.

Paziņojums par biroja telpu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A, Madonā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoli

iesūtīts: 2023.02.06 17:19
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli biroja telpu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A, Madonā, Madonas novadā (kadastra apzīmējums 7001 001 0019 001), 2.stāvā, nomas tiesības.

 

Informācija par nomas objektu un izsoles kārtību:

Nekustamā īpašuma adrese

Saieta laukums 2A, Madona, Madonas novads

Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums

7001 001 0019 001

Galvenais lietošanas veids

Biroja telpas

Nomas objekta nosacītā nomas maksa (euro) par Nomas objektiem mēnesī (izsoles sākumcena)

3,30 EUR/m2 (trīs euro, 30 centi) mēnesī par vienu telpas kvadrātmetru, neieskaitot PVN.

Izsoles solis par nomas maksu mēnesī

0,10 EUR (nulle euro, 10 centi)

Iznomāšanas termiņš

10 gadi

Informācija par nomas objektiem

N.p.k.

Telpas Nr.

Platība kv.m.

1.

Nr. 1

104,5

2.

Nr. 2

104,4

3.

Nr. 3

27,8

4.

Nr. 4

58,3

5.

Nr. 5

72,5

Nepieciešamie kapitālieguldījumi

Nomniekam jāpiedalās Iznomātāja realizētā projekta rādītāju sasniegšanā līdz 2023.gada 31.decembrim. 

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā

Nomnieks nav tiesīgs nodot Objektu apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.

Citi iznomāšanas noteikumi

1.      Pretendents var iesniegt nomas pieteikumu uz vienu vai vairākiem Nomas objektiem.

2.      Nomas maksu nomnieks sāk maksāt pēc Nomas objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

3.      Nomnieks, papildus nomas maksai, Iznomātājam maksā nekustamā īpašuma nodokli, kā arī maksu par komunālajiem, apsaimniekošanas, sakaru pakalpojumiem pēc sagatavota rēķina.

Izsoles veids

Mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš

Līdz 2023.gada 14.februārim plkst.17:00

Pieteikuma iesniegšanas vieta

Madonas novada centrālās administrācijas Lietvedības nodaļā (101.kab), Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Pieteikumu reģistrēšanas kārtība

Pieteikumu saņemšanas secībā.

Izsoles norises datums un laiks

2023. gada 16.februārī

Telpas Nr.

Izsoles laiks

1

plkst.14:45

2

plkst.15:10

3

plkst.15:35

4

plkst.16:00

5

plkst.16:25

Izsoles norises vieta

Madonas novada centrālā administrācija, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, 1. stāva apspriežu zāle.

Nomas objekta apskates vieta un laiks

Iepriekš vienojoties pa tālruni ar Madonas novada centrālās administrācijas Attīstības nodaļas vadītāju Ilzi Voginu, tālrunis +371 20204906.

Nomas objekta dokumentācija

Ar dokumentāciju var iepazīties Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, 204. kab. (Ramona Vucāne, tālrunis + 371 20228813, e-pasts: ramona.vucane@madona.lv).

Iznomātājs

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000054572, juridiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads.

Kontaktpersonas (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

Ilze Vogina, tālrunis +371 20204906, e-pasts: ilze.vogina@madona.lv

Aicinām iepazīties ar dokumentiem šeit:

·         izsoles noteikumi

vai Madonas novada centrālajā administrācijā (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, 101.kabinetā).

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums