MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2022. gada 20. aprīlī
Ievietots: 20/04/2022 plkst. 12:14
Labots: 20/04/2022 plkst. 12:15
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1216Par transportlīdzekļa izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un nodošanu utilizācijaiAgris Lungevičs
2217Par nekustamā īpašuma “Tālumi”, Praulienas pagasts, Madonas novads atsavināšanuAgris Lungevičs
3218Par nekustamā īpašuma “Eglaine”, Barkavas pagastā, Madonas novadā, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
4219Par dzīvokļa īpašuma Nr. 5, Vesetas iela 12, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
5220Par finansējuma piešķiršanu latvāņu ierobežošanas pasākumiem Madonas novada pašvaldības valdījumā esošajos īpašumos
Pielikums
Agris Lungevičs
6221Par finansējuma piešķiršanu Ērgļu vidusskolas sporta zāles apgaismojuma nomaiņaiAgris Lungevičs
7222Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2018. lēmuma Nr.138 (protokols Nr.5, 31.p.) “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” pielikumā Nr.6 “Lazdonas pagasta pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to cenrādis Agris Lungevičs
8223Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr.477 (protokols Nr.15, 44.p.) „Par Madonas novada pašvaldības apvienību pārvalžu, pagastu pārvalžu un to pakļautībā esošo iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu” pielikumā Nr. 3
Pielikums
Agris Lungevičs
9224Par finanšu līdzekļu piešķiršanu telpu remontam Oskara Kalpaka ielā 12, LubānāAgris Lungevičs
10225Par transporta izdevumu apmaksu Madonas reģiona audžuģimeņu biedrībai “Spēkavots”Agris Lungevičs
11226226 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Cīrulīši”, Ērgļu pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
12227Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Helmaņi”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
13228228 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Lejas Augstijas”, Sausnējas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
14229Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Rīdzes”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
15230Par izglītojamo maksas atbrīvojumu starpnovadu mācību treniņu grupu izglītojamajiem un parādu dzēšanu par laika periodu līdz 2021.gada 31.decembrimAgris Lungevičs
16231Par mācību maksas nepiemērošanu Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas Varakļānu novada mācību treniņu grupu izglītojamajiemAgris Lungevičs
17232Par grozījumu Madonas novada pašvaldības noteikumos Nr.18 “Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai” Agris Lungevičs
18233Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12 “ Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
19234Par finansējuma piešķiršanu sporta inventāra nodrošinājumam Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošās skolās
Pielikums
Agris Lungevičs
20235Par atbalstāmo specialitāšu saraksta apstiprināšanu pašvaldības stipendiju un studiju maksas piešķiršanaiAgris Lungevičs
21236Par izmaksu apstiprināšanu Kinoteātra “Vidzeme” vienkāršotās atjaunošanas būvdarbiem Tirgus ielā 5, Madonā, Madonas novadāAgris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums