Paziņojums par neapbūvēta zemesgabala ,,Bākšāni”, kadastra numurs 7090 007 0128, zemes vienība “Vidus Bākšāni” ar kadastra apzīmējumu 7090 007 0128, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoli

iesūtīts: 2022.10.05 14:35
Madonas novada pašvaldība rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldībai piekrītošam zemesgabalam.

Nosaukums, adrese: “Bākšāni”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā

Kadastra numurs: 7090 007 0128

Kadastra apzīmējums: 7090 007 0128

Zemesgabala iznomājamā platība: 2,03 ha platībā

Zemesgabala lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība.

Zemesgabalu raksturojoša informācija – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem; zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa; ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju

Izsoles sākuma nomas maksa 161,00 EUR (viens simts sešdesmit viens euro, 00 centi) gadā bez PVN.

Izsoles solis EUR 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi).

Iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība.

Nomas līguma darbības termiņš: 10 (desmit) gadi.

Izsole notiks 2022.gada 21.oktobrī plkst.13:30, Madonas novada pašvaldības ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva zālē)

Aicinām iepazīties ar izsoles noteikumiem šeit:

· izsoles noteikumi

· īpašuma grafiskais attēls

· nomas līguma projekts

vai arī klātienē Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) un Sarkaņu pagasta pārvaldē (Biksēre, Biksēres ciems, Sarkaņu pagasts, Madonas novads).

Pieteikumus zemesgabala nomas tiesību izsolei var iesniegt Madonas novada Centrālajā administrācijas, lietvedības nodaļā, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, vai elektroniski uz pasts@madona.lv, sākot no izsoles informācijas publicēšanas dienas tīmekļvietnē www.madona.lv līdz 2022.gada 20.oktobrim plkst.17:00.

Zemesgabalu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītāju Sandi Kalniņu, tālr. 28308227, e-pasts: sandis.kalnins@madona.lv

 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums