MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE


2015. gada 31. marts 


Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

140

Par pamatkapitāla palielināšanu AS „Madonas ūdens”

Guntars Dambenieks

2

141

Par pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu Ļaudonas un Praulienas pagastos

Guntars Dambenieks

3

142

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2014. lēmumā Nr.810 ‘’Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos’’ 8.p.- Ļaudonas pagasta pārvaldes amata vienību saraksts (protokols Nr.27, 28.p.)

Ilze Dreimane

4

143

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2014. lēmumā Nr.810 „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos’’ 12.p. - Praulienas pagasta pārvaldes amata vienību sarakstā (protokols Nr.27, 28.p.)

Valdis Gotlaufs

5

144

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2014. lēmumā Nr.810 ‘’Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos’’

Āris Vilšķērsts

6

145

Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma xxx, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā atsavināšanas procesa izbeigšanu un ilgtermiņa ieguldījumu atjaunošanu

Artis Mūsmanis

7

146

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma „Tirzmaļi”-2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Pielikums 

Artis Mūrmanis

8

147

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma „Tirzmaļi”-3, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Pielikums 

Artis Mūrmanis

9

148

Par nekustamā īpašuma- zemes gabala xxx, Kalsnavas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu

Artis Mūrmanis

10

149

Par tiesību atteikšanos no servitūta ceļa 0,5km īpašumā „Brutēni” Kalsnavas pagasts, Madonas novads

Artis Mūrmanis

11

150

 Par Kalsnavas pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem

Artis Mūrmanis

12

151

Par cirsmas „Zaļmeži”, Liezēres pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu

Viktors Abramovs

13

152

Par cirsmas „Zaļmeži”, Liezēres pagastā izsoles rezultātu apstiprināšanu

Viktors Abramovs

14

153

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 17.02.2015. lēmumā Nr. 60 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, platības precizēšanu un zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” (protokols Nr.4,6.p.)

Staņislavs Smelters

15

154

Par apgrūtinājuma – ceļa servitūta dzēšanu

Artūrs Vīle-Bērziņš

16

155

Par pašvaldībai piekrītošu starpgabalu

Rasma Šakina

17

156

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

Andris Dzenovskis

18

157

Par Mētrienas pagasta pārvaldes budžeta grozījumiem par 2015.gada martu

Andris Dzenovskis

19

158

Par SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu

Māris Belorags

20

159

Par papildinājumiem Madonas novada pašvaldības Domes 28.11.2013. lēmumā Nr. 768 (protokols Nr. 26,29.p.) „Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu”

Imelda Saulīte

21

160

Par Madonas novada pašvaldības bilancē esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites

Guntis Ķeveris

22

161

Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali pašvaldībām 2015.gadam 

Pielikums 

Solvita Seržāne

23

162

Par Madonas novada pašvaldības pamatlīdzekļu novērtēšanu ieguldīšanai SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamatkapitālā

Edgars Gailums

24

163

Par konkursa nolikuma “Par ūdenstilpes “Salas ezers” nomas tiesību piešķiršanu” un nomas konkursa komisijas apstiprināšanu 

Pielikums 

Helmuts Pujats

25

164

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7082 010 0068

Ilona Gleizde

26

165

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70500050312

Ilona Gleizde

27

166

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 70860150014, 70860150015

Ilona Gleizde

28

167

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0079

Ilona Gleizde

29

168

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7070 010 0041

Ilona Gleizde

30

169

Par „Jauniešu nodarbinātība un amatu prasmju apguve’’ nolikumu 2015.gadam 

‌Pielikums 

Romāns Hačatrjans

31

170

Par Madonas novada pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumiem 

‌Pielikums 

Biruta Vindele

32

171

Par finansējuma piešķiršanu Sauleskalna tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīva „Atāls” tautas tērpu iegādes daļējai apmaksai

Jānis Kļaviņš

33

172

Par finansējuma piešķiršanu portatīvās skaņas sistēmas iegādei

Jānis Kļaviņš

34

173

Par zemes lietošanas mērķa maiņu

Ilona Gleizde


© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums