MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2023. gada 30. martā
Ievietots: 30/03/2023 plkst. 12:00
Labots: 30/03/2023 plkst. 12:00
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1142Par Madonas novada pašvaldības 2023. gada 28. februāra saistošo noteikumu Nr. 2 “Nekustamā īpašuma Vītolu ielā 8A, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7042 006 0793, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” grozījumiem
Pielikums
Ramona Vucāne
2143Par zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 7054 008 0818, nekustamajā īpašumā Stacijas ielā 4A, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Madonas novadā, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumāRamona Vucāne
3144Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas adresē Gaujas iela 26-27, Madona, Madonas novads, īres līguma pagarināšanuGuntis Ķeveris
4145Par finansējuma piešķiršanu terases pārbūvei Oskara Kalpaka ielā 4 Lubānā, Madonas novadāTālis Salenieks
5146Par nekustamo īpašumu Cesvaines pagastā, Madonas novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
6147Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu apstiprināšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7054 006 0050, 7054 009 0048 un 7054 006 0047 un par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7054 006 0080 sadalīšanu, maiņas darījuma veikšanaiAigars Šķēls
7148Par nomas līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0286, kas atrodas Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
8149Par nomas līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0002 8003, kas atrodas Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Aigars Šķēls
9150Par nekustamā īpašuma Rugāju iela 1-7, Lubāna, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
10151Par zemes vienības Mētrienas pagastā, Madonas novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
11152Par dzīvokļa īpašuma Dzelzceļa iela 6-5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
12153Par dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 16-1, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
13154Par dzīvokļa īpašuma “Kalsnavas stacija”-1, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
14155Par nekustamā īpašuma “Saktas”, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAigars Šķēls
15156Par nekustamā īpašuma Oskara Kalpaka iela 9, Madona, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
16157Par īpašuma Saules ielā 41 - 12, Madonā, Madonas novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumāAigars Šķēls
17158Par NVO iniciatīvu projektu konkursa 2023. gada nolikumu
Pielikums
Aigars Šķēls
18159Par Madonas novada pašvaldības investīciju projekta “Bērnudārza piebraucamā ceļa pārbūve Bērzu ielā, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanuAgris Lungevičs
19160Par finansējuma piešķiršanu Kusas pamatskolas 100-gades salidojuma “Ceļojums-laikā” rīkošanaiAgris Lungevičs
20161Par finansējuma piešķiršanu Ērgļu apvienības pārvaldes īpašumu uzturēšanas nodaļai Ziemassvētku āra dekoru iegādei un to piegādeiAgris Lungevičs
21162Par R. Blaumaņa literārās prēmijas 19. konkursa nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
22163Par atļauju amatu savienošanai Dacei RaubiškaiAgris Lungevičs
23164Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 15.02.2022. lēmumā Nr. 78 “Par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanu” Agris Lungevičs
24165Par pamatlīdzekļa izslēgšanu no Madonas novada pašvaldības uzskaites
Pielikums
Agris Lungevičs
25166Par Madonas novada pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Agris Lungevičs
26167Par 2023. gada budžeta atlikumu ievērtēšanu 2024. gada budžetā Madonas pilsētas iestādēm, apvienību un pagastu pārvaldēmAgris Lungevičs
27168Par grozījumiem 2022. gada 20. septembra lēmumā Nr. 579 “Par nekustamā īpašuma Rožu iela 1, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu”Agris Lungevičs
28169Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrībai “Ģimeņu centrs TuTi “ projekta “Sarunas siltajos graudos” īstenošanaiAgris Lungevičs
29170Par 2023. gada prioritārā investīciju projekta “Bērzaunes pagasta Sauleskalna ciema tautas nama telpu vienkāršotās atjaunošanas un ventilācijas sistēmas izbūve” īstenošanuAgris Lungevičs
30171Par izmaksu izslēgšanu no Madonas novada pašvaldības bilancesAgris Lungevičs
31172Par Madonas novada pašvaldības investīciju projekta “Ielu seguma virsmas apstrāde Madonas novadā” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanuAgris Lungevičs
32173Par Madonas novada pašvaldības investīciju projekta “Nobrauktuves izbūve uz īpašumu Rīgas ielā 2, Madonā, Madonas novadā” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanuAgris Lungevičs
33174Par Madonas novada Attīstības programmas 2022. - 2028. gadam investīciju plāna aktualizāciju
Pielikums
Agris Lungevičs
34175Par finansējuma piešķiršanu Bērzaunes pagasta pārvaldei zālāja pļāvēja iegādeiAgris Lungevičs
35176Par automašīnas iegādi Vestienas pagasta pārvaldes vajadzībāmAgris Lungevičs
36177Par finansējuma piešķiršanu Aronas pagasta pārvaldei transportlīdzekļa iegādeiAgris Lungevičs
37178Par finansējuma piešķiršanu Aronas pagasta pārvaldei piekabes iegādeiAgris Lungevičs
38179Par finansējuma piešķiršanu Cesvaines un Dzelzavas sociālās aprūpes centram transportlīdzekļa iegādeiAgris Lungevičs
39180Par finansējuma piešķiršanu Sarkaņu kapličas remontamAgris Lungevičs
40181Par finansējuma piešķiršanu digitālo klavieru iegādei tautas namam KalnagravasAgris Lungevičs
41182Par finansējuma piešķiršanu Dzelzavas kultūras nama remontdarbiemAgris Lungevičs
42183Par papildus finansējuma piešķiršanu Cesvaines apvienības pārvaldes dziļurbuma likvidēšanas (tamponēšanas) darbiemAgris Lungevičs
43184Par finansējuma piešķiršanu Cesvaines apvienības pārvaldei remontdarbu veikšanaiAgris Lungevičs
44185Par finansējuma piešķiršanu Lubānas apvienības pārvaldei bioloģiskās attīrīšanas iekārtas remontamAgris Lungevičs
45186Par finansējuma piešķiršanu Kalsnavas pagasta pārvaldes Īpašumu uzturēšanas nodaļai akumulatoru iegādei grīdas mazgājamajai mašīnaiAgris Lungevičs
46187Par finansējuma piešķiršanu BIG BAG maisu iegādeiAgris Lungevičs
47188Par finansējuma piešķiršanu GPS iekārtu uzstādīšanai, uzturēšanai un servera abonēšanaiAgris Lungevičs
48189Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2022. gada 29. septembra lēmumā Nr. 653 “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”Agris Lungevičs
49190Par Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa 2023. nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
50191Par grozījumu Madonas novada pašvaldības domes 2022. gada 20. aprīļa lēmumā Nr. 235 “Par atbalstāmo specialitāšu saraksta apstiprināšanu pašvaldības stipendiju un studiju maksas piešķiršanai”Agris Lungevičs
51192Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2023. gadā
Pielikums
Agris Lungevičs
52193Par Lazdonas pagasta multifunkcionālā centra “Kodols” izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
53194Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības Lazdonas pagasta pārvaldes nolikumāAgris Lungevičs
54195Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 24.01.2023. lēmumā Nr. 6 “Par Madonas novada pašvaldības iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Agris Lungevičs
55196Par finansiālu atbalstu Liezēres pagasta amatierteātrimAgris Lungevičs
56197Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali un izmaksu Madonas novada māksliniecisko kolektīvu vadītājiem 2023. gada 1. pusgadā
Pielikums
Agris Lungevičs
57198Par līdzfinansējumu Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma pieejamības veicināšanas programmaiAgris Lungevičs
58199Par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus līdzfinansējuma saņemšanai sociālajā jomā 2023. gadā
Pielikums
Agris Lungevičs
59200Par Madonas novada pašvaldības Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikuma izdošanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
60201Par Madonas novada pašvaldības Jaunatnes lietu komisijas nolikuma izdošanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
61202Par Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr. 19 “Pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēma Madonas novadā” apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
62203Par Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr. 20 “Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
63204Par Valda Cēpura iecelšanu jaunizveidojamās Madonas novada pašvaldības policijas priekšnieka amatāUģis Fjodorovs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums