.

APSTIPRINĀTS MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2022.GADAM

iesūtīts: 2022.02.15 11:52
Madonas novada pašvaldības dome š.g. janvārī apstiprināja Madonas novada pašvaldības 2022. gada budžetu. Novada pamatbudžets 2022. gadam ieņēmumos ir apstiprināts 39 614 078 eiro, bet izdevumos – 42 879 771 eiro. Salīdzinot ar 2021. gada sākumu, plānotie ieņēmumi pieauguši par 4 906 889 eiro, bet izdevumi pieauguši par 4 821 323 eiro. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā ir 6 179 451 eiro, kas ir par 3 263 065 eiro mazāk nekā 2021. gada sākumā.

Madonas novada pašvaldības 2022. gada budžeta izstrāde ilga vairāk nekā pusgadu. Jau ierasti gan valsts gan pašvaldību budžetus raksturo dažādi apzīmējumi. Ņemto vērā 2021. gada centrālos notikumus, 2022. gada budžetu var raksturot kā strukturālo pārmaiņu un sociālā atbalsta budžetu.

“Strukturālo pārmaiņu”, jo izveidots jauns novads ar jaunām iestādēm, pārvalžu apvienībām, centralizētu grāmatvedību u.c. pārmaiņām, ko nesusi reforma.  Un jaunais budžets atspoguļo visas šīs būtiskās izmaiņas, kas notikušas novada pārvaldības sistēmā. Novada teritorijas palielinājums nenoliedzami deva jaunus izaicinājums, jo neizbēgami teritorijās, kas iekļāvās jaunveidotajā Madonas novada līdzšinējā prakse bija atšķirīga un to visu salāgot nebija vienkāršs uzdevums. Šis darbs vēl nav noslēdzies, jo ir jomas, kur pakalpojumu apjoms un saturs būs vēl jāpilnveido.

“Sociālā atbalsta”, jo tieši sociālo atbalsta mehānismu blokā vērojams lielākais finansējuma pieaugums. Ja par pašu budžetu mēs varam teikt, ka tas nav palielinājies, tad sociālā joma ir tā, kur šis palielinājums ir būtiski jūtams. Pieaugums ir saistīts ar mājokļa pabalsta palielināšanu. Tas būs nepieciešams arvien vairāk iedzīvotājiem un ar šo pabalstu kaut daļēji centīsimies kompensēt elektrības un citu pakalpojumu cenu kāpumu. Pagaidām grūti prognozēt kādus vēl izaicinājumus mums nesīs 2022. gads tādēļ sociālā atbalsta bloks būs tas ar ko centīsimies iedzīvotājiem pēc iespējas vairāk palīdzēt.

Jāpiebilst, ka sociālo pabalstu sistēma, kas sevī ietver arī bezmaksas ēdināšanu pirmsskolā un skolā,  ir izlīdzināta visā novadā, pielīdzinot to augstākajai latiņai. No tā lielākie ieguvēji ir Ērgļu, Lubānas un Cesvaines iedzīvotāji.

Dzīvojam, ļoti sarežģītā laikā, kas liedz droši prognozēt nākotni, tādēļ būtiski veidot dažādus “drošības spilvenus”. Arī pašvaldības budžetā tādi ir plānoti. Piemēram 1,6 miljoni eiro esam atstājuši kā nesadalītos līdzekļus, kas būs pašvaldības rīcībā dažu situāciju risināšanai - vai tas būtu sociāls atbalsts novada iedzīvotājiem vai papildu finansējums, kādam no jau plānotajiem projektiem.

Kā jau minēju, budžets veidots piesardzīgi, taču tajā ievērtēts finansējums visām būtiskākajām sporta un tūrisma aktivitātēm, kultūras pasākumiem, uzņēmējdarbības atbalstam, jauniešu nodarbinātībai u.c.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, pamatbudžetā ietverta arī investīciju sadaļa. Kopumā investīciju projektiem plānoti aptuveni 8 miljoni eiro – gan pašvaldības, gan valsts gan ES fondu finansējums. Kā nozīmīgākos varu minēt Madonas pilsētas vidusskolas 5. kārtas izbūvi, Cesvaines vidusskolas stadiona būvniecību, Madonas pilsētas apvedceļa pārbūvi, Ļaudonas vidusskolas energoefektivitātes projekta realizāciju, industriālās zonas un biznesa attīstības centra būvniecības noslēgumu. Tie ir tikai daži no projektiem, kurus šogad iecerēts pilnībā vai daļēji realizēt.

Kaut arī viens no centrālajiem vadmotīviem, plānojot jauno novada budžetu bija piesardzība, 2022. gads budžeta un pašvaldības iecerēto aktivitāšu ziņā vienlaikus  ir uzlūkojams arī ar optimismu. Martā tiks iesniegsim vairākus augstas gatavības investīciju projektus valsts mērķdotācijai (vienai pašvaldībai projektu īstenošanai pieejami maksimums 2 miljoni eiro). Finansējums pieejams projektiem, kas saistīti ar atbalstu uzņēmējdarbības vai pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem. Šis būs konkurss, kurā ar saviem projektiem sacentīsies Latvijas pašvaldības.

Atsevišķu projektu īstenošanai centīsimies iegūt kredītu, tostarp aizņēmumu 1 000 000 eiro apmērā pašvaldības noteiktam prioritāram investīciju projektam, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam. Vienlaikus aktīvi strādājam pie Eiropas struktūrfondu finansējuma piesaistes projektiem, kas saistīti ar ēku siltināšanu un ielu apgaismojumu. 

Labā ziņa ir arī tā, ka gada sākumā vērojama pozitīva tendence saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa iekasēšanu. Ja tā saglabāsies, gada beigās varam cerēt uz  budžeta  pārpildi, kas ļaus vairāk līdzekļus veltīt to aktivitāšu īstenošanai, kurām finansējums budžetā netika plānots. Protams, gads vēl ir garš un situācija var strauji mainīties, jo īpaši saskaroties ar jauniem izaicinājumus, taču piesardzīgs optimisms saglabājas.

Detalizēts budžeta izklāsts

Madonas novada pašvaldības budžets izstrādāts saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu  par budžetu un finanšu  vadību, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par pašvaldībām”, MK noteikumiem, kas izdoti saskaņā ar šiem likumiem.

Budžeta veidošanas principi ir saglabājušies nemainīgi – no budžeta tiek finansēta iestāde, aktivitāte, projekts. Katrai iestādei, atbilstoši apstiprinātajam amatu vienību sarakstam, aprēķināts darba algas fonds, paredzēti līdzekļi izdevumu segšanai par apkuri, elektrību, ūdeni un kanalizāciju, skolēnu pārvadājumiem, degvielas iegādei, produktu iegādei skolēnu un PII audzēkņu ēdināšanai, 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanai, atkritumu izvešanai un utilizēšanai.

Papildus valsts finansējumam, pašvaldība ir ieplānojusi trūkstošo finansējumu pedagogu atalgojumiem  gan mūzikas, mākslas skolu, Bērnu un jaunatnes sporta skolas, Bērnu un jauniešu centra pedagogu atalgojumiem, gan vispārizglītojošo skolu pedagogiem kopā gadam  2 540 619 eiro.

Visiem skolēniem no 1. līdz 12.klasei paredzētas brīvpusdienas (0.81 eiro dienā 5.-12. klašu skolēniem no pašvaldības budžeta produktu iegādei, pirmajiem pieciem mēnešiem 126 511 eiro, 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanai pusi finansējuma piešķir valsts 72 727 eiro un pusi pašvaldība 72 727 eiro).

Plānots finansējums no pašvaldības budžeta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai produktu iegādei 1,32 eiro par vienu apmeklējuma dienu vai 1,57 eiro par vienu diennakti. Pirmajiem 8 mēnešiem PII audzēkņu ēdināšanai paredzēti 229 137 eiro.

Skolu un pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai budžetā ir  noteikta arī rezerve 229 537 eiro apmērā, kas plānota ēdināšanas izdevumiem sākot no septembra (gada pēdējiem 4 mēnešiem).

Līdzīgi kā citus gadus pašvaldība ieplāno skolēnu braucienu apmaksāšanu uz izglītības iestādēm. Šogad tie ir 233 259 eiro.

Saistībā ar COVID-19 šogad pašvaldība paredz līdzekļus 108 694 eiro apmērā izdevumu segšanai, kas radušies saistībā ar valstī izveidojušos situāciju COVID-19 dēļ.

Ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi  - iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldību nodevas, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi.  

Nodokļu ieņēmumi

Ieņēmumi no nodokļiem kopumā plānoti 17 183 451 eiro jeb 43,38% no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 15 548 852 eiro. Salīdzinot ar pagājušā gada sākumu, tas ir palielinājies par 1 663 984 eiro. Plānotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2022. gadā ir  39,25% no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti 1 629 599 eiro jeb par 13 688 eiro mazāk kā 2021.gada sākotnējais plāns.

Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa 2022. gadā plānoti  5 000 eiro apmērā jeb par 31 000 eiro mazāk nekā 2021. gada sākumā. Tas saistīts ar valsts ieviestajiem drošības pasākumiem COVID-19 infekcijas samazināšanai.

Nenodokļu ieņēmumi

2022. gada Madonas novada budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt  59 127 eiro apmērā, tajā skaitā, valsts un pašvaldību nodevas 33 511 eiro apmērā, procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 1 536 eiro apmērā,  pārējos  nenodokļu ieņēmumus 6 764 eiro apmērā, ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 17 316 eiro.

Budžeta iestāžu ieņēmumi

Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas, maksas par komunālajiem pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti 1 921 879 eiro apmērā jeb 4,85% no ieņēmumu kopapjoma.

Transfertu ieņēmumi

Pašvaldības ieņēmumu struktūrā  liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem saņemtajiem maksājumiem (transfertu ieņēmumiem), tie plānoti 20 449 621 eiro jeb 51,62% no  ieņēmumu kopapjoma.

Lai radītu pašvaldībām līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei, ņemot vērā pašvaldību sociālekonomiskās atšķirības, notiek pašvaldību finanšu izlīdzināšana. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma paredz pašvaldību finanšu atšķirību daļēju izlīdzināšanu, lai veicinātu pašvaldību iniciatīvu un patstāvību savu finanšu resursu veidošanā un nodrošinātu pašvaldību finansiālās darbības aizsardzību. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanu veic ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF) starpniecību.  Madonas novada pašvaldība  2022. gadā saņems dotāciju no PFIF 7 341 179 eiro.

Ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijām izglītībā plānoti:

 • Dzelzavas internātpamatskolai 532 904 eiro pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī internātpamatskolas uzturēšanas izmaksām;
 • Pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības daļējai pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  3 253 860 eiro;
 • Interešu izglītības programmu daļējai pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 171 919 eiro;
 • Bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā 567 645 eiro apmērā pirmskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālajām iemaksām.

Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu” pielikumiem ieplānotas laika periodam no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.augustam.

Plānots, ka pašvaldība 2022.gadā saņems mērķdotāciju asistentu pakalpojumiem 360 000 eiro, mērķdotāciju literatūras/mācību līdzekļu iegādei 61 087 eiro.

Saskaņā ar  pašvaldības noslēgtajiem  līgumiem  ar Latvijas Nacionālo kultūras centru par profesionālās ievirzes mūzikas/mākslas/dejas izglītības programmu finansēšanu, ministrija 2022.gadam piešķir  valsts budžeta pieejamo finansējumu  476 279 eiro pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mākslas un mūzikas programmai .

Saskaņā ar pašvaldības noslēgto līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju, ministrija piešķir pašvaldībai no valsts budžeta līdzekļus par kopējo summu 270 717 eiro, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu 2022.gadā.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai plānoti 388 500 eiro.

Pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par aktīvā nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu, kam tiks saņemts finansējums 190 800 eiro.

1.-4.klases skolēnu ēdināšanai pirmajiem 5 mēnešiem plānots saņemt no valsts budžeta 72 727 eiro.

Pašvaldība 2022. gadā saņems valsts mērķdotāciju pašvaldību autoceļu (ielu) uzturēšanai 1 424 755 eiro.

2022.gadā pašvaldība plāno saņemt 4 289 949 eiro lielu valsts mērķdotāciju dažādu ES finansētu projektu īstenošanai.

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas, salīdzinot ar 2021.gada sākumu:

palielinājušies prognozētie ieņēmumi no

 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa par 1 663 984 eiro;
 • ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem par 96 690 eiro;
 • mērķdotācijām no valsts budžeta 5 198 480 eiro;

samazinājušies plānotie ieņēmumi no

 • nekustamā īpašuma nodokļa par 13 688 eiro;
 • dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda par 1 055 879 eiro;
 • azartspēļu nodokļa par 31 000 eiro;
 • transfertiem no citām pašvaldībām 901 400 eiro;
 • nenodokļu ieņēmumiem par 39 103 eiro;

Izdevumi

Izpildvaras funkciju nodrošināšanai plānots finansējums 3 751 662 eiro apmērā, tajā skaitā pašvaldības iepriekšējos gados saņemto un kārtējā gadā plānoto aizņēmumu  procentu nomaksa 44 559 eiro, kredītu apkalpošanas maksu samaksai 49 703 eiro. Aizņēmumi nepieciešami ES struktūrfondu projektu realizācijai.

Sabiedriskai kārtībai un drošībai paredzēts finansējums 16 600 eiro apmērā.

Ekonomiskai darbībai paredzēts finansējums  570 769 eiro apmērā.  Šajos izdevumos ietilpst finansējums vispārējiem nodarbinātības pasākumiem, lauksaimniecībai, tūrismam. Lai  atbalstītu nodarbinātības līmeņa paaugstināšanos un nodrošinātu bezdarbnieku iesaisti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos,  noslēgts līgums ar Nodarbinātības Valsts aģentūru par algotu pagaidu sabiedrisko darbu vietu izveidi un finansējuma piesaisti.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēts finansējums 7 922 102 eiro apmērā. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā  ir 18,47%. Šajos izdevumos ietilpst  finansējums mājokļu attīstībai, teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai, ūdensapgādei, ceļu uzturēšanai, investīciju projektu īstenošanai.

Veselībai paredzēti 292 327 eiro. Galvenokārt līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu darbībai.

Atpūtai un kultūrai paredzēti 3 320 864 eiro. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā  ir 7,74%. Līdzekļi paredzēti kultūras  un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeju, kultūras namu darbības nodrošināšanai.

Izglītībai paredzēti 19 373 335 eiro. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā  ir 45,18%. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un  mākslas skolu, bērnu un jaunatnes sporta skolas, bērnu un jauniešu centra darbības nodrošināšanai, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai, skolēnu pārvadājumiem, ēdināšanai. Šajā summā ietilps arī rezerves izglītības iestāžu pedagogu atalgojumiem no septembra līdz decembrim, kā arī līdzekļi pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu un vispārējo skolu skolēnu ēdināšanai otrajā pusgadā. Šeit paredzēti arī daži izglītības investīciju projekti. 

Sociālai aizsardzībai paredzēti 7 632 112 eiro. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā  ir 17,80%. Tajā skaitā 1 332 187 eiro ir sociālajiem pabalstiem paredzētie līdzekļi. 

Finansēšanai (aizdevumu pamatsummu atmaksai) 2022. gadā ir paredzēti 2 242 928 eiro. Plānots arī saņemt aizņēmumus 2 794 484 eiro apmērā.

48,72 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem (20 891 605 eiro) paredzēts izlietot atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (ieskaitot rezervi pedagogu atalgojumiem no septembra), 3 293 354 eiro paredzēts izlietot komunālo pakalpojumu apmaksai, degvielas un kurināmā iegādei, 1 197 866 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem paredzēti produktu iegādei 1. – 12.klašu skolēnu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai (ieskaitot rezervi 2.pusgadam) un pansionātu iemītnieku ēdināšanai, 233 359 eiro paredzēti skolēnu pārvadājumiem. Ceļu un ielu uzturēšanai paredzēti 1 424 755 eiro.

Ņemot vērā esošo situāciju valstī, kas saistīta ar COVID-19 pandēmiju, pašvaldība sniedz palīdzību krīzes situācijā nonākušajiem. Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests piešķir pabalstus ģimenēm (personām), ja saistībā ar ārkārtas situāciju tām ir iestājušies apstākļi, kurā tās saviem spēkiem nespēj pārvarēt ārkārtas situācijas radītās sekas.


Agris Lungevičs

Madonas novada pašvaldības

domes priekšsēdētājs

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums