MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2022. gada 31. maijā
Ievietots: 31/05/2022 plkst. 12:49
Labots: 31/05/2022 plkst. 12:50
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1324Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 16 “Par sabiedrisko kārtību Madonas novada pašvaldības teritorijā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Gerda Kvanta
2325Par speciālistam izīrējamo dzīvojamo telpu – dzīvokļa īpašumu adresē Lauku iela 2-17, Madona, Madonas novadsGuntis Ķeveris
3326Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 17 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 21.12.2021. saistošajos noteikumos Nr.21 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas””
Pielikums 1 Pielikums 2
Valda Kļaviņa
4327Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 18 “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Valda Kļaviņa
5328Par Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu iniciatīvu centru un multifunkcionālo centru nolikumu apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5 Pielikums 6 Pielikums 7 Pielikums 8 Pielikums 9 Pielikums 10 Pielikums 11 Pielikums 12 Pielikums 13 Pielikums 14 Pielikums 15 Pielikums 16 Pielikums 17
Valda Kļaviņa
6329Par atbalstu folkloras kopu “Vērtumnieki” un “Libe” dalībai Starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica 2022”Artūrs Grandāns
7330Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr.477 “Par Madonas novada pašvaldības apvienību pārvalžu, pagastu pārvalžu un to pakļautībā esošo iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu” Aigars Šķēls
8331Par maksas pakalpojumiem Cesvaines vidusskolas dienesta viesnīcā Augusta Saulieša ielā 1Aigars Šķēls
9332Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lubānas KP” prasījuma tiesību pret parādniekiem pārņemšanuAigars Šķēls
10333Par nekustamā īpašuma “Piemiņas”, Indrānu pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
11334Par jauna nekustamā īpašuma izveidošanu un nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
12335Par nekustamā īpašuma “Centra ferma”, Praulienas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
13336Par nekustamā īpašuma “Vizbuļu grants karjers”, Praulienas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
14337Par nekustamā īpašuma “Akmeņsala”,Vecsaikava, Praulienas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
15338Par nekustamā īpašuma “Rudzupuķes” , Praulienas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
16339Par nekustamā īpašuma “Liepavoti”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
17340Par dāvinājuma pieņemšanuAigars Šķēls
18341Par nekustamā īpašuma Cēsu iela 20, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
19342Par nekustamā īpašuma “Rosme 115”, Aronas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
20343Par nekustamā īpašuma Ievu iela 5, Madona, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
21344Par nekustamā īpašuma “Rūpkombināta māja 1” – 10, Kraukļi, Cesvaines pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
22345Par apbūves tiesības izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0214
Pielikums
Aigars Šķēls
23346Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70820010063, Ošupes pagastā, Madonas novadā, sadalīšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām
Pielikums
Aigars Šķēls
24347Par savstarpējo robežu pārkārtošanu zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 70680090097 un 70680090099 Liezēres pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Aigars Šķēls
25348Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 70460070078 un 70460070050 apvienošanu Bērzaunes pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
26349Par grozījumiem 2021. gada 25. novembra Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 455 “Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70420100854, Aronas pagastā, Madonas novadā, sadalīšanu”
Pielikums
Aigars Šķēls
27350Par lopu ceļa servitūta līguma slēgšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
28351Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ezermala” Ošupes pagastā, Madonas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70820130080 sadalīšanai
Pielikums
Aigars Šķēls
29352Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu apstiprināšanu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 70420090028, 70420090025, 70420090016, 70740010143, 70740010035 un 70740010036 savstarpējo robežu pārkārtošanai
Pielikums
Aigars Šķēls
30353Par valsts vietējo autoceļu pārņemšanu Madonas novadā
Pielikums
Aigars Šķēls
31354Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Lazdugravas”, Ērgļu pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Dace Haide Dzelzkalēja
32355Par Madonas novada pašvaldības 15.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 4 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viešūrā” atkārtotu precizēšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Helmuts Pujats
33356Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 19 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 21.09.2021. SN Nr7
Pielikums 1 Pielikums 2
Helmuts Pujats
34357Par Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2047. gadam un Madonas novada attīstības programmas 2022. -2028. gadam gala redakcijas apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5 Pielikums 6
Aigars Šķēls
35358Par Madonas novada pašvaldības investīciju projekta “Auto un moto apmācības laukuma, stāvlaukuma un pievedceļu pārbūve sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā” 2.kārtā” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu Inese Solozemniece
36359Par Madonas novada pašvaldības investīciju projekta “Ielu seguma virsmas apstrāde Madonas novadā” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanuInese Solozemniece
37360Par finansējuma piešķiršanu objektam Parka iela 4, Madonā, Madonas novadāInese Solozemniece
38361Par finansējuma piešķiršanu Ērgļu apvienības pārvaldes īpašumu uzturēšanas nodaļaiElita Ūdre
39362Par izmaksu apstiprināšanu un projekta „Vētrā bojātā Cesvaines vidusskolas ēkas jumta atjaunošana” īstenošanuVilnis Špats
40363Par finansējuma piešķiršanu iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas remontam Lubānas vidusskolas ēkāTālis Salenieks
41364Par papildu finansējuma piešķiršanu Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte”Guntis Ķeveris
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums