MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE


2015. gada 19. maijsNr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

230

Par nekustamā īpašuma xxx, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Artis Mūrmanis

2

231

Par nekustamā īpašuma xxx, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

Artis Mūrmanis

3

232

Par Madonas novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības (kadastra apzīmējums xxx) nomas tiesību izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
Pielikums 

Artis Mūrmanis

4

233

Par grozījumiem Kalsnavas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Artis Mūrmanis

5

234

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa xxx, Ozolos, Liezēres pagasts, nosacītās cenas apstiprināšanu

Viktors Abramovs

6

235

Par grozījumiem Liezēres pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā maijā

Viktora Abramovs

7

236

Par grozījumiem Ošupes pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā

Aigars Šķēls

8

237

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2014. lēmumā Nr.810 ‘’Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos’’ 9.p. - Mārcienas pagasta pārvaldes amata vienību saraksts (protokols Nr.27, 28.p.)

Ināra Mālniece

9

238

Par nekustamā īpašuma iegūšanu nepilsoņa īpašumā

Ināra Mālniece

10

239

Par SIA „Barkavas KPS” pamatkapitāla palielināšanu

Staņislavs Smelters

11

240

Par grozījumiem Vestienas pagasta pārvaldes 2015.gada budžetā maijā

Artūrs Vīle-Bērziņš

12

241

Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7042 008 0181,  7042 009 0075 Aronas pagastā Madonas novadā

Andrejs Piekalns

13

242

Par SIA “Madonas Siltums”  piederošā nekustamā īpašuma Madonā, Kalna ielā 41E nodošanu Madonas novada pašvaldībai, samazinot ieguldījumu SIA “Madonas Siltums” pamatkapitālā

Uldis Lielvalodis

14

243

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Madonas novada Mārcienas pagasta Dūku ezeram” īstenošanai

Indra Kārkliņa

15

244

Par projekta “Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas LED apgaismojuma izveide” Ident. Nr. KPFI – 15.4/96 ieviešanas gaitu

Indra Kārkliņa

16

245

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības Domes 28.11.2013. lēmumā Nr.768 (protokols Nr.26, 29.p.) „Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā”

Voldemārs Šmugais

17

246

Par finansējuma piešķiršanu Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolai

Voldemārs Šmugais

18

247

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

19

248

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Liezēres pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

20

249

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Liezēres  pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

21

250

Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

22

251

Par Latvijas Longborda federācijas iesniegumu

Gunārs Ikaunieks

23

252

Par līdzfinansējuma piešķiršanu grāmatas „Teātris Blaumaņa zīmē” izdošanai  

Jānis Kļaviņš

24

253

Par valsts budžeta mērķdotāciju Madonas novada tautas mākslas kolektīvu vadītājiem

Jānis Kļaviņš

25

254

Par deju grupas “Aliens” atbrīvošanu no īres maksas

Jānis Kļaviņš

26

255

Par naudas līdzekļu piešķiršanu biedrībai „Reģionālo attīstības centru apvienība”

Andrejs Ceļapīters

27

256

Par aizņēmuma ņemšanu SIA “Madonas siltums” pamatkapitāla palielināšanai, lai nodrošinātu projekta "Siltumtrases un siltummezglu rekonstrukcija Ozolu ciemā, Liezēres pagastā, Madonas novadā" pašvaldības līdzfinansējumu

Āris Vilšķērsts

28

257

Par finansējuma piešķiršanu pamatlīdzekļu iegādei un uzturēšanai

Āris Vilšķērsts

29

258

Par Madonas novada pašvaldības 2014.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu

Biruta Vindele

30

259

Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu “Žagatiņas”, Madonas novadā

Ivars Miķelsons

31

260

Par grozījumiem  un papildinājumiem  Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2014. lēmumā Nr.810 (protokols Nr.27,28.p.)

Andris Sakne

32

261

Par finansējumu būvdarbiem „Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta”

Gints Hermanis

33

262

Par finansiālu atbalstu skolēnu braucienam uz starptautisko angļu valodas nometni

Solvita Seržāne

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums