MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

 2015.gada 18. augusts

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

410

Par Liezēres pamatskolas direktora apstiprināšanu

Solvita Seržāne

2

411

Par Gata TEIĻA apstiprināšanu Jaunatnes lietu komisijas sastāvā

Solvita Seržāne

3

412

Par Madonas novada pašvaldības Madonas pilsētas 1.vidusskolas direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu 
Pielikums 

Solvita Seržāne

4

413

Par atvērtās mazbērnu grupas darbības nodrošināšanu Madonas pilsētas PII „Saulīte”

Solvita Seržāne

5

414

Par grozījumiem 19.08.2014. domes lēmumā Nr.474 “Par Madonas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas apstiprināšanu

Solvita Seržāne

6

415

Par papildus finansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai

Solvita Seržāne

7

416

Par papildus finansējuma piešķiršanu

Aigars Šķēls

8

417

Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu

Aigars Šķēls

9

418

Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Aigars Šķēls

10

419

Par nekustamā īpašuma- dzīvokļa īpašuma xxx, Kalsnavas pagastā atsavināšanas procesa izbeigšanu un ilgtermiņa ieguldījumu atjaunošanu

Artis Mūrmanis

11

420

Par grozījumiem 2015.gada 22.janvāra Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 5 „Par nekustamā īpašuma- dzīvokļa īpašuma xxx, Jaunkalsnavā, Madonas novada Kalsnavas pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu

Artis Mūrmanis

12

421

Par pašvaldības nekustamā īpašuma xxx, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanas ierosinājumu un ierakstīšanu zemesgrāmatā

Artis Mūrmanis

13

422

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Artis Mūrmanis

14

423

Par apsaimniekošanas un siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Artis Mūrmanis

15

424

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 16.06.2015. lēmumā Nr.294 „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos’’ 5.p.- Kalsnavas pagasta pārvaldes amata vienību saraksts (protokols Nr.13, 8.p.)

Artis Mūrmanis

16

425

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Artis Mūrmanis

17

426

Par finansējuma piešķiršanu Barkavas pagasta pārvaldei ūdens attīrīšanas nosēddīķa tīrīšanai

Mārtiņš Tomiņš

18

427

Par finansējuma piešķiršanu Barkavas pagasta pārvaldei nosēdakas demontāžai

Mārtiņš Tomiņš

19

428

Par finansējuma piešķiršanu Barkavas pagasta pārvaldei dīķa izpļaušanai

Mārtiņš Tomiņš

20

429

Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Mārtiņš Tomiņš

21

430

Par grozījumiem Liezēres pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā augustā

Viktors Abramovs

22

431

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Praulienas pagasta pārvaldes skolas un bērnudārza katlu mājai

Rihards Saulītis

23

432

Par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Andris Dzenovskis

24

433

Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam

Līvija Zepa

25

434

Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu xxx

Helmuts Pujats

26

435

Par piedalīšanos “DI” projektā un nodomu protokola  slēgšanu

Kristīne Veispale

27

436

Par SIA FORAN REAL ESTATE lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Dudsalas” Barkavas  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70440100003, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

28

437

Par SIA IBIZA lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Graustiņi” Liezeres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680120032, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

29

438

Par SIA FORAN REAL ESTATE lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Dudsalas 2” Barkavas  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70440100025, lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

30

439

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Meža Ogriņi” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680170036 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

31

440

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Mežaudze” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680030009 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

32

441

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Mežlauki” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680050110 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

33

442

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Riekstiņi” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680010073 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

34

443

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx  lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

35

444

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx  lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

36

445

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Aišas” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680050020 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

37

446

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Čiekuriņi” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680070154 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

38

447

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Grāvkalni” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680170061 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

39

448

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Meža Ilzēni” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680010082 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

40

449

Par SIA ”MYRTILLUS” lauksaimniecībā izmantojamās zemes „Kornīši” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. 70680140063 lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

41

450

Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma piešķiršanu projektu “Mežaudzes atjaunošana pēc vējgāzes īpašumos “Saules 65D”,  “Saules iela 71A”, “Ūdens iela – 2” un “Kalna Pēterēni Nr. 23” Ident. Nr. 12-05-L22601-000001 un “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana saimniecībās “Avotu ielā – 28”, “Bērzu ielā – 27”, “O. Kalpaka iela – 17e”, “Sila iela -11”, “Smecere”, “Strīdus purvs”, “Pagasta mežs” Ident. Nr. 14-05-L12200-001251” īstenošanai

Silvija Šīre

42

451

Par valsts budžeta mērķdotāciju Madonas novada tautas mākslas kolektīvu vadītājiem

Agris Lungevičs

43

452

Par Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja „Darbības un attīstības stratēģijas 2015.-2019.gadam” apstiprināšanu 
Pielikums 

Līvija Zepa

44

453

Par finansējuma piešķiršanu aušanas pulciņa telpu remontam Madonas novada Sarkaņu pagastā “Sarkaņu pamatskola”  

Valda Kļaviņa

 
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums