MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE


2015. gada 17. marts 


Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

1

109

Par apsaimniekošanas, apkures siltināšanas maksas segšanu par pašvaldībai piederošajiem neizīrētajiem dzīvokļiem Jaunkalsnavā un Aiviekstē

Ilze Dreimane

2

110

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra numuru xxx Kalsnavas pagastā

Ilze Dreimane

3

111

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra numuru xxx Kalsnavas pagastā

Ilze Dreimane

4

112

Par nekustamā īpašuma – „xxx”, Liezēres pagastā atsavināšanas procesa izbeigšanu un ilgtermiņa ieguldījumu atjaunošanu

Viktors Abramovs

5

113

Par pašvaldībai piekrītošo zemes starpgabalu

Viktors Abramovs

6

114

Par grozījumiem „Madonas novada pašvaldības 28.11.2013. domes lēmumā Nr.768 „Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” (prot.Nr.26; 29.p.)

Viktors Abramovs

7

115

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajā īpašumā „xxx”, Liezēres pagasts, Madonas novads, zemes vienībai ar kadastra Nr. xxx

Ilona Gleizde

8

116

Par Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrības „Mārcienas komunālais uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanu

Ināra Mālniece

9

117

Par projekta “Barkavas ciema LED apgaismojuma izveide” īstenošanu

Staņislavs Smelters

10

118

Par Dzelzavas pagasta pārvaldes 2015.gada budžeta grozījumiem

Andrejs Jankovskis

11

119

Par Dzelzavas pagasta kultūras nama starpstāvu (1. un 2. stāva) pārseguma atjaunošanu

Indra Kārkliņa

12

120

Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdz dalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma” ar projekta pieteikumu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Madonas novada Mārcienas pagasta Dūku ezeram”

Indra Kārkliņa

13

121

Par Madonas novada pašvaldības dalību projektā “PROTI un DARI!”

Indra Kārkliņa

14

122

Par līdzmaksājuma atmaksu biedrībai „Ērgļu iela 7”

Guntis Ķeveris

15

123

Par konkursa nolikuma “Par ūdenstilpes Rāceņu ezers” nomas tiesību piešķiršanu” un nomas konkursa komisijas apstiprināšanu 

Pielikums 

Helmuts Pujats

16

124

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Gaujas ielā 4-4, Madonā nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Evita Zāle

17

125

Par dzīvokļa īpašuma xxx, Madonā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

Evita Zāle

18

126

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma xxx, Madona atsavināšanu

Evita Zāle

19

127

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 27.03.2014. domes lēmumā Nr.159 (protokols Nr.7, 14.p.) “Par valsts reģionālā autoceļa P62 maršruta posma km141.7-141.8 pārņemšanu bez atlīdzības Madonas novada pašvaldības īpašumā”

Elita Staune

20

128

Par Madonas novada izglītības pasākumu budžetu 2015.gadam 

Pielikums 

Solvita Seržāne

21

129

Par Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkursa – 2015 nolikuma apstiprināšanu 

‌Pielikums 

Solvita Seržāne

22

130

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Mētrienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

23

131

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

24

132

Par xxx lauksaimniecībā izmantojamās zemes „xxx” Vestienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr. xxx, mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam

Silvija Šīre

25

133

Par kredīta ņemšanu Pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcijai par pansionātu, Meža ielā 24, Mārcienā, Madonas novadā, finansēšanai

Silvija Šīre

26

134

Par Madonas novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu konkursu 2015.gadā 

‌Pielikums 1 
Pielikums 2 
Pielikums 3 
‌Pielikums 4 

Valda Kļaviņa

27

135

Par uzturēšanās maksas noteikšanu Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrā "Ozoli"

Andris Sakne

28

136

Par Madonas novada pašvaldības līdzdalību Biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienības” dibināšanā

Agris Lungevičs

29

137

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2014. lēmumā „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstos” (protokols Nr.27, 28.p.)

Biruta Vindele

30

138

Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Madonas novada pašvaldības, Madonas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu

Nauris Volkovs

31

139

Par grozījumiem 26.02.2015. lēmumā Nr.91 „Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2015.gadā” (protokols Nr.5, 10.p.)

Solvita Seržāne


© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums