Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licences

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licenču izsniegšana notiek saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 "INTEREŠU IZGLĪTĪBAS UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANAS UN SASKAŅOŠANAS KĀRTĪBA" (apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības domes 25.02.2016. sēdes lēmumu Nr.84 (protokols Nr.4, 28.p)) noteikto kārtību.

Licences izsniedz juridiskām un fiziskām personām, kas nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.

Lai saņemtu licences Madonas novada pašvaldībā (Saieta laukums 1, 101.kab.) jāiesniedz šādi dokumenti:

Juridiskai personai:

 • pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda licences pieprasītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kontakta personas vārds un uzvārds, licencējamās izglītības programmas nosaukums;
 • licencējamās izglītības programmas oriģināls datorrakstā valsts valodā divos eksemplāros, kas ietver: programmas mērķa formulējumu, programmas uzdevumus, programmas ilgumu stundās, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, programmas īstenošanas plānu, programmas mērķauditoriju (veidlapa programmas paraugam DOC, veidlapa programmas paraugam PDF);
 • izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopiju (uzrādot oriģinālu);
 • Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopiju par vietas un telpu atbilstību noteiktām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu). Atzinums nav jāiesniedz, ja programma tiek īstenota Pašvaldības izglītības iestādē;
 • dokumenta (apliecības, sertifikāta vai apliecinājuma) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves.

Fiziskai personai:

 • pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • licencējamās programmas oriģināls datorrakstā valsts valodā divos eksemplāros, kas ietver: programmas mērķa formulējumu, programmas uzdevumus, programmas ilgumu stundās, plānoto rezultātu aprakstu, izglītības satura aprakstu, programmas īstenošanas plānu, programmas mērķauditoriju (veidlapa programmas paraugam DOC, veidlapa programmas paraugam PDF);
 • Pedagoga privātprakses sertifikāta kopija (uzrādot oriģinālu);
 • dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, kopiju (uzrādot oriģinālu);
 • Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopiju par vietas un telpu atbilstību noteiktām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu). Atzinums nav jāiesniedz, ja programma tiek īstenota Pašvaldības izglītības iestādē;
 • pieteikumam jāpievieno izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo personas izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • dokumenta (apliecinājuma) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas izglītības programmas apguves.


Madonas novada pašvaldības licencētās pieaugušo neformālās izglītības un interešu izglītības programmas ir atrodamas Excel pielikumā "Licences"


Madonas novada pašvaldības izglītības un kultūras iestāžu piedāvātas interešu izglītības programmas apkopotas Interešu izglītības katalogā© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums