaugstināms vienreizējais maksājums par tiesībām noslēgt līgumu par objekta tiesību nomu, un iesāk solīšanas procesu ar jautājumu “Kurš sola sākumcenu?”.

4.8.             Solīšanas gaitā izsoles dalībnieki paceļ savu reģistrācijas kartīti, kas nozīmē, ka Nomas tiesību pretendents pārsola iepriekšējo summu par izsoles soli. Izsoles vadītājs nosauc solītāja  reģistrācijas numuru un nosolīto summu.

4.9.            Ja neviens no Nomas tiesību pretendentiem augstāku procentu likmi vairs nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko procentu likmi  un fiksē to ar āmura piesitienu.

4.10.        10 Pēc āmura trešā piesitiena tiesības noslēgt līgumu par objekta tiesību nomu uzskatāmas par nosolītām. Izsoles vadītājs paziņo par to, ka izsole pabeigta, nosauc visaugstāko nosolīto procentu likmi un paziņo Nomas tiesību pretendentu, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu.

4.11.        Katrs Nomas tiesību pretendents apstiprina ar savu parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto procentu likmi.

4.12.        Ja Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko procentu likmi, atsakās parakstīties protokolā, tas zaudē tiesības slēgt objekta tiesību nomas līgumu. Šādā gadījumā tiesības uz izsolāmo objektu iegūst Nomas tiesību pretendents, kurš solījis nākamo augstāko procentu likmi. 

4.13.        Ja izsolei piesakās tikai viens Nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu. Nomas tiesību pretendents ir tiesīgs saņemt objekta nomas tiesības par likmi, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu un vienu izsoles soli.

4.14.        Ja izsolei piesakās vairāki Nomas tiesību pretendenti un neviens Nomas tiesību pretendents nepārsola izsoles sākumcenu, izsoli atzīst par nenotikušu.

4.15.        Komisija apstiprina izsoles rezultātus ne vēlāk kā trīs dienas pēc izsoles norises.

4.16.        Pašvaldības vārdā nekustamā īpašuma nomas līgumu (pielikums Nr. 1) slēdz Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs.

4.17.        Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas (pasta zīmogs) paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

4.18.        Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolīja augstāko nomas procentu likmi, atteicies no nomas līguma slēgšanas, tad nomas tiesības tiek piedāvāts tam izsoles dalībniekam, kurš nosolīja nākamo augstāko procentu likmi. Ja dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko procentu likmi, ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā neierodas pagasta pārvaldē noslēgt objekta tiesību nomas līgumu, tiks uzskatīts, ka dalībnieks atsakās no objekta tiesību nomas līguma slēgšanas. Objekta nomas tiesību piedāvāšana notiek līdz kāds no izsoles dalībniekiem noslēdz nomas līgumu. Komisija pēc nomas līguma parakstīšanas publicē attiecīgu informāciju pašvaldības mājaslapā internetā..

4.19.        Sūdzības par Komisijas darbībām var iesniegt Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam.

 

 

5.            Līguma slēgšana un norēķinu kārtība.

5.1.       Izsoles uzvarētājam ir pienākums noslēgt zemes nomas līgumu 7 (septiņu) dienu laikā pēc attiecīga uzaicinājuma saņemšanas dienas(pasta zīmogs).

5.2.       Nomas līgums tiek slēgts atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā pievienotajam līguma projektam. Puses ir tiesīgas, līguma slēgšanas laikā, vienoties par nebūtiskiem līguma grozījumiem.

5.3.       Zemes nomas līgumā tiek norādīta nosolītā zemes nomas procentu likme, kas līguma darbības laikā nevar tikt mainīta. Papildus nosolītajai zemes nomas maksai, nomniekam jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis LR normatīvo aktos paredzētajā apmērā un kārtībā.

 

6.            Izsoles komisijas tiesības un pienākumi.

6.1.       Izsoles komisijai ir tiesības pieaicināt komisijas darbā speciālistus un ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

6.2.       Katram komisijas loceklim ir viena balss. Vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir komisijas priekšsēdētājam.

6.3.       Izsoles komisijas sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 2 komisijas locekļi.

 

Pielikumi:

  1. nomas līguma projekts uz 3 lpp.

2.skice uz 1 lpp.

 

Izsoles komisijas priekšsēdētāja                                         Anita Ikauniece

                                                           

Paziņojums par izsoli.

 

   Ošupes pagasta pārvalde rīko atklātu mutisku izsoli  par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Ošupes pagasta „Sulas” , kadastra apz. 7082 010 0095, platība: 1,1 ha , nomas tiesību izsoli.

Zemes vienības plānotā (atļautā) izmantošana: zeme , uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101. Objekts tiek iznomāts bez apbūves tiesībām.

Objektam ierobežojumu un apgrūtinājumu nav.

Izsole notiks 2016.gada 16.novembrī plkst.10,00 Ošupes pagasta pārvaldes ēkā Skolas ielā 4, Degumniekos, Ošupes pagastā, Madonas novadā.

Izsoles sākumcena ir 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības. Objekta sākotnējā kadastrālā vērtība ir EUR 885,00 /astoņi simti astoņdesmit pieci eiro).

Papildus nomas maksai Nomniekam ir pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli.

Nomas tiesību izsoles solis ir 0,1 % no kadastrālās vērtības.

Izsoli organizē un veic Ošupes pagasta pārvaldes izveidota Izsoles komisija.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties no 01.11.2016. :

-interneta vietnē www.madona.lv sadaļā „Izsoles”

-Ošupes pagasta pārvaldē , Skolas ielā 4, Degumniekos , Ošupes pagasts, Madonas novads, pie sekretāres darba dienās no plkst.08.00-12,00 un no 13,00 – 17,00.

 

Izsolei reģistrēties var pretendenti līdz 2016.gada 16.novembrim plkst.09,45  Ošupes pagasta pārvaldē Skolas ielā 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, pie sekretāres darba dienās no plkst. 08.00 – 12,00 un no 13,00 – 17,00.   

 PIELIKUMS 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums