"Madonas novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


 
 Projekta ieviesējs

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Projekta realizācijas termiņš

01.12.2012.-31.07.2012.

Projekta mērķis

Paaugstinot darbinieku zināšanas projektu vadības procesos, veicinot savstarpējo sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanā, panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību ES un citu ārvalstu finanšu avotu līdzfinansētu projektu sagatavošanā un ieviešanā.

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes

1.Projekta administrēšana

2. Apmācību cikls Madonas novada pašvaldības, pārvalžu un izglītības iestāžu darbiniekiem;

3. Apmācības komandas lēmumu pieņemšanā, sadarbības veicināšanā un kopīga mērķa sasniegšanā;

4. Metodiskā materiāla izstrāde par projektu tehniskajiem, finanšu un ekonomiskajiem aspektiem kvalitatīvai un vienotai projektu sagatavošanai un ieviešanai Madonas pašvaldībā.;

5.Informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekta rezultāti

- Apmācīti pašvaldības, pārvalžu un izglītības iestāžu darbinieki – 76 cilvēki;

- Komandas izveide – 25 cilvēki;

- Foto disks ar mācību darba materiāliem un norisi – 1CD;

-Metodiskais materiāls - 200 eks.

Finansējums

11172,60 LVL -
"100% no projekta finansē Eiropas Savienība  ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu"

Projekta ieviešanas gaita

27.10.2011. parakstīts līgums ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta ieviešanu.

Informatīvs paziņojums par ESF projekta ietvaros plānotajiem iepirkumiem, uz kuriem neattiecas Publiskā iepirkuma likuma regulējums:
Metodiskā materiāla izsrāde

Metodiskā materiāla maketēšana, iespiešana un CD izveidošana

Kafijas paužu nodrošināšana apmācību ciklam un apmācību telpu noma un ēdināšanas pakalpojumi
 
ESF projekta ietvaros 20.04.2012. ir pieņemts lēmums noslēgt līgumus:
„Matodiskā materiāla izstrāde” ar saimnieciskās darbības veicēju Janīnu Apsīti, reģ. Nr.16106711713, par kopējo summu – Ls 2 200.00;
„Metodiskā materiāla maketēšana un iespiešana, CD izveidošana”  ar  SIA „D86”, reģistr.Nr.45403028287, par kopējo summu – Ls 690.00;
„Kafijas paužu nodrošināšana apmācību ciklam un apmācību telpu noma un ēdināšanas pakalpojumi” – ZS „Kučuru dzirnavas”, reģ. Nr. 47101001802, par kopējo summu – Ls 1181.00
uz 01.06.2012. projekta ieviešanā ir:
-  veiktas apmācības  "Apmācību cikls Madonas novada pašvaldības, pārvalžu un izglītības iestāžu darbiniekiem" apmācīti 75 cilvēki;
 - Veiktas apmācības "Komandas lēmuma pieņemšanā, sadarbības veicināšanā un kopīga mērķa sasniegšanā" - izveidota 25 cilvēku -pašvaldības darbinieku komanda.
- Norīt darbs pie metodiskā materiāla izstrādes.
- Pabeigta projekta ieviešana.Īstenotas visas projekta aktivitātes.

Metodiskais materiāls vienotai projektu sagatavošanai un ieviešanai Madonas novada pašvaldībā

Prezentācija -  Apmācību kurss “Iepirkumi Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu avotu līdzfinansētos projektos”
Mērķa grupas apmierinātība - novērtējuma anketas

Prezentācija - Apmācību kurss “Būvniecības tiesiskuma ievērošana projektu īstenošanā”
Mērķa grupas apmierinātība - novērtējuma anketas


Prezentācija - Apmācību seminārs“Projekta sagatavošanas, aktivitāšu un vadības plānošana”
Mērķa grupas apmierinātība- novērtējuma anketas

 

© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums