MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2022. gada 22. novembrī
Ievietots: 22/11/2022 plkst. 12:54
Labots: 22/11/2022 plkst. 12:54
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1726Par Artūra Vāveres atbrīvošanu no Liezēres un Vestienas pagastu pārvaldes vadītāja amataAgris Lungevičs
2727Par biedrības “Kastanītis – bērniem” iesniegumuAgris Lungevičs
3728Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Jaunmukšēni”, Liezēres pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
4729Par jauna nekustamā īpašuma izveidošanu Kalsnavas pagastā, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasiAgris Lungevičs
5730Par grozījumiem lēmumā Nr. 353 (prot.Nr. 13, 30. p.) “Par valsts vietējo autoceļu pārņemšanu Madonas novadā”Agris Lungevičs
6731Par nekustamā īpašuma ar adresi Kārļa iela 12, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, nomas tiesību izsoli
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
7732Par nekustamā īpašuma daļas ar adresi “Gustavskola” Praulienas pagasts, Madonas novads, nomas tiesību izsoli
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
8733Par SIA “Madonas ūdens” pamatkapitāla palielināšanuAgris Lungevičs
9734Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 41 “PAR PAŠVALDĪBAS NOTEIKTAJĀM NODEVĀM MADONAS NOVADĀ” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
10735Par finansējuma piešķiršanu objektam “Ugunsdzēsības dīķa izbūve Skolas ielā 2, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā”Agris Lungevičs
11736Par nekustamā īpašuma “Rožkalni”, Mētrienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
12737Par finansējuma piešķiršanu caurtekas remontam Ošupes pagastāAgris Lungevičs
13738Par finansējuma piešķiršanu estrādes remontam Liepsalās, Ošupes pagastāAgris Lungevičs
14739Par nekustamā īpašuma “Kosas”, Ošupes pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasi
Pielikums
Agris Lungevičs
15740Par pašvaldības nekustamā īpašuma Celtnieku iela 2
Pielikums
Agris Lungevičs
16741Par nekustamā īpašuma Celtnieku iela 4Agris Lungevičs
17742Par nekustamā īpašuma Rūpnīcas iela 6, Cesvainē, Madonas novadā atsavināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
18743Par nekustamā īpašuma “Gala Bebri” – 5, Cesvaines pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
19744Par nekustamā īpašuma “Pavasaris 355”, Aronas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasi
Pielikums
Agris Lungevičs
20745Par nekustamā īpašuma “Masīvs 5Agris Lungevičs
21746Par finansējuma piešķiršanu Mārcienas Sociālās aprūpes centram konvekcijas plīts remonta un lifta remonta izmaksu apmaksaiAgris Lungevičs
22747Par nekustamā īpašuma “Pabērzi”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, otro izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
23748Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 1A, Bērzaune, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
24749Par nekustamā īpašuma “Irbītes”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
25750Par nekustamā īpašuma “Ceļmalas”, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
26751Par nekustamā īpašuma “Jaunīvāni”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
27752Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 25A
Pielikums
Agris Lungevičs
28753Par finansējuma piešķiršanu Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiemAgris Lungevičs
29754Par pašvaldības telpu Oskara Kalpaka ielā 3, Lubānā, Madonas novadā, otrajā stāvā, nomas tiesību otro izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
30755Par telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Oskara Kalpaka iela 3 (kadastra apzīmējums 7013 002 0110 001 003), Lubāna, Madonas novads, otro nomas tiesību izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
31756Par finansējuma piešķiršanu satvērējkausa iegādei Lubānas apvienības pārvaldes īpašuma uzturēšanas nodaļas vajadzībāmAgris Lungevičs
32757Par finansējuma piešķiršanu būvniecības procesa dokumentu izstrādei ēkas Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, lieveņa atjaunošanaiAgris Lungevičs
33758Par 2022.gada 24.februāra lēmuma Nr.143 (protokols Nr.4, 36.p.) “Par Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS” prasījuma tiesību pret parādniekiem pārņemšanu” atcelšanuAgris Lungevičs
34759Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr. 477 (protokols Nr. 15, 44. p.) „Par Madonas novada pašvaldības apvienību pārvalžu, pagastu pārvalžu un to pakļautībā esošo iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu” pielikumā Nr. 3Agris Lungevičs
35760Par deleģējuma līguma par pārvaldes uzdevuma – aprūpe mājās – pagarināšanu ar biedrību ”Latvijas Samariešu apvienība”Agris Lungevičs
36761Par biedrības “Madonas senioru klubiņš “Pie kamīna”” atbrīvošanu no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksasAgris Lungevičs
37762Par sadarbību ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju profesora A.Bieziņa piemiņas saglabāšanāAgris Lungevičs
38763Par valsts budžeta mērķdotāciju sadali un izmaksu Madonas novada māksliniecisko kolektīvu vadītājiem 2022.gada 2.pusgadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
39764Par atbrīvošanu no Madonas pilsētas kultūras nama filiāles kinoteātris “Vidzeme” telpu nomas maksasAgris Lungevičs
40765Par izmaiņām Madonas novada pašvaldības bibliotēku tīklā
Pielikums
Agris Lungevičs
41766Par finansējuma piešķiršanu Eiropas junioru čempionāta biatlonā organizēšanai Madonā 2023.gadāAgris Lungevičs
42767Par Madonas novada pašvaldībai piederošas kustamās mantas BMC 215 SCB atsavināšanuAgris Lungevičs
43768Par lokālplānojuma Madonas pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai, nekustamajos īpašumos Kalna ielā 32, Kalna ielā 34, Rūpniecības ielas daļā, Gaujas ielā 33, Daugavas ielas daļā, Daugavas ielā 25, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, nodošanu publiskajai apspriešanai
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Agris Lungevičs
44769Par finansējuma piešķiršanu Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritorijas plānošanas nodaļaiAgris Lungevičs
45770Par grozījumiem Madonas novada pagasta pārvalžu un apvienību pārvalžu nolikumosAgris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums