Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muižas klēts”, Praulienas pagasts, Madonas novads, otro izsoli

iesūtīts: 2022.06.23 09:53
Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Muižas klēts”, Praulienas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7086 010 0210). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 70860100210) 0,2709 ha platībā un ēkas ar kadastra apzīmējumu 7086 010 0210 001.

Izsoles sākotnējā cena – 9120,00, izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 912,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Muižas klēts, Praulienas pagasts izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā 20% (divdesmit procenti) apmērā no nosolītās augstākās cenas, atņemot no tās iemaksāto drošības naudu, bet atlikusī pirkuma maksa jāsamaksā 5 (piecu) gadu laikā, maksājot katru mēnesi pirkuma maksas daļu saskaņā ar līguma Maksājumu grafiku, ņemot vērā to, ka par atlikto maksājumu jāmaksā procenti ar likmi 6% (seši procenti) gadā no nesamaksātās atlikušās Pirkuma maksas daļas.

Izsole notiks 2022.gada 22.jūlijā plkst.13:30 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 21.jūlijam plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā (101.kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Praulienas pagasta pārvaldē (Kalna ielā 2, Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads) pie lietvedes-kasieres, darba laikā (pirmdien – ceturtdien - no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.45 līdz 17.00, piektdien - no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Praulienas pagasta pārvaldes vadītāju I.Zalāni pa tel.Nr.29424912.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums