MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2022. gada 29. jūnijā
Ievietots: 29/06/2022 plkst. 12:50
Labots: 29/06/2022 plkst. 12:51
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1402Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 20 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Madonas novadā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Andris Sakne
2403Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 1A, Bērzaune, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
3404Par nekustamā īpašuma “Ķeveri”, Ošupes pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
4405Par nekustamā īpašuma Valdemāra bulvāris 18A, Madona, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
5406Par nekustamā īpašuma “Saules”, Sarkaņu pagastā, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
6407Par nekustamā īpašuma “Krieviņi” – 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
7408Par nekustamā īpašuma “Krieviņi” – 2, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
8409Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7050 005 0472, Dzelzavas pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
9410Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0169, Lubānā, Madonas novadāAigars Šķēls
10411Par jauna nekustamā īpašuma izveidošanu Kalsnavas pagastā un nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
11412Par nekustamā īpašuma “Jošmaļi”, Mētrienas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
12413Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 1013 sadalīšanu nekustamajā īpašumā Avotu ielā 7A, Madonā, Madonas novadā
Pielikums
Aigars Šķēls
13414Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7050 005 0406, 7050 005 0459, 7050 005 0408 un 7050 005 0472 apvienošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidojamai zemes vienībai Dzelzavā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Aigars Šķēls
14415Par Madonas novada pašvaldības 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 14 “Madonas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” precizēšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
15416Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Madonas novada Ērgļu, Jumurdas, Sausnējas pagastos, Cesvaines pilsētā un Cesvaines pagastāAigars Šķēls
16417Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 21 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Madonas novadā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
17418Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 22 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
18419Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 23 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Madonas novadā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
19420Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 24 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 21.09.2021. saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Madonas novadā”” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
20421Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Dzintari” Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7070 003 0022 sadalīšanai
Pielikums
Aigars Šķēls
21422Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2022. gada 31. maijā lēmumā Nr.351 (protokols 13, 28.p.) “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ezermala” Ošupes pagastā, Madonas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7082 013 0080 sadalīšanai”
Pielikums
Signe Putniņa
22423Par deleģējuma līguma slēgšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturēšanai
Pielikums 1 Pielikums 2
Ramona Vucāne
23424Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Vītolu ielā 8A, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7042 006 0793 funkcionālā zonējuma grozīšanai
Pielikums 1 Pielikums 2
Ramona Vucāne
24425Par grozījumiem Madona novada pašvaldības 28.10.2021. lēmumā Nr. 346 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu teritorijas plānojuma grozījumiem Madonas pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai, nekustamajos īpašumos Kalna ielā 31, Kalna ielā 32, Kalna ielā 34, Rūpniecības ielas daļā, Gaujas ielā 33, Daugavas ielas daļā, Daugavas ielā 25, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai”
Pielikums 1 Pielikums 2
Ramona Vucāne
25426Par projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības izveidi Madonas novadā” būvniecības izmaksu apstiprināšanu un līguma izpildes termiņa pagarināšanu objektam “Tipogrāfijas ēkas pārbūve par Madonas biznesa attīstības centruIndra Kārkliņa
26427Par Madonas novada pašvaldības iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanas noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Evita Zāle
27428Par telpu, nekustamajā īpašumā “Ābelīte”, ar adresi Jaunatnes iela 7 (kadastra apzīmējums 7044 008 0212 001), Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoli
Pielikums 1 Pielikums 2
Ramona Vucāne
28429Par finansējuma piešķiršanu Ērgļu apvienības pārvaldeiElita Ūdre
29430Par bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaitesLiene Ankrava
30431Par Madonas novada pašvaldības 2022.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Dina Bojaruņeca, Liene Ankrava
31432Par Madonas novada ģerboni
Pielikums
Egils Kazakevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums