Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licences

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licenču izsniegšana notiek saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.18 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" (apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības domes 31.05.2022. lēmumu Nr. 327 (prot. Nr.13, 4.p.)) noteikto kārtību.

Licences izsniedz juridiskām un fiziskām personām, kas nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.

Lai saņemtu licences Madonas novada pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:

Juridiskai personai:

 • iesniegumu licences saņemšanai (1. pielikums), kurā norāda pieprasītāja nosaukumu, juridisko adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, izglītības programmas nosaukumu;

 • dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās izglītības programmas īstenošanai, kopiju;

 • Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopiju par vietas un telpu atbilstību noteiktām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam, izņemot gadījumus, kad izglītības programmu īstenos Pašvaldības izglītības iestādes telpās;

 • izglītības programmu datorrakstā valsts valodā, kas ietver: programmas mērķu formulējumu, programmas uzdevumus, programmas ilgumu akadēmiskajās stundās, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, programmas īstenošanas plānu, programmas mērķauditoriju;

 • izglītības programmas īstenošanā iesaistīto personu izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, dzīves un darba gājuma apraksts (CV);

 • izziņu no Sodu reģistra personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas, izņemot Pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem;

 • programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu, kurā norādīts licences izsniedzēja pilns nosaukums un paredzēta vieta licences numuram, gadījumos, kad īstenos pieaugušo neformālās izglītības programmu.pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda licences pieprasītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kontakta personas vārds un uzvārds, licencējamās izglītības programmas nosaukums.

Fiziskai personai:

 • iesniegumu licences saņemšanai (1. pielikums), kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, izglītības programmas nosaukumu;

 • dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās izglītības programmas īstenošanai, kopiju;

 • Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopiju par vietas un telpu atbilstību noteiktām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam, izņemot gadījumus, kad izglītības programmu īstenos Pašvaldības izglītības iestādes telpās;

 • izglītības programmu datorrakstā valsts valodā, kas ietver: programmas mērķu formulējumu, programmas uzdevumus, programmas ilgumu akadēmiskajās stundās, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, programmas īstenošanas plānu, programmas mērķauditoriju, informāciju par programmas materiālo un finansiālo nodrošinājumu;

 • izglītības programmas īstenošanā iesaistīto personu izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves un darba gājuma apraksts (CV);

 • izziņu no Sodu reģistra personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas, izņemot Pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem;

 • programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu, kurā norādīts licences izsniedzēja pilns nosaukums un paredzēta vieta licences numuram, gadījumos, kad īstenos pieaugušo neformālās izglītības programmu.pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.


Madonas novada pašvaldības licencētās pieaugušo neformālās izglītības un interešu izglītības programmas ir atrodamas Excel pielikumā "Licences"





© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums