MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE


2015. gada 14. jūlijs

 

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

344

Par Barkavas  pagasta pārvaldes vadītāju

Agris Lungevičs

2

345

Par zemes vienību ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajās zemēs

Aigars Šķēls

3

346

Par grozījumiem Aronas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Andrejs Piekalns

4

347

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „xxx”, Jāņukalns, Kalsnavas pagasts, Madonas novads atsavināšanu

Artis Mūrmanis

5

348

Par apsaimniekošanas un siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Artis Mūrmanis

6

349

Par dalības maksas segšanu bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām vasaras nometnē „Upe”  xxx

Artis Mūrmanis

7

350

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Artis Mūrmanis

8

351

Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Kalsnavas pagasta pārvaldē

Artis Mūrmanis,

Indra Kārkliņa

9

352

Par grozījumiem Ļaudonas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Artis Mūrmanis

10

353

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu SIA „ARMANDA NL”

Artūrs Vīle-Bērziņš

11

354

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu akciju sabiedrībai „PB Ērgļi”

Artūrs Vīle-Bērziņš

12

355

Par cirsmu izsoles rīkošanu, izsoles nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu

Pielikums
Pielikums 2

Andrejs Jankovskis

13

356

Par zemes īpašumu apvienošanu

Viktors Abramovs

14

357

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu bruģa segumam pie Bērzaunes pagasta Bērnu un jauniešu centra ēkas

Ivars Miķelsons

15

358

Par grozījumiem Bērzaunes pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Ivars Miķelsons

16

359

Par grozījumiem Mētrienas pagasta pārvaldes 2015.gada speciālajā budžetā

Andris Dzenovskis

17

360

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvju statusa piešķiršanu

Ināra Mālniece

18

361

Par līguma pārslēgšanu ar SIA „Madonas namsaimnieks” par atkritumu apsaimniekošanu Madonā un Madonas novadā (Aronas pagastā, Lazdonas pagastā, Ļaudonas pagastā, Mētrienas pagastā, Praulienas pagastā, Sarkaņu pagastā, Liezēres pagastā, Dzelzavas pagastā, Ošupes pagastā un Barkavas pagastā)

Pielikums

Osvalds Lucāns

19

362

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2014. lēmumā Nr.810 ‘’Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos’’ 13.p.- Sarkaņu pagasta pārvaldes amata vienību saraksts (protokols Nr.27, 28.p.)

Andris Simtnieks

20

363

Par Madonas novada pašvaldības Liezēres pamatskolas direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu

Pielikums

Solvita Seržāne

21

364

Par finansiālu atbalstu dalībai 13.Vispasaules  krievu valodas  un literatūras skolotāju kongresā

Solvita Seržāne

22

365

Par līdzfinansējuma piešķiršanu DZĪKS „Mūsmājas-14

Pielikums

Edgars Gailums

23

366

Par xxx iesniegumu 

Helmuts Pujats

24

367

Par saistību pārņemšanu par zemes nomu Saieta laukumā 2a

Romāns Hačatrjans

25

368

Par grozījumiem domes 28.11.2013. lēmumā Nr.768 „Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” (protokols Nr.26, 29.p.)

Romāns Hačatrjans

26

369

Par Madonas novada attīstības programmas Rīcību un Investīciju plāna aktualizāciju

Romāns Hačatrjans

27

370

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Silvija Šīre

28

371

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Kalsnavas  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

29

372

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Liezēres  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

30

373

Par grozījumiem Madonas 2015.gada budžetā

Guntis Ķeveris

31

374

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Andris Rieba

32

375

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu

Andris Rieba

33

376

Par atvaļinājuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam

Laima Liepiņa

34

377

Par Madonas novada pašvaldības izglītības attīstības pamatnostādņu 2015.-2021.gadam izstrādi

Pielikums

Solvita Seržāne, Ilona Gleizse

35

378

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu

Aigars Šķēls

36

379

Par Praulienas pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem

Valdis Gotlaufs

37

380

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvju statusa piešķiršanu

Valdis Gotlaufs

© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums