Projekts Nr.8.1.2.0/17/I/017 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā”

    ".  Projekta īstenošana paredzēta vispārējās izglītības iestādēs Madonas Valsts ģimnāzijā (Skolas iela 10, Madona)un Madonas pilsētas vidusskolā (Valdemāra bulvāris 6, Madona). 
Projekta mērķis ir Madonas novada izglītības infrastruktūras attīstība , lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. 
Projekta ietvaros paredzēta ieguldījumu veikšana atbalstāmajās darbībās: 
- ergonomiskas mācību vides izveide Madonas pilsētas vidusskolā un Madonas Valsts ģimnāzijā., 
- informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde Madonas pilsētas vidusskolā un Madonas Valsts ģimnāzijā, 
- jaunu dabaszinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošana 7. – 9.klašu grupai Madonas pilsētas vidusskolā un Madonas Valsts ģimnāzijā; 
- reģionālā metodiskā centra izveide Madonas Valsts ģimnāzijā, - izglītības iestādes sporta infrastruktūras pārbūve Madonas pilsētas vidusskolā.
 Projekta rezultātā Madonas novadā tiks modernizētas 2 vispārējās izglītības iestādes - Madonas Valsts ģimnāzija un Madonas pilsētas vidusskola. 
Projekta izmaksas kopā EUR 7194348.73, attiecināmās izmaksas EUR 5651609.61, Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 3629094.00 jeb 64.21% , valsts budžeta dotācija EUR 505628.90 jeb 8.95%, Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 1516886.71 EUR jeb 26.84% no kopējām attiecināmām izmaksām, neattiecināmās izmaksas EUR 1542739.12. Projekta plānotais īstenošanas termiņš no 2018.gada marta līdz 2023. gada 31.decembrim. 

Uz.14.05.2018.

 

Projekta ietvaros ir uzsāktas vairākas aktivitātes:

-               Izstrādāts būvprojekts «Madonas pilsētas vidusskolas un stadiona pārbūve» un veikta būvekspertīze;

-               Izstrādāts būvprojekts «Madonas Valsts ģimnāzijas un stadiona pārbūve» un veikta būvekspertīze .


Uz 01.07.2018.

-               Iegādāta ergonomiskas mēbeles 3 klašu komplektiem;

-               Iegādātas IT tehnoloģijas Madonas pilsētas vidusskolā un Madonas Valsts ģimnāzijā (plasnšetdatori, portatīvie datori, skārienjūtīgie displeji, balsošanas pultis).

-               Tiek gatavota iepirkuma dokumentācija būvdarbiem «Madonas Valsts ģimnāzijas un stadiona pārbūve» un  «Madonas pilsētas vidusskolas un stadiona pārbūve».

-               Lai nodrošinātu skolēnu interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem ir uzsākta iepirkuma procedūra  3D printeru un 3D skenēšanas komplektu piegādei Madonas pilsētas vidusskolā un Madonas Valsts ģimnāzijā.

 uz 01.09.2018.
-Veikta ergonomisko mēbeļu iegāde EIS sistēmā ;
-Veikta informāciju tehnoloģiju iegāde EIS sistēmā;
-Iepirkuma procedūras rezultātā 16.08.2018. iegādāti 3D printeru un 3D skenēšanas komplekti Madonas pilsētas vidusskolai un Madonas Valsts ģimnāzijai. Piegādātājs SIA «Baltic3d.EU» līguma summa  26612,74 EUR. Veikta pedagogu apmācība.
Uz.01.12.2018. 
 

-              Izstrādāts būvprojekts «Madonas pilsētas vidusskolas un stadiona pārbūve» un veikta būvekspertīze; tiek gatavota iepirkuma dokumentācija būvdarbiem

-              Izstrādāts būvprojekts «Madonas Valsts ģimnāzijas un stadiona pārbūve» un veikta būvekspertīze; tiek gatavota iepirkuma dokumentācija būvdarbiem

-              Iegādātas ergonomiskas mēbeles 3 klašu komplektiem  Madonas pilsētas vidusskolai (divvietīgie skolas galdi - 60gab., vienvietīgi galdi – 60gab., krēsli – 180 gab., datorkrēsli – 30 gab.) ;

-              Iegādātas IT tehnoloģijas Madonas pilsētas vidusskolā un Madonas Valsts ģimnāzijā :
 Uz 01.04.2019.
-Veikts iepirkums no 11.01.2019. – 05.03.2019. būvdarbiem «Madonas Valsts ģimnāzijas ēku kompleksa un stadiona pārbūve» . Noslēgts līgums ar SIA «Woltec» par kopējo līguma summu 4170351,743 EUR . Būvdarbu izpildes termiņš no 03.06.2018. – 31.08.2020.

uz 01.06.2019.
-Veikts iepirkums būvdarbiem «Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve».
-Veikts iepirkums no 12.03.2019.- 02.05.2019.  «Virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana Madonas vidusskolai Valdemāra bulvārī 6, Madonā» , iepirkuma rezultātā līgums tiks slēgts ar SIA «Grandus» par kopējo līguma summu 145195,77 EUR.
Uz 01.09.2019.
iegādātas ergonomiskas mēbeles galdi - 340 gab. un 280 krēsli Madonas pilsētas vidusskolas mācību klasēm.
Iegādāti 10 interaktīvie displeji ar programmatūru Madonas pilsētas vidusskolai.

Uz 01.12.2019.
‌Iegādāti 10 datori Madonas pilsētas vidusskolai.
‌Iegādātas ergonomiskas mēbeles 300 galdi un 300 krēsli Madonas pilsētas vidusskolai.

Uz 02.02.2020.
‌Piegādātas ergonomiskās mēbeles- galdi un krēsli Madonas pilsētas vidusskolas mācību klasēm.


Uz 01.06.2020.

‌- 28.05.2020. pasvaldības lēmums Nr.201 par būvdarbu līgumsu slēgšanu   SIA «Woltec» līg Nr. MNP/2.4.6/20/54 1.kārta. Sporta zāles korpusa atjaunošana. Piebūves mācību korpusiem. un 2.kārta. Ēdamzāles/aktu zāles korpusa atjaunošana”
‌-16.06.2020. pašvaldības lēmums Nr.221 Piegādātāju apvienība “Ošukalns celtniecība un Erbauer group” līg.Nr. MNP/2.4.6/20/76 “6.kārta. Stadiona pārbūve un teritorijas labiekārtošana. Tribīnes” Madonā.

‌Uz 01.11.2020
‌Madonas Valsts ģimnāzijai iegādātas ergonomiskas mēbeles - galdi, krēsli, galdi zīmēšanai un rasēšanai, kā arī iegādātas mēbeles dabas zinību un ķīmijas māību klasēm.

Uz 31.12.2020.

 Saņemts akts kods Nr.20056780700201 no Valsts būvniecības kontroles biroja   "Par objekta Madonas valsts ģimnāzijas ēku kompleksa un stadiona pārbūve pieņemšanu ekspluatācijā".

Uz.01.02.2021.
‌19.01.2021. Madonas novada pašvaldībā pieņemts lēmums par būvdarbu uzsākšanu  Madonas pilsētas vidusskolā "Skolas I mācību korpusa un savienojošo gaiteņu atjaunošana".Līgums noslēgts ar SIA "Selva būve". Būvuzraudzību veic SIA "Būvrem", autoruzraudzību veic SIA "Livland". 

‌Uz 20.04.2021.  Madonas novada pašvaldībā pieņemts lēmums par būvdarbu uzsākšanu  Madonas pilsētas vidusskolā "Skolas II mācību korpusa un savienojošo gaiteņu atjaunošana".Līgums noslēgts ar SIA "P.M.G.". Būvuzraudzību veic SIA "Būvrem", autoruzraudzību veic SIA "Livland". 

‌14.05.2021. pieņemts ekspluatācijā objekts  Madonas pilsētas vidusskola "1.kārta. Sporta zāles korpusa atjaunošana. Piebūves mācību korpusiem. un 2.kārta. Ēdamzāles/aktu zāles korpusa atjaunošana”.

‌Uz 06.08.2021. Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijā  pieņemts lēmums "Vizuālo prezentāciju iekārtu, aktu zāles aprīkojuma un cita aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Madonas Valsts ģimnāzijā un Madonas pilsētas vidusskolā.

Uz 04.09.2021.  
‌ ‌01.09.2021.pieņemts ekspluatācijā objekts  Madonas pilsētas vidusskola  “6.kārta. Stadiona pārbūve un teritorijas labiekārtošana. Tribīnes” Madonā.
‌ Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijā  pieņemts lēmums "Svešavalodu apmācību platformas piegāde un uzstādīšana Madonas Valsts ģimnāzijā un Madonas pilsētas vidusskolā ".

Uz 27.12.2021.
‌  ‌12.11.2021. pieņemts ekspluatācijā objekts  Madonas pilsētas vidusskola  "Skolas I mācību korpusa un savienojošo gaiteņu atjaunošana"
17.11.2021. pieņemts ekspluatācijā objekts  Madonas pilsētas vidusskola 2.kārta. Ēdamzāles/aktu zāles korpusa atjaunošana” .
 ‌23.12.2021 .pieņemts ekspluatācijā objekts  Madonas pilsētas vidusskola  Skolas II mācību korpusa un savienojošo gaiteņu atjaunošana".

Uz.02.02.2022.
‌Madonas Valsts ģimnāzijā un Madonas pilsētas vidusskolā ir uzstādītas svešvaldu apmācības platformas. Līguma ietvaros plānota pedagogu apmācība un programmas lietotāju darbības atbalsts.

Uz 23.08.2022. izsludināta atkārtota iepirkumu procedūra būvdarbiem "Madonas pilsētas vidusskolas III mācību korpusa pārbūve Valdemāra bulvārī 6, Madona"

‌Uz 08.11.2022. iepirkumu komisijā pieņemts lēmums  slēgt līgumu ar  SIA "WOLTEC", reģistrācijas numurs 44103097350, adrese Ausekļa iela 31, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, Madonas pilsētas vidusskolas III mācību korpusa pārbūve Valdemāra bulvārī 6, Madonā”  par kopējo līgumcenu euro 868 208,08 (astoņi simti sešdesmit astoņi tūkstoši divi simti astoņi euro, 08 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. 
Iesūtīts: 01.04.2018 00:00
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums