Jautā pašvaldībai

Meklēšana:  Uzdot jautājumu
Kaiva Bērziņa 04.07.2021 12:58
Labdien, Vai ir iespējams uzzināt, kuras Madonas novadā ir pieejamas kā publiskās peldvietas?
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 08.07.2021 11:21
Labdien! Ar publisko atpūtas vietu sarakstu (tostarp bez maksas apmeklējamo) sarakstu var iepazīties http://www.madona.lv/turisms/ui/jaunumi?fu=read&id=929
Jāzeps Lielausis 03.07.2021 14:24
Vēlos vērst uzmanību, ka Barkavā centra kapos pēc vētras no 25.jūnija stāv bīstams koks, kas apdraud[…] cilvēkus. Vai kāds var organizēt tā koka novākšanu, kamēr nav notikusi nelaime un uzgāzies kādam uz galvas?
Aleksandrs Šrubs Madonas novada pašvaldības Barkavas pagasta pārvaldes īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs 05.07.2021 15:36
Labdien! Kokam nolauzts zars, kas turas pie stumbra un ar zariem atstutējies pret zemi. Ņemot vērā to, ka pārvaldē nav tāda speciālista, kas varētu bez riska to nogriezt, nesabojājot kapu vietas un to, ka zars […]nerada bīstamību apkārtējiem, ir vienošanās ar speciālistu, kurš nolauzto zaru novāks jau šīs nedēļas laikā.
Madoniete Madoniete 30.06.2021 23:21
Kādēļ jau vairākas nedēļas apvedceļš ir bez apgaismojuma???
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 09.07.2021 11:42
Labdien! Rūpniecības ielas posmā, kur uzstādīts ielu apgaismojums, konstatēti defekti, kurus būvniekam garantijas laikā ir pienākums novērst. Pašvaldība ir informējusi būvnieku par defektiem un devusi laiku līd[…]z 15. jūlijam to novēršanai. Ja būvnieks to neizdarīs pašvaldībai ir tiesības izmantot būvdarbu līgumā paredzēto garantijas polisi un, piesaistot citu būvnieku, defektus novērst.
Janis Abols Degumniekos 10.06.2021 22:12
Labdien.!Degumnieku lidlauka būs sogad avijacijas sveki.!! Kadi ir darbi ir paredzeti sogad, Degumni[…]ekos!!!! 2021.g.
Aigars Šķēls Madonas novada pašvaldības Barkavas un Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs 09.07.2021 11:45
Labdien! Aviācijas svētki ierastajā formātā 2021. gadā netiks rīkoti, jo epidemioloģiskās situācijas ierobežojumi to neļauj. Procesā ir nomas līguma slēgšana ar uzņēmēju par izbūvētās infrastruktūras izmantoš[…]anu un lidlauka patstāvīgas darbības uzsākšanu. Tālākās attīstības ieceres tiks skatītas kopā ar uzņēmēju.
Jānis no Ļaudonas 08.06.2021 08:21
Labdien! No Jūnija no Madonas uz Rīgu iet vilciens, bet no Ļaudonas ar rīta autobusu, kas iet caur M[…]ārcienu un Sauleskalnu vairs nevar aizbraukt pārsēžoties uz Rīgu. Vai nav domāts šo autobusa kursēšanas laiku pielāgot vilciena kursēšanas laikam, lai Mārcienā varētu pārsēsties no autobusa uz vilcienu.
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 05.07.2021 15:50
Labdien! Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļa izskata, apkopo Vidzemes reģiona novadu pašvaldību, tostarp arī Madonas, juridisko un fizisko personu ierosinājumus, ieteikumus un pretenzijas […]par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizāciju Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā un sniedz atbildes un atzinumus, kā arī sagatavo un sniedz VSIA „Autotransporta direkcija” ierosinājumus, atzinumus un viedokli sabiedriskā transporta maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutu plānošanai, izmaiņām. Jūsu priekšlikums ir nosūtīts minētajai nodaļai, ar lūgumu sniegt atbildi, vai ir iespējams veikt korekcijas sab. transporta maršrutos. PAPILDINĀTS 05.07.2021 Pašvaldība ir saņēmusi Vidzemes plānošanas reģiona izvērtējumu par Jūsu priekšlikumu. Tajā minēts, ka: "Vidzemes plānošanas reģions (VPR) savas kompetences ietvaros izvērtēja minēto situāciju un informē par sekojošo. Maršruta Nr. 5464 Madona–Mārciena–Mētriena reisā Nr. 12 plkst. 05:00 no Mētrienas ( patlaban plkst. 05:35 Mārcienā, vilciens-plkst.05:10 Mārcienā) ar š.g. 18. janvāri tika veikti grozījumi pēc iedzīvotāju ierosinājuma. Iepriekš šis reiss no Mētrienas tika izpildīts plkst. 04:25 un, ņemot vērā iedzīvotāju nepieciešamību, tas bija par agru un, lai šo reisu varētu izmantot nokļūšanai uz darba vietām Madonas pilsētā, reisa izpilde tika noteikta vēlāk. Lai ar šo reisu būtu iespējams pārsēsties uz vilcienu, tā izpildes laiks būtu jāmaina atpakaļ uz agrāku, kas radītu neērtības iedzīvotājiem kuri šo reisu izmanto ikdienā lai nokļūtu uz darbu. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 171. punktu un uz augstāk minēto, VPR neatbalsta ierosinājumu mainīt maršruta Nr. 5464 Madona–Mārciena–Mētriena reisa Nr. 12 uzsākšanu no Mētrienas uz agrāku."
Madonas Iedzīvotājs 25.05.2021 10:09
Madonā saules ielā Starp 31 un 33 numuru atrodas neapsaimniekots zemes gabals, kas ilgstoši nav kopt[…]s un rada ne pārāk labu skatu. kaut zāli nopļaut uz tuvojošajiem pilsētas svētkiem.
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 26.05.2021 16:33
Labdien! Minētā teritorija ir fiziskas personas īpašumā. Pašvaldības Īpašumu uzturēšanas nodaļas darbinieki zemes gabalu, cik tālu tas ir iespējams, pļaujot līdzās esošo pašvaldības teritoriju ar zāles pļaušana[…]s tehniku appļauj, bet ar krūmgriežiem tā netiek appļauta, jo tas nav pašvaldības īpašums. Par īpašuma sakopšanu ir atbildīgs īpašnieks. Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumu Nr. 33 „Madonas novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo būvju uzturēšanas un tām pieguļošo publiskajā lietošanā esošo teritoriju kopšanas noteikumu ” 2.1.2. teikts, ka: "Zāles nopļaušanu, ja zāles garums pārsniedz 15 cm, un aizvākšanu. Neapbūvēto teritoriju Īpašniekiem zāli visā zemes gabala teritorijā (ieskaitot ceļmalas un grāvjus) jānopļauj ne retāk kā divas reizes sezonā - līdz 22.jūnijam un līdz 1.septembrim un jāveic papildus pļaušana, ja zāles garums pārsniedz 20 cm. Nedrīkst pieļaut zemes gabala aizaugšanu ar krūmiem - tie jānocērt vai jānopļauj katru gadu līdz 1.oktobrim". Par konkrētā noteikumu punkta neievērošanu fiziskām personām var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu 15 eiro līdz 350 eiro. Pēc saistošajos noteikumos noteiktā termiņa pašvaldība īpašuma īpašniekam nosūta atgādinājumu-brīdinājumu, lai tiktu sakopts īpašums. Ja īpašums norādītajā termiņā netiek sakopts, kā noteikts noteikumos, tad pret īpašuma īpašnieku par saistošajos noteikumos noteikto administratīvo pārkāpumu tiek uzsākts administratīvo pārkāpumu process, un viņš tiek saukts pie administratīvās atbildības.
Biksēres iedzīvotājs 18.05.2021 09:49
Labdien, Šorīt 18.maijā Biksērē notiek jauna ceļa izbūve vietējam uzņēmējam, pa pašvaldības zemi. P[…]agājušogad šis pats vietējais uzņēmējs uz pašvaldības zemes izbūvēja auto stāvvietu. Protams, ir jauki ka teritorija tiek sakopota, bet uz kāda pamata pašvaldības zeme tiek atvēlēta viena indivīda vajadzībām, neņemot vērā pārējo iedzīvotāju intereses? Krietni paaugstināsies smagā transporta, traktoru kustība pa Biksēres dzīvojamo daļu (iepriekš bija dzīvojamā zona). Ja šim uzņēmējam pašvaldība ir tik pretimnākoša, tad varbūt vajadzētu palūgt šo pašu ielu kaut noasfaltēt un kaut painformēt sabiedrību?
Sandis Kalniņš Madonas novada pašvaldības Dzelzavas un Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs 18.05.2021 12:18
Labdien. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem būvē piekļuvi savam īpašumam, kas nepieciešams, lai pilnvērtīgi veiktu saimniecisko darbību. Ja runājam par dzīvojamo daļu, šobrīd tiek izstrādāts koncepts scenārijam, la[…]i pilnībā izslēgtu transporta kustību Biksērē ap bērnu rotaļu laukumu, šo zonu pilnībā atvēlot cilvēkiem. Līdz ko izstrādāsim attiecīgu dokumentāciju ar visiem alternatīvajiem transporta kustības risinājumiem, veiksim nepieciešamās darbības, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli. Pagājušajā gadā vietējais uzņēmējs investēja savas uzņēmējdarbības attīstībai Biksēres ciemā. Šo investīciju ietvaros pašvaldība saskaņoja iebraucamā ceļa un stāvlaukuma izbūvi daļēji uz pašvaldībai piederošas zemes, lai atbalstītu un veicinātu uzņēmējdarbību, kas, it īpaši pagastos, ir ļoti nozīmīgs faktors gan darba vietu radīšanā, gan nodokļu maksājumu saņemšanai valsts kopbudžetā. Informēju, ka šobrīd notiek projektēšanas darbi ceļa posma no veikala līdz pieslēgumam valsts autoceļam atjaunošanai. Rezultātā tiks izveidots ceļš ar pareizu profilu mitruma novadīšanai un melno segumu, daļēji nosedzot grants ceļa posmu līdz šobrīd uzņēmēja būvētajam jaunajam ceļam uz savu īpašumu. Būvdarbus plānots veikt šogad. Par projekta īstenošanu lems Madonas novada pašvaldības dome augusta domes sēdē.
Zane Madoniete 14.05.2021 16:55
Cienījamie Madonas novada pašvaldības darbinieki, kad Jūs pēdējo reizi esat bijuši Madonas pilsētas […]kapos? Tā nekārtības kapos pie kapličas ir neizprotama. Pie kapličas ieejas stāv eglītes bez skujām, gavenie ceļi pilni ar salūzušiem zariem, Madonas pilsētas goda pilsoņa T. Kaufelda kapiņš nav apkopts šajā pavasarī- vecas puķu podiņš un sveces mētājas... Tas nedara godu Madonai. Var redzēt , kad kapos nav saimnieka.Aizbrauciet un paskatieties.
Ilgvars Meļķis Madonas kapu pārzinis 22.05.2021 18:04
Labdien! Zaļajā zonā pie kapličas, iedzīvotāju ērtībai, pavasarī un vasaras sākumā ir novietots lapu maiss, lai tuvāko kapu kopiņu kopējiem nav jāmēro tik liels attālums līdz konteineram. Tāpat pie maisa blakus[…] ir iespējams nolikt zarus, kurus regulāri izvedam. Pēdējās nedēļas vējš ir palauzījis sausos koku zarus ne tikai kapos. Kapu taciņas tiek izstaigātas un zari savākti. Pēc izvadīšanas ceremonijas, aizgājēja piederīgie, palūdza, ja tas ir iespējams, vēl 10 dienas atstāt eglītes nenovāktas. Līdzko uznāca nedaudzās siltās dienas, eglītēm skujas nobira un uzreiz tās arī tika novāktas. T.Kaufelda radinieki ir izteikuši vēlmi, ka turpmāk paši rūpēsies par kapavietas labiekārtošanu un sakopšanu.
Janis A. Degumniekos 14.05.2021 13:01
Sveiki jautāju jau atkātoti...Kad uz Celtnieku ielas Degumniekos tiks izveidota ir paredzēta ceļa se[…]guma maiņa?? izmantojot virsmas apstrādes tehnoloģiju.!!!!
Aigars Šķēls Madonas novada pašvaldības Ošupes un Barkavas pagasta pārvaldes vadītājs 17.05.2021 14:58
Labdien! Celtnieku ielā Degumniekos, Ošupes pagastā, Madonas novadā dubultā virsmas apstrāde nav plānota. No pagasta pārvaldes puses šāda informācija nekad nav izskanējusi. Līdz krustojumam ar Šķūņu ielu esošai[…]s asfalta segums ir apmierinošā stāvoklī. Tālākais ielas posms, kas jau no padomju saimniecības tika pārņemts izdangāts, 2019. gadā tika uzfrēzēts un šobrīd tiek uzturēts normālā stāvoklī ar grants segumu.
Madonietis Ceļinieks 11.05.2021 20:04
Sveiki jautāju jau atkātoti...Kad uz Celtnieku ielas Madonā tiks izveidota ielas apgaismošana un vai[…] ir paredzēta ceļa seguma maiņa??
Egils Kazakevičs Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists 13.05.2021 13:58
Labdien! Celtnieku ielas segumu plānots atjaunot šovasar, izmantojot virsmas apstrādes tehnoloģiju. Apgaismojuma izbūve šajā ielā nav plānota.
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika