.

Apstiprināts Madonas novada pašvaldības budžets 2023. gadam!

iesūtīts: 2023.03.09 11:50
Madonas novada pašvaldības dome šī gada janvāra beigās apstiprināja Madonas novada pašvaldības 2023. gada budžetu. Novada pamatbudžets 2022. gadam ieņēmumos ir apstiprināts 42 204 326 eiro, bet izdevumos – 46 902 618 eiro apmērā.

Ja 2022. gada budžetu vismaz sākotnēji varēja raksturot kā strukturālo pārmaiņu un sociālā atbalsta budžetu, tad ņemot vērā 2022. gada, kā arī 2023. gada aktuālo notikumu attīstību, šā gada budžetu var dēvēt par enerģētikas un atalgojuma palielinājuma budžetu.

Pērnais gads gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībām iezīmēja strauju dinamiku energoresursu cenu kāpumā, ko Madonas novada pašvaldībai, izmantojot iekšējās rezerves un iestāžu spēju sabalansēt izdevumus, izdevās veiksmīgi aprobēt. Arī 2023. gadā energoresursu cenu svārstības ir saglabājušās, tādēļ kopumā aptuveni, lai mazinātu iespējamo ietekmi uz pašvaldības iestāžu darbu, enerģētikas sadaļai (apkure, elektrība, degviela) pašvaldības budžetā ir iedalīti aptuveni 2 miljoni eiro. Tā ir pietiekama rezerve, lai nosegtu visas pamatvajadzības.

Otra aktuālā tēma un izdevumu pozīcija budžetā ir atalgojuma palielināšana pašvaldības sistēmā strādājošajiem. Ja pērn algas kāpumu izjuta tikai pedagogi, kas bija saskaņā ar valstī notiktajām vadlīnijām, tad šogad 2000 pašvaldības sistēmā strādājošajiem, gan minimālās algas saņēmējiem, gan citi darbiniekiem (sociālās aprūpes centru darbinieki, pavāri, remontstrādnieki, speciālisti utt.) alga ir pieaugusi vidēji par 15-20%. Procesā vēl ir atalgojuma paaugstināšana kultūras darbiniekiem.

Arī šī pozīcija pašvaldības izdevumu sadaļu palielina par aptuveni 2 miljoniem eiro. Šis bija grūts, taču absolūti nepieciešams lēmums, lai situācijā, kad valstī inflācija sasniedz 20% pašvaldība, spētu nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu saviem darbiniekiem un tos noturētu pašvaldības sistēmā.

Kaut arī izdevumu sadaļa būtiski pieaugusi, pašvaldība radusi iespēju novirzīt līdzekļus vairāku nozīmīgu projektu īstenošanai. Pērn novadā 29 objektos tika investēti teju 7 miljoni eiro. Arī šogad lēšam, ka infrastruktūras sakārtošanā (ēkas un ceļi) tiks investēti aptuveni 6 miljoni eiro. Nozīmīgākie no tiem ir ēku siltināšanas darbi -   Lubānas vidusskola, Ērgļu sociālās aprūpes centrs un Degumnieku tautas nams. Šogad noslēgsies arī Madonas vidusskolas rekonstrukcijas pēdējā – 5. kārtā. Pašvaldība ir iesniegusi arī desmit projektus LEADER projektu iesniegumu konkursā un gaida to apstiprinājumu. Projekti aptver teju visu Madona novada teritoriju. Nozīmīgs projekts pagastu teritorijām ir arī “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Madonas novada pagastu ciema teritorijās”, kas ļaus uzstādīt LED apgaismojumu novada ciemos. Arī šis projekts vēl gaida apstiprinājumu.

Pozitīvi, ka neraugoties uz ierobežotajām budžeta iespējām, domes deputāti ir atbalstījuši sociālo pakalpojumu un pabalstu paketi, to ne nevis  samazinot, bet pat piedāvājumu paplašinot. Tas lielākoties notiks uz deinstitucionalizācijas projekta aktivitāšu rēķina (infrastruktūra ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšanai un sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem  traucējumiem). Vairākas pašvaldības pakalpojumu grozu ir mazinājušas, taču Madonas novadā tas ir saglabāts. Arī, nodrošinot bezmaksas pirmskolas izglītības iestādes, ēdināšanu un transporta izdevumu segšanu, dodam skaidru signālu jaunajām ģimenēm, ka Madonas novads par tām rūpējas un vēlas atvieglot ģimeņu finansiālo slogu.

Līdztekus šīm jomām, budžetā paredzēts finansējums kultūras, sporta un tūrisma pasākumiem. Pirmie, starptautiskie notikumi no tiem jau gada sākumā aizvadīti un arī turpmākais gads būs piesātināts, priecējot gan vietējos iedzīvotājus, gan novada viesus. Jāuzsver, ka šis gads paies Dziesmu un deju svētku zīmē. Madonas novads tajos būs kupli pārstāvēts un šim mērķim budžetā ieplānoti 80 000 eiro.

Arī atbalsts uzņēmējdarbības jomai nav samazināts. Būs pieejami pašvaldības granti jaunajiem uzņēmējiem, kā arī 2023. gads būs pirmais, kad savu darbību uzsācis Madonas biznesa attīstības centrs. Uzņēmēju atbalsta institūcijas tajā savu darbu jau sākušas un pamazām arī uzņēmēji sāks apdzīvot biznesa centra biroju un ražošanas telpas.

Raugoties uz 2023. gadu – kāds tas varētu izvērsties pašvaldībai, iekšējā sajūta atšķirībā no 2022. gada vairs nav trauksmaina. Divi Covid-19 pandēmijas gadi un karš Ukrainā ar tā izraisītajām gan sociālajām, gan ekonomiskajām sekām visā pasaulē arī Madonas novadā raisīja šo nestabilitātes sajūtu. Šobrīd uz turpmāko 2023. gadu raugāmies ar cerību, ka nozīmīgi, radikāli pavērsieni vairs nesekos un iestāsies zināma stabilitāte bez negatīviem pārsteigumiem. Protams, ja tie sekos, būsim tiem gatavi un atbilstoši reaģēsim, taču ceru, ka šis gads nesīs stabilitāti, drošību un mieru. Janvārī apstiprinātais novada budžets ļauj pašvaldības iestādēm pārvaldēs strādāt un īstenot tās aktivitātes, kas ieplānotas. Ja būs nepieciešami grozījumi, pašvaldības rīcībā ir iekšējās rezerves, lai to darītu, savukārt, ja situācija ar budžetu būs labāka, nekā plānots, netrūkst aktivitāšu, kuru īstenošanā atvēlēt līdzekļus.


Budžeta izklāsts

Budžeta veidošanas principi ir saglabājušies nemainīgi – no budžeta tiek finansēta iestāde, aktivitāte, projekts. Katrai iestādei, atbilstoši apstiprinātajam amatu vienību sarakstam, aprēķināts darba algas fonds, paredzēti līdzekļi izdevumu segšanai par apkuri, elektrību, ūdeni un kanalizāciju, atkritumu izvešanai un utilizēšanai, skolēnu pārvadājumiem, degvielas iegādei, produktu iegādei skolēnu un PII audzēkņu ēdināšanai, 1.–4. klašu skolēnu ēdināšanai.

Papildus valsts finansējumam, pašvaldība ir ieplānojusi trūkstošo finansējumu pedagogu atalgojumiem gan mūzikas, mākslas skolu, bērnu un jaunatnes sporta skolas, bērnu un jauniešu centra pedagogu atalgojumiem, gan vispārizglītojošo skolu pedagogiem (ieskaitot rezervi sept.–dec.) kopā gadam EUR 3 054 492.

Visiem skolēniem no 1. līdz 12. klasei paredzētas brīvpusdienas (0,90 EUR dienā 5.–12. klašu skolēniem no pašvaldības budžeta produktu iegādei), pirmajiem pieciem mēnešiem EUR 142 141, 1.–4. klašu skolēnu (2,15 EUR dienā 1.–4. klašu skolēniem produktu iegādei) ēdināšanai pusi finansējuma piešķir valsts EUR 114 867 un pusi pašvaldība EUR 114 867).

Plānots finansējums pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – PII) audzēkņu ēdināšanai produktu iegādei EUR 1,50 par vienu apmeklējuma dienu vai EUR 1,80 par vienu diennakti. Pirmajiem 8 mēnešiem PII audzēkņu ēdināšanai paredzēti EUR 256 916.

Skolu un PII audzēkņu ēdināšanai budžetā ir noteikta arī rezerve EUR 314 857 apmērā, kas plānota ēdināšanas izdevumiem sākot no septembra (gada pēdējiem 4 mēnešiem).

Līdzīgi kā citus gadus pašvaldība ieplāno skolēnu braucienu apmaksāšanu uz izglītības iestādēm. Šogad tie ir EUR 306 657.

Ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldību nodevas, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumi

Ieņēmumi no nodokļiem kopumā plānoti EUR 19 642 750. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti EUR 18 001 948. Salīdzinot ar pagājušā gada sākumu, tas ir palielinājies par EUR 2 453 096. Plānotais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2023. gadā ir 42,65 % no ieņēmumu kopsummas. Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa plānoti EUR 1 630 302 jeb par EUR 703 vairāk kā 2022. gada sākotnējais plāns. Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa 2023. gadā plānoti EUR 10 500 apmērā jeb par EUR 5 500 vairāk nekā 2022. gada sākumā.

Nenodokļu ieņēmumi

2023. gada Madonas novada budžetā nenodokļu ieņēmumus plānots iekasēt EUR 38 836 apmērā, tajā skaitā, valsts un pašvaldību nodevas EUR 28 147 apmērā, procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem EUR 1 936 apmērā, naudas sodos EUR 320, pārējos nenodokļu ieņēmumus EUR 4 741 apmērā, ieņēmumi no īpašuma pārdošanas EUR 3 692.

Budžeta iestāžu ieņēmumi

Budžeta iestāžu ieņēmumi ir ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, telpu nomas, maksas par komunālajiem pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi. Tie plānoti EUR 2 448 298 apmērā jeb 5,80 % no ieņēmumu kopapjoma.

Transfertu ieņēmumi

Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem saņemtajiem maksājumiem (transfertu ieņēmumiem), tie plānoti 19 578 342 jeb 46,39 % no ieņēmumu kopapjoma.

Lai radītu pašvaldībām līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei, ņemot vērā pašvaldību sociālekonomiskās atšķirības, notiek pašvaldību finanšu izlīdzināšana. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma paredz pašvaldību finanšu atšķirību daļēju izlīdzināšanu, lai veicinātu pašvaldību iniciatīvu un patstāvību savu finanšu resursu veidošanā un nodrošinātu pašvaldību finansiālās darbības aizsardzību. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanu veic ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF) starpniecību. Madonas novada pašvaldība 2023. gadā saņems dotāciju no PFIF EUR 8 053 044.

Ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijām izglītībā plānoti:

  • Dzelzavas internātpamatskolai EUR 632 918 pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī internātpamatskolas uzturēšanas izmaksām 8 mēnešiem;
  • Pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības daļējai pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 mēnešiem EUR 3 881 392;
  • Interešu izglītības programmu daļējai pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 mēnešiem EUR 204 848;
  • Bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā EUR 676 024 apmērā pirmskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālajām iemaksām 8 mēnešiem.

Papildus saskaņā ar pašvaldības noslēgtajiem līgumiem ar Latvijas Nacionālo kultūras centru par profesionālās ievirzes mūzikas/mākslas/dejas izglītības programmu finansēšanu, ministrija 2023. gadam piešķir valsts budžeta pieejamo finansējumu EUR 437 528 pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mākslas un mūzikas programmām 1. janvāra līdz 31. augustam.

Lai nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanu 2023. gadā, saskaņā ar pašvaldības noslēgto līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju, tā piešķir pašvaldībai no valsts budžeta līdzekļus par kopējo summu EUR 345 166 periodam no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai plānoti EUR 496 000.

1.–4. klases skolēnu ēdināšanai pirmajiem 5 mēnešiem plānots saņemt no valsts budžeta EUR 114 867.

Pašvaldība 2023. gadā saņems valsts mērķdotāciju pašvaldību autoceļu (ielu) uzturēšanai 1 417 748, kas ir par EUR 7 007 mazāk, nekā 2022. gadā.

2023. gadā pašvaldība plāno saņemt EUR 1 976 539 lielu valsts mērķdotāciju dažādu ES finansētu projektu īstenošanai.


Izdevumi

Izdevumi funkcionālo kategoriju griezumā:

Izpildvaras funkciju nodrošināšanai plānots finansējums EUR 5 198 635 apmērā, tajā skaitā pašvaldības iepriekšējos gados saņemto un kārtējā gadā plānoto aizņēmumu procentu nomaksa EUR 872 973, kas salīdzinājumā ar 2022. gada sākuma plānu ir augusi par EUR 828 414. Tas saistīts Eiropas Centrālās bankas lēmumiem inflācijas ierobežošanai un EURIBOR likmes kāpumu, līdz ar to veicinot strauju kāpumu mainīgās likmes ilgtermiņa aizņēmumiem no Valsts kases.

Sabiedriskai kārtībai un drošībai paredzēts finansējums EUR 106 231 apmērā. Tajā ietverts arī finansējums Madonas novada pašvaldības policijas izveides pasākumiem.

Ekonomiskai darbībai paredzēts finansējums EUR 642 019 apmērā. Šajos izdevumos ietilpst finansējums tūrismam, uzņēmējdarbībai, algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem. Lai atbalstītu nodarbinātības līmeņa paaugstināšanos un nodrošinātu bezdarbnieku iesaisti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, noslēgts līgums ar Nodarbinātības Valsts aģentūru par algotu pagaidu sabiedrisko darbu vietu izveidi un finansējuma piesaisti.

Vides aizsardzībai 2023. gada izdevumos paredzēts EUR 28 300. Tajā ietilpst finansējums ūdeņu monitoringam rekultivētajās izgāztuvēs "LINDES" un "Siliņi", ezeru apsaimniekošanas plāns, latvāņu apsaimniekošana Madonas novadā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēts finansējums EUR 8 768 520 apmērā. Šajos izdevumos ietilpst finansējums mājokļu attīstībai, teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai, ūdensapgādei, ceļu uzturēšanai, investīciju projektu īstenošanai.

Veselībai paredzēti EUR 328 945. Galvenokārt līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu darbībai, zobārstniecībai.

Atpūtai un kultūrai paredzēti EUR 4 120 067. Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeju, kultūras namu darbības nodrošināšanai, ēku atjaunošanas projektiem. 2023. gadā tiek paredzēts papildus finansējums XXVII Vispārējie latviešu dziesmu un XVII Deju svētku norisei, kā arī nozīmīgiem starptautiskiem sporta notikumiem, piemēram, Eiropas junioru čempionātam biatlonā. Tāpat turpinās Muzeja ēkas pārbūve vides pieejamības nodrošināšanai Skolas ielā 10A, Madonā un uzsākas Vestienas tautas nama vienkāršota pārbūve.

Izglītībai 2023. gadā paredzēti EUR 19 079 775. Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu, bērnu un jaunatnes sporta skolas, bērnu un jauniešu centra darbības nodrošināšanai, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai, skolēnu pārvadājumiem, ēdināšanai. Šajā summā ietilps arī rezerves izglītības iestāžu pedagogu atalgojumiem no septembra līdz decembrim, kā arī līdzekļi pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu un vispārējo skolu skolēnu ēdināšanai no septembra līdz decembrim. Šeit paredzēti arī daži izglītības investīciju projekti, piemēram, turpinājums projektam "A. Eglīša Ļaudonas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi".

Sociālai aizsardzībai paredzēti EUR 8 630 126. Tajā skaitā EUR 1 340 800 ir sociālajiem pabalstiem paredzētie līdzekļi, EUR 2 947 938 pansionātu un sociālās aprūpes centru darbībai, EUR 313 250 bāriņtiesas darbam.

Izdevumi ekonomisko kategoriju griezumā:

51,2 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem (EUR 24 034 743) paredzēts izlietot atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (ieskaitot rezervi pedagogu atalgojumiem no septembra).

EUR 13 868 677 jeb 29,6 % no kopējiem izdevumiem ir paredzēti precēm un pakalpojumiem. Tajā skaitā EUR 3 218 099 komunālajiem un sakaru pakalpojumiem, EUR 1 137 209 kurināmajam un degvielai un EUR 1 423 826 ēdināšanas (produktu) izmaksām.

Pavisam neliels īpatsvars 0,8 % jeb EUR 359 615 no izdevumiem ir paredzēti subsīdijām un dotācijām. Dotācijas tiek maksātas biedrībām un nodibinājumiem. Kā viens no piemēriem – nevalstisko organizāciju projektu konkurss, kura mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Madonas novadā, veicinot iedzīvotāju līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā un apkārtējās vides uzlabošanā.

EUR 872 973 jeb 1,9 % no budžeta izdevumiem ir paredzēts tērēt aizņēmumu procentu izdevumiem.

Pamatkapitāla veidošanai kopā izdevumos plānots EUR 5 309 343, tai skaitā, pamatlīdzekļiem (bibliotēku krājumiem, datortehnikai, kapitālajam remontam un nepabeigtajai būvniecībai) un nemateriālajiem ieguldījumiem (licencēm).

Sociālā rakstura maksājumos Madonas novada pašvaldība 2023. gadā plāno tērēt EUR 1 973 304. Šajā summā ietverti ne tikai pabalsti, bet arī tādu transporta izdevumu (autobusa biļešu) atmaksa skolēniem, kas saistīti ar nokļūšanu izglītības iestādē. Tāpat ir paredzēts, ka pašvaldība turpinās izskatīt un pieņemt iesniegumus Valsts atbalstam iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma kompensācijai. Lai gan līdzvērtīgu summu, pašvaldība ir ieplānojusi ieņēmumos, tā ir viena no izdevumu pozīcijām, kas ietverta sociāla rakstura maksājumu kategorijā.

Pašvaldību transfertos ir ieplānots EUR 483 962 jeb 1 % no kopējiem izdevumiem. EUR 405 000 no tā ir paredzēts Madonas novada pašvaldības transfertiem citām pašvaldībām par izglītības pakalpojuma sniegšanu Madonā deklarētajiem bērniem, bet EUR 78 963 plānoti Madonas novada pašvaldības transfertiem uz Valsts budžetu par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neiztērētajiem valsts budžeta transfertiem (mērķdotācijām).

Finansēšana

Finansēšanai (aizdevumu pamatsummas atmaksai) 2023. gadā ir paredzēti EUR 1 397 482. Plānots arī saņemt aizņēmumus EUR 1 637 014 apmērā.


Agris Lungevičs

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums