Paziņojums par ražošanas/biroja telpas Nr.1 (1.stāvs) nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A, Madonā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoli

iesūtīts: 2023.02.13 13:05
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ražošanas/biroja telpas Nr.1 nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A, Madonā, Madonas novadā (kadastra apzīmējums 7001 001 0019 001), 1.stāvā, nomas tiesības.

Informācija par nomas objektu un izsoles kārtību:

Nekustamā īpašuma adrese

Saieta laukums 2A, Madona, Madonas novads

Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums

7001 001 0019 001

Galvenais lietošanas veids

Ražošanas/biroja telpa

Nomas objekta nosacītā nomas maksa (euro) par Nomas objektiem mēnesī (izsoles sākumcena)

5,00 EUR/m2 (pieci euro, 00 centi) mēnesī par vienu telpas kvadrātmetru, neieskaitot PVN.

Izsoles solis par nomas maksu mēnesī

0,10 EUR (nulle euro, 10 centi)

Iznomāšanas termiņš

10 gadi

Informācija par nomas objektu

N.p.k.

Telpas Nr.

Platība kv.m.

1.

Nr. 1

136,8

Cita informācija par nomas objektu

Telpai atsevišķa ieeja. Telpā atjaunota iekšējā apdare, nodrošināta centrālapkure, koplietošanas sanmezgli, t.sk. personām ar kustību traucējumiem.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi

Nav

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā

Nomnieks nav tiesīgs nodot Objektu apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.

Citi iznomāšanas noteikumi

1.     Nomas maksu nomnieks sāk maksāt pēc Nomas objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

2.     Nomnieks, papildus nomas maksai, Iznomātājam maksā nekustamā īpašuma nodokli, kā arī maksu par komunālajiem, apsaimniekošanas, sakaru pakalpojumiem u.c. pēc sagatavota rēķina.

Izsoles veids

Mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš

Līdz 2023.gada 21.februārim plkst.17:00

Pieteikuma iesniegšanas vieta

Madonas novada centrālās administrācijas Lietvedības nodaļā, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Pieteikumu reģistrēšanas kārtība

Pieteikumu saņemšanas secībā.

Izsoles norises datums un laiks

2023.gada 23.februārī plkst. 13:30

Izsoles norises vieta

Madonas novada centrālā administrācija, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, 1. stāva apspriežu zāle.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Iepriekš vienojoties pa tālruni ar Madonas novada centrālās administrācijas Attīstības nodaļas vadītāju Ilzi Voginu, tālrunis +371 20204906.

Nomas objekta dokumentācija

Ar dokumentāciju var iepazīties Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, 204. kab. (Ramona Vucāne, tālrunis + 371 20228813, e-pasts: ramona.vucane@madona.lv).

Iznomātājs

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000054572, juridiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads.

Kontaktpersonas (vārds, uzvārds, tālrunis, epasts)

Ilze Vogina, tālrunis +371 20204906, e-pasts: ilze.vogina@madona.lv

Aicinām iepazīties ar dokumentiem šeit:

·       izsoles noteikumi

vai Madonas novada centrālajā administrācijā (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, 101.kabinetā).

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums