Neapbūvēta zemesgabala ,,Bez adreses”, kadastra numurs 7068 012 0161, zemes vienība “Bez adreses” ar kadastra Nr. 7068 012 0112, Liezēres pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsole

iesūtīts: 2022.06.02 09:06
Madonas novada pašvaldība rīko mutisku zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldībai piekrītošam neapbūvētam zemesgabalam:

Nosaukums, adrese: “Bez adreses”, Liezēres pagastā, Madonas novadā

Kadastra numurs: 7068 012 0161 

Kadastra apzīmējums: 7068 012 0112 

Zemesgabala iznomājamā platība: 20,21 ha platībā

Zemesgabala lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā  saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība.

Zemesgabalu raksturojoša informācija – aizsargjoslas teritorija gar autoceļu, ceļa servitūta teritorija, 11 ha meža zeme, kas netiek iekļauta iznomājamajā platībā

Iznomāšanas mērķis – lauksaimniecība.

Nomas līguma darbības termiņš: 10 (desmit) gadi.

Izsoles sākuma nomas maksa EUR 1313,65 (viens tūkstotis trīs simti trīspadsmit euro 65 centi) gadā bez PVN.

Izsoles solis EUR 10,00 EUR (desmit euro 00 centi).


Izsole notiks 2022.gada 10.jūnijā plkst.15:00, Madonas novada pašvaldības ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva zālē)

Aicinām iepazīties ar izsoles noteikumiem šeit:

vai arī klātienē Madonas novada pašvaldībā (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads)

Pieteikumus zemesgabala nomas tiesību izsolei var iesniegt Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā, darba dienās (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv, sākot no izsoles informācijas publicēšanas dienas tīmekļvietnē www.madona.lv līdz 2022.gada 9.jūnijam plkst.17:00.

Zemesgabalu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Liezēres pagasta pārvaldes vadītāju Artūru Vāveri, tālr. 29336590, e-pasts: arturs.vavere@madona.lv .

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums