“Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Kusas ciemā ” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/078/005”Projekta ieviesējs

SIA „KUSAS NAMI”

Reģ. Nr.45403013440

Melioratoru iela 3, Kusa,Aronas pagasts, Madonas novads, LV 4847

tel.64825175

Projekta realizācijas termiņš

04.10.2011.-03.07.2012.

Projekta mērķis

Uzlabot ūdenssaimniecības attīstību apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000

Projekta apraksts

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes

 Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai  (dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana, pārvade, uzkrāšana, ūdensapgādes tīkla darbības nodrošināšana, neizmantojamo dziļurbumu tamponēšana u.c.)

 2444 m ūdensvada rekonstrukcija;

 rekonstruēts ūdnestornis - 1 gab.;

 

 Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai (notekūdeņu savākšanas sistēmas rekonstrukcija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve vai rekonstrukcija, notekūdeņu dūņu apstrādes un uzglabāšanas nodrošināšana, neattīrītu vai daļēji attīrītu notekūdeņu tiešo izplūžu likvidēšana, notekūdeņu izplūdes vietas izmaiņa uz mazāk jutīgu ūdensobjektu u.c.)

izbūvēta 1 KSS (kanalizācijas sūkņu stacija);

izbūvēts kanalizācijas spiedvads 15 m;

 Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai (ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla paplašināšana, sistēmu uzlabošana atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām, investīcijas sistēmu uzturēšanas nodrošināšanai u.c.)

izbūvēts kanalizācijas kolektors 3412 m.

Finansējums

Projekta kopējās izmksas – 428102,50 LVL

Attiecināmās izmaksas – 350903,69 LVL

ERAF finasējums 85% - 298268,14 LVL

Projekta ieviešanas gaita

04.10.2011. ir noslēgts līgums ar CFLA par projekta ieviešanu.

Uz 10.03.2012.

1. veikta Tehniskā projekta izstrāde – SIA “C projekti”.

2. Notiek iepirkums būvdarbiem.

 uz 01.11.2012.
01.10.2012. Noslēgts līgums par būvdarbiem ar SIA "Halle B", plānotais būvdarbu termiņš 01.08.2013.
21.09.2012. noslēgts līgums par būvuzraudzību ar SIA "P.M.G".

01.08.2013. pabeigti būvdarbi, šasniegti plānotie rezultatīvie rādītāji.
03.10.2013. noslēdzas projekta īstenošanas termiņš.


 

© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums